Hvilke rettigheter har ektefelle og barn når et medlem av Statens Pensjonskasse dør?
Hvilke rettigheter har ektefelle og barn når et medlem av Statens Pensjonskasse dør?

Hvilke rettigheter har ektefelle og barn når et medlem av Statens Pensjonskasse dør?

Medlemskap i Statens Pensjonskasse (SPK) sammen med Folketrygden danner grunnlaget for en økonomisk trygghet for deg og din familie.

Publisert Sist oppdatert

Når du begynner i Politi- og lensmannsetaten i en 20 prosent stilling eller mer, er du omfattet av en pensjonsordning og ulike forsikringsordninger i SPK.

Mer enn en gang ringer bekymrende pårørende oss, og spør om hvilke rettigheter de etterlatte har når medlemmet dør. Vil de som sitter igjen ha økonomi til å beholde huset og klare alle utgiftene? Er det forskjell på om vi er gift, er registrerte partnere eller samboere? Hvilke rettigheter har barna?

Vi har erfaring med at det er et stort ønske fra ansatte i staten å sikre den som lever lengst, og at det er et behov for å vite hva man bør være oppmerksom på. Når det gjelder arv og skifte er det til dels store forskjeller om du er gift, registrert partner eller samboer.

Generelt kan vi si at det er viktig å opprette samboeravtale og testament for å sikre hverandre, selv om dette ikke får direkte konsekvenser for ytelsene gjenlevende ektefelle har fra SPK.

Det er forskjell på hvilke rettigheter dine etterlatte har i folketrygden og gjennom ditt medlemskap i SPK. I denne artikkelen har vi valgt å skille mellom hvilke rettigheter de etterlatte har fra tjenestepensjonen i SPK og hvilke pensjonsrettigheter folketrygden gir.

Medlemskap i SPK

Etterlattepensjonen du er omfattet av, gir en mulig rett til pensjon til gjenlevende ektefelle og til barn under 20 år. Når du dør vil gjenlevende ektefelle/registrert partner og eventuelt fraskilte ektefeller, kunne ha rett til ektefellepensjon fra SPK. Pensjonen skal bidra til trygge og forutsigbare økonomiske rammer i en krevende hverdag.

Ektefellepensjon utbetales månedlig og er livsvarig såfremt den gjenlevende ikke gifter seg på nytt. Dersom du har vært gift flere ganger, vil pensjonen kunne bli fordelt mellom de tidligere ektefellene ut fra hvor lenge du var gift med hver enkelt. For at fraskilte ektefeller ikke skal ha rett til pensjon må vedkommende har fraskrevet seg denne rettigheten.

Hvordan søke ektefellepensjon?Din ektefelle, partner eller fraskilte ektefelle trenger ikke søke om ektefellepensjon. Unntaket er dersom du dør før du blir pensjonist, og at du arbeidet i en stilling uten medlemskap i SPK. Dvs. at du har oppsatte rettigheter i SPK

Beregning av ektefellepensjon:Ektefellepensjon beregnes i forhold til din opptjeningstid. Inn i opptjeningstiden regnes også de årene du kunne ha jobbet fram til 67 år eller tidligere aldersgrense. Full opptjening er 30 år i 100 prosent stilling. Ektefellepensjonen blir enten nettoberegnet eller bruttoberegnet. Hvilken variant avhenger blant annet av når du ble medlem første gang i SPK, når dere giftet dere/inngikk partnerskap og når gjenlevende ble født.

Dersom ektefellepensjonen blir nettoberegnet, får din ektefelle eller partner 9 prosent av ditt pensjonsgrunnlag. Ved et pensjonsgrunnlag på 400.000 kroner, vil gjenlevende få en årlig pensjon på 36.000 kroner. Pensjonen blir ikke samordnet med folketrygden.

Dersom ektefellepensjonen blir bruttoberegnet, får din ektefelle eller partner 60 prosent av det du ville ha mottatt i alderspensjon. Pensjonen blir redusert på grunn av samordning med gjenlevende sin arbeidsinntekt og egen pensjon eller andre ytelser fra folketrygden.

Ønsker du å lese mer om ektefellepensjon kan du gå inn på www.spk.no.

Husk på samboerfella

Fra pensjonsordning i Statens pensjonskasse har gjenlevende ektefelle bare en mulig rett til ektefellepensjon hvis dere er gift eller er registrerte partnere. Hvis dere er samboere har etterlatte ikke rettighet til ektefellepensjon etter deg.

Hvis dere bestemmer dere for å gifte dere eller inngå partnerskap er gjenlevende sikret ektefellepensjon med en gang hvis du er frisk. Hvis du dør før dere har vært gift i et år og dødsfallet skyldes en sykdom en av dere eller begge visste om før ekteskapet ble inngått, vil gjenlevende ikke har rett til ektefellepensjon.

Barn har rett til barnepensjon uavhengig av om dere som foreldrene er gift eller samboere. Hvis dere som samboere har barn sammen, vil de etterlatte barna kunne ha rett på barnepensjon. Barn under 20 år har samme rettigheter enten foreldrene er gift eller samboere. Her er det vesentligste at avdøde forsørget barna.

Barnepensjon er en månedlig ytelse og utgjør 15 prosent av ditt pensjonsgrunnlag. Er det flere barn i familien utbetales det 15 prosent til hvert av barna, forutsatt at du ville oppnådd 30 års medlemskap i SPK fram til 67 år eller tidligere aldersgrense.

Hvis du ved dødsfallet er pensjonist, uføre-, AFP, eller alderspensjonist, vil vi ta utgangspunkt i pensjonsgrunnlaget pensjonen blir beregnet av.

Barnepensjonen samordnes ikke med ytelser fra folketrygden. Og begrenses ikke av om barnet har egen inntekt.

Som ansatt i Politi – og lensmannsetaten har du tilgang til din egen passordbeskyttende nettside, der du finner dine egne pensjonstall. Gå inn på www.spk.no og velg «Min side». Logg inn via Altinn. På pensjonskalkulatoren på «Min side», kan du sjekke valgmulighetene dine.

Folketrygdens ytelser

Vi har valgt å skille mellom Folketrygdens ytelser til gjenlevende ektefelle, registrert partner eller samboer (gjenlevendepensjon) og retten til etterlatte barn.

Folketrygdens ytelser til gjenlevende ektefelle, registrert partner eller samboer:I folketrygden brukes begrepet gjenlevende om retten til gjenlevende ektefelle, registrert partner eller samboer. Hvis du er gift eller er registrerte partnere og har vært det i mer enn 5 år før dødsfallet, vil gjenlevende kunne ha rett til gjenlevendepensjon i folketrygden. Hvis dere har felles barn kan gjenlevende ha rett selv om ekteskapet har vart mindre enn 5 år.

Hvis dere er samboere har gjenlevende kun rett til gjenlevendepensjon hvis dere har felles barn. I tillegg må det være registrert at dere bodde sammen ved dødsfallet.

Folketrygdens ytelser til etterlatte barn:I folketrygden er barnepensjon den ytelsen avdødes barn kan ha rett på dersom det:

  • er under 18 år og har mistet en eller begge foreldrene.
  • er under 20 år, foreldreløs og under utdanning.
  • er under 21 år, har mistet en eller begge foreldrene, er under utdanning og forsørgerens død skyldes yrkesskade.

Den avdøde forelderen må ha vært medlem i folketrygden i de siste tre årene fram til dødsfallet. Barnet må være medlem i folketrygden. Barnepensjon blir gitt uavhengig av om foreldrene var gift, skilt eller samboere.

Generelt:Inntekt påvirker pensjonen. Gjenlevendepensjon i folketrygden blir redusert hvis den etterlatte har inntekt eller pensjon. For at du skal få en utbetaling av gjenlevendepensjon fra folketrygden, må din ektefelle ha hatt en vesentlig høyere inntekt eller pensjon enn det du har.

Vi gjør oppmerksom på at reglene for ytelser til både gjenlevende ektefeller, registrerte partnere, samboere og til barn i folketrygden, er under revisjon.

Powered by Labrador CMS