Lagring av våpen og ammunisjon

Publisert Sist oppdatert

Lagring av våpen og ammunisjon

2.1 Generelt

Våpen og ammunisjon skal som hovedregel oppbevares ved det enkelte tjenestested, og slik at uvedkommende ikke får adgang til dem. Skyte-, gass- og sprengvåpen og ammunisjon skal oppbevares forsvarlig nedlåst og holdes i slik stand at de uten opphold kan tas i bruk.

Når vakttjeneste etableres utenfor fast tjenestested, eller andre særlige grunner gjør det hensiktsmessig, kan våpen og ammunisjon etter bestemmelser gitt av politimester oppbevares på det sted hvorfra tjenesten utøves.

Innsatspersonellets våpen og ammunisjon skal oppbevares i egnede rom, låsbare skap eller tilsvarende.

Fremskutt lagring av våpen og ammunisjon skal oppbevares iht. sentralt godkjente tekniske løsninger der slik finnes for transportmidlet, og lokal ROS-analyse og - retningslinjer.

2.3.1 Fast tjenestested

Innsatspersonellet våpen og ammunisjon skal oppbevares ved at

a) Rom ved døgnbetjent tjenestested sikres med adgangskontroll og innbruddalarmanlegg med overføring til døgnbetjent tjenestested

b) Våpen oppbevares på merket individuell plass, slik at våpen på en oversiktlig måte er kontrollerbar

c) Ammunisjon og begrenset mengde beredskapsammunisjon oppbevares nedlåst

d) Ved ikke døgnbetjent tjenestested oppbevares våpen og ammunisjon i våpenskap med nødvendig sikring av stedet med innbruddalarmanlegg med overføring til døgnbetjent tjenestested eller alarmstasjon