I politiuniform uten politimyndighet

- Dette er et av mange eksempler på utlysninger der det i realiteten søkes etter en polititjenestemann, men der den sivile stillingskoden for seksjonssjef benyttes, skriver advokat Tor Erik Heggøy.

Publisert

I en utlysning til en lederstilling der det ble krevd politiutdanning og bred operativ erfaring, kunne man nylig lese at den som ble tilsatt skulle gis «politimyndighet og distinksjoner som politioverbetjent».

Det ville ikke ha vært noe å si på en slik formulering dersom det faktisk var en politioverbetjent som skulle tilsettes. Men når stillingen som skulle besettes var en sivil seksjonssjefsstilling, er imidlertid mye som kan sies.

Det følger nemlig av politiloven § 20 første ledd at kun ansatte med politigrad har alminnelig politimyndighet i kraft av sin stilling. Politiloven § 20 andre ledd angir uttømmende hvilke andre stillinger i politiet enn de med politigrad som kan ha alminnelig politimyndighet. Bestemmelsen gir ikke hjemmel til å gi sivilt ansatte i ytre etat alminnelig politimyndighet.

Det aktuelle politidistriktet vil derfor ha utfordringer med å holde det som ble lovet i utlysningsteksten. Heller ikke reglene om begrenset politimyndighet i politiloven § 20 tredje ledd kan komme politidistriktet til unnsetning. 

Personer uten politigrad

Bestemmelsen angir når andre enn de omtalt i første og andre ledd unntaksvis kan gis politimyndighet. Det er her snakk om personer uten politigrad og det er kun begrenset politimyndighet som kan tildeles etter denne bestemmelsen. Bestemmelsen er først og fremst myntet på ulike typer oppsynsmenn utenfor politiet og sivilt ansatte i politiet innen grensekontroll, arrestforvaring og fangetransport.

En sivil seksjonssjef som tydeligvis har behov for «politimyndighet som en politioverbetjent» faller utenfor personkretsen som denne bestemmelsen er ment for. Utlysningsteksten er også problematisk fordi vedkommende tilsynelatende ikke skal gis grad som politioverbetjent, men likevel skal kunne iføre seg politiuniform med politioverbetjents distinksjoner.

Politiuniformen er den fremste legitimasjonen på at den som bærer den har politigraden distinksjonene viser og tilhørende alminnelig politimyndighet. Det bør derfor være utelukket at en person uten politigrad opptrer i politiuniform. 

Sivil stillingskode

Hvis det imidlertid var meningen at den som ansettes skal gis grad som politioverbetjent, kan vedkommende ikke ansettes i stilling som sivil seksjonssjef. Grad som politioverbetjent og tilhørende politimyndighet forutsetter nemlig bruk av stillingskoden 0287 - Politioverbetjent.

Den aktuelle stillingen gjaldt å være leder for innsatslederne, hundetjenesten, etterretning og instruktørtjenesten. Høyst sannsynlig vil en slik stilling utløse behov for å gi ordrer til de underordnede.

Men også her vil det være skjær i sjøen for den sivilt ansatte seksjonssjefen. Uten politigrad og alminnelig politimyndighet står vedkommende nemlig utenfor politiets ordre- og kommandosystem, og kan ikke gi ordrer om den politimessige myndighetsutøvelsen. 

Mange eksempler

Utlysningen som er omtalt i dette leserinnlegget er et av mange eksempler på utlysninger der det i realiteten søkes etter en polititjenestemann, men der den sivile stillingskoden for seksjonssjef benyttes. 

Det er med andre ord en politioverbetjent forkledt som en sivil seksjonssjef. Dette er i samsvar med Politidirektoratets føring om at det skal brukes sivile stillingskoder på lederstillinger på nivå 3 og 4, med mindre stillingen i vesentlig grad består av operativt arbeid. Dette for å unngå aldersgrensene som følger stillingskodene for stillinger med politigrad.

Det er ikke noe som tyder på at de politirettslige problemstillingene som bruk av sivile stillingskoder utløser ble vurdert før føringen ble gitt. Det synes heller ikke tatt i betraktning hvilken betydning det vil ha for lovligheten av seksjonssjefens tjenestehandlinger overfor publikum at han i realiteten er uten politimyndighet.

Føringen er antakelig også tariffstridig, hvilket i så fall medfører at arbeidsavtalene som inngås i samsvar med den er ugyldige. Tjenestemenn dette berører vil etter mitt syn ha krav på å bli tilsatt i politistillingskoder med tilhørende fastsatte aldersgrenser. 

LES OGSÅ: Nå kan du få politigrad og politimyndighet uten politiutdanning

Powered by Labrador CMS