Flere ansatte er usikre, etter at Politiforum beskrev at hvem som helst kan be om innsyn i personalmapper.
Flere ansatte er usikre, etter at Politiforum beskrev at hvem som helst kan be om innsyn i personalmapper.

Det er nå vi ansatte trenger deg, herr politidirektør

Les politimannens spørsmål om personalmappesaken, og svarene fra Politidirektoratet.

Publisert

Kjære politidirektør. Jeg skal nå si det som alle dine undersotter tenker.

I lys av den senere tids oppslag og fokus på de problematiske sidene ved at utenforstående får tilgang til ansattes personalmapper og personopplysninger, vil jeg i all nysgjerrighet stille deg fire spørsmål.

  1. Ser du noen konkrete utfordringer i at dagens lovverk består slik det er, og at det er adgang for utenforstående i å innhente opplysninger om dine ansatte gjennom deres personalmapper?
  2. I hvilken grad synes du dette er i konflikt med HMS-håndboken og trusselvurderinger som er utgitt av eksempelvis PST de senere år?
  3. Hvilke vurderinger gjøres og hvilke forholdsregler og tiltak er iverksatt for å sikre at opplysninger som utgis fra personalmappene ikke misbrukes slik at jeg eller mine nære blir offer for ubehageligheter, trusler, identitetskrenkelser eller andre kriminelle handlinger?
  4. Bør utenforstående kunne hente personalmapper, eventuelt hvilke opplysninger bør de kunne hente ut om enkeltindivider blant dine ansatte?

Det er nå dine ansatte trenger deg, herr Politidirektør. Vi har ikke juridiske klær.

Politiforum er kjent med artikkelforfatterens identitet. Personen ønsker ikke å stå fram med fullt navn av frykt for uønsket oppmerksomhet mot sin egen personalmappe.

Politidirektoratet svarer: 

Skrevet av Assisterende politidirektør, Håkon Skulstad.

Regelverket er problematisk når det gjelder adgangen til innsyn i personalmapper. Jeg har stor forståelse for at ansatte i politiet reagerer.

Politidirektoratet tar opp regelverket rundt innsyn i personalmapper til politiansatte under et møte med Justisdepartementet 30. mai.

Jeg anbefaler alle som vurderer om innsyn skal gis i personalmapper om å kontakte den ansatte det gjelder før det tas beslutning om det gis innsyn eller ikke. 

Jeg anbefaler alle som vurderer om innsyn skal gis i personalmapper om å kontakte den ansatte det gjelder før det tas beslutning om det gis innsyn eller ikke.

Det har gjennom flere saker blitt tydelig at regelverket har fått uheldige konsekvenser for enkeltpersoner og at regelverket kan misbrukes. I tillegg er det vanskelig å praktisere. Sakene direktoratet har behandlet viser at det i flere tilfeller oppstår spørsmål om hvor grensene for innsyn skal trekkes.

Politidirektoratet har tatt initiativ til møtet med departementet. I møtet vil vi ta opp problemstillinger vi opplever som uklare i regelverket. Vi vil også ta opp spørsmål om endringer i regelverket som gjelder innsyn i personalmapper.

Saken dreier seg i prinsippet om allmennhetens rett til innsyn veid opp mot ansattes personvern. Regelverket gir ikke en generell adgang til å unnta personalmapper fra innsyn. Man må gjøre en konkret og individuell vurdering i den enkelte sak opp mot ulike unntaksbestemmelser. Derfor er det heller ikke i dag mulig for Politidirektoratet å gi fasitsvar for hvordan innsynskrav i personalmapper skal behandles.

Spørsmålet om innsyn kan også være et sikkerhetsspørsmål. Ut fra sakene og henvendelsene direktoratet har hatt til behandling, ser vi også at det kan oppstå spørsmål om reaksjoner mot eller fare for en ansatt hvis opplysninger gis ut. Hvis det er en reell risiko for dette, kan det være grunnlag for å unnta opplysningene.

Powered by Labrador CMS