Einar Sagli har varslet om det han mener er straffbare forhold. Spesialenheten har henlagt saken.

Varslings- plakaten – en bløff

Varslingsplakaten er en bløff fra Politidirektoratet for å svare opp samfunnets krav om varsling av kritikkverdige forhold.

Publisert Sist oppdatert

Arbeidstakere har rett og noen ganger plikt til å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Varsling er å gå videre med kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det.

Ansatte i politiet oppfordres til å varsle om kritikkverdige forhold men det er langt fra flotte ord til handling. I Politiets utlendingsenhet ble det varslet om kritikkverdige forhold i form av økonomisk utroskap m.v. i mai 2015 uten at ledelsen har villet ta tak i forholdene.

Ingen virksomheter vil ha varslersaker. Det er enklere dersom det dreier seg om ansatte på grunnplanet. Da handler arbeidsgiver raskt og følger opp riksadvokatens rundskriv og påtaleinstruksen, sender saken til spesialenheten for politisaker og gjerne med suspensjon og bruk av tvangsmidler. Annerledes er det dersom varslet gjelder noen av ledelsens egne. Da trer beskyttelsesgenet inn, og "noen" snakker sammen. Dersom kritikkverdige og straffbare forhold i denne saken skulle blitt behandlet etter den normale behandlingsmåten ville ledelsen ha kommet i et dårlig lys. Den ville blitt blottlagt i forhold til mangelfull ledelse og kontroll, og utsatt for kritikk for at ledere har tatt seg økonomisk til rette.

Det oser misbruk av makt der mistanke om straffbare handlinger blir fordekt og politiledelsesalliansen trer sammen (PU, POD og Spesialenheten). PUs ledelse leier inn et advokatbyrå (KPMG) for å granske saken. Med andre ord så betaler de for å bli renvasket.

Formålet med etterforsking er å skaffe til veie nødvendige opplysninger for å avgjøre spørsmål om tiltale. Etterforskningen skal søke sikre samle spor osv. Hva har så Spesialenheten gjort?

Etter tre måneder foretok de et avhør av politimesteren. Spesialenheten har sittet stille og sett at KPMG har foretatt avhør av samtlige som ville vært å betrakte som vitner i den anmeldte saken. Normal etterforsking som avhør av anmelder og vitner samt straksetterforsking i form av vurdering opp mot bevisforspillelsesfaren er ikke utført. Spesialenheten har rett og slett utført en svært mangelfull undersøkelse og etterforsking, og det er grunn til å tro at dette er bevisst.

DETTE SVARER DE: PU, POD og Spesialenheten.

Spesialenheten fant ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking, og sitat: "Spesialenheten har i sin vurdering særlig sett hen til politimesterens forklaring om at ledelsen i PU har undersøkt de anmeldte forhold uten å finne grunnlag for mistanke om straffbare forhold. Her har man lagt til grunn forklaringen fra den som kanskje har mest å tape på at en reell etterforskning skal finne sted. En politiledelse som har varslet de anmeldte underveis slik at de har fått anledning til å skjule spor og bevis i saken. En ledelse som hele tiden har beskyttet de anmeldte lederne fordi de har forstått at det også kan gå ut over dem.

Terskelen for å iverksette etterforsking mot politiansatte er lav. I dette tilfelle har PUs ledelse med hjelp av POD og Spesialenheten trenert saken. POD med sitt fravær av ansvar og arbeidsgiverplikt, og Spesialenheten med sin skrivebordsetterforskning. Vedtaket bærer preg av å passe inn i den politipolitiske oppfatning av saken, nemlig at varslersaker som stiller ledere i et dårlig lys vil vi ikke ha noe av.

Spesialenheten har også tidligere fattet utvetydige vedtak som åpenbart har favorisert politiledere mistenkt for straffbare handlinger. Dersom man har en manglende vilje til å etterforske etter de uttalte etterforskningsprinsippene kan man sitte bak skrivebordet å formulere vedtak som passer inn i den overordnede politiledelsens syn. Tradisjonen tro vil jo også Spesialenheten leder ved en senere anledning bli politimester.

Denne saken vil som de fleste andre varslersaker i politiet ende med at maktens elite presser igjennom sine beslutninger og standpunkt. Varsleren vil slutte i virksomheten, og taperne må jo være skattebetalerne som tross alt skal finansiere den økonomiske ukulturen som PU, POD og Spesialenheten forsvarer.

LES HVA PU POD OG SPESIALENHETEN SVARER HER

Powered by Labrador CMS