En elektrosjokkpistol av typen Taser X26P.
En elektrosjokkpistol av typen Taser X26P.

Tid for Taser?

Det er i høyeste grad på tide å prøve ut dette våpenet i politiet i Norge. Et skånsomt maktmiddel som effektivt fyller eksisterende «hull» i maktpyramiden.

Publisert Sist oppdatert

«Taser» er et merkenavn på en av flere produsenter av elektrosjokkvåpen. Det har over tid blitt det mest brukte merket av denne type våpen, noe som igjen har ført til at det nærmest har blitt synonymt med elektrosjokkvåpen.

I tråd med nåtidens byråkratiske trend hvor alt skal benevnes med en TBF (trebokstavforkortelse), har også elektrosjokkvåpen fått en TBF: MDV (Mindre Dødelig Våpen).

I mars i år leverte Bevæpningsutvalget sin rapport. Blant flere anbefalinger, ble anbefalingen relatert til permanent bevæpning vist størst oppmerksomhet. Utvalget hadde flere gode anbefalinger.

Dersom du ikke har interesse av å lese alle de 285 sidene i Bevæpningsutvalgets særdeles grundige rapport, vil jeg foreslå at du tar deg tid til å lese anbefalingene på side 14.

En av disse anbefalingene er at det innføres en «avgrenset prøveordning med bruk av elektrosjokkvåpen».

De spesielt interesserte vil se at denne anbefalingen kolliderer med «Innstilling fra arbeidsgruppe til vurdering av behovet for å endre eller supplere gjeldende våpeninstruks for politiet» (2013). Den gruppen anbefalte ikke at elektrosjokkvåpen skulle forsøkes innført i Norge.

Et av motargumentene den gang var at tilgangen til et slikt våpen vil eskalere bruken av det. Gruppen mente at dette ville kunne skje på bekostning av lempeligere midler. Gruppen mente videre at dette ville føre til en økt bruk av inngripende maktmidler fra politiets side. Gruppen så heller ikke at det var dokumentert et klart behov for elektrosjokkvåpen.

Siden 2013 har trusselbildet endret seg. Vi har hatt lengre perioder med permanent bevæpning av norsk politi, følgelig kan vi trygt si at situasjonen har endret seg. Dette burde igjen tilsi at vi burde prøve ut våpen som har vist seg å være effektive og skånsomme.

Hva angår bekymring for at norsk politi vil komme til å bruke dette våpenet som en generell «problemløser», tror jeg vil vise seg å være en grunnløs bekymring.

Dette bunner i den norske tradisjonen for å løse oppgaver ubevæpnet. Våre kolleger som har tjenestegjort i utenlandstjeneste høster ros for mye, men spesielt deres evne til å løse konflikter på en fredelig måte fremheves. Den «norske modellen» i så henseende, viser til utstrakt bruk av dialog, samt en erkjennelse av at det viktigste «maktmidlet» sitter mellom ørene.

Her bør man ha såpass tiltro til den etaten som er satt til å forvalte samfunnets maktutøvelse, at vi gis anledning til å prøve ut elektrosjokkvåpenet. Det finnes store mengder med forskningsmateriale rundt dette våpenet, og i Norge har vi flere kapasiteter på området både ved PFT og PHS.

I Sverige er det bestemt at det skal iverksettes et prøveprosjekt vedrørende elektrosjokkvåpen i 2018. Her har vi en gyllen mulighet til et konstruktivt samarbeid med broderfolket.

Dette kan gi et spennende resultat, ettersom svenskene vil prøve det ut med et allerede bevæpnet politi, mens vi kan prøve det med vårt ubevæpnede.

En utfordring med elektrosjokkvåpenet er at det må innlemmes i Våpeninstruksen. Hvor i maktpyramiden skal det plasseres?

I dagens pyramide kan vi eskalere fra gassvåpen til batong. Videre har vi slag/spark, før vi kan trekke våpen.

Selv de mest ihuga bevæpningstilhengerne må erkjenne at det er noe som mangler mellom de siste maktmidlene.

Dersom vi skulle få lov til å prøve det, og kanskje endatil innføre det permanent i norsk politi, vil vi ikke være i dårlig selskap. Tyskland, England, Polen, Frankrike, Finland Sveits, Nederland og Hellas har innført det i sitt politi.

Elektrosjokkvåpen er utvilsomt både effektivt og skånsomt. Dette underbygges av Geneve-konvensjonen som har konkludert med at våpenet, riktig brukt, ikke er i strid med Folkeretten.

Bevæpning av norsk politi vil alltid være et tema til debatt. Her har vi et våpen som begge leire kan forenes om. Både de som er for- og de som er imot bevæpning

Trengs det et distrikt for pilotprosjekt? Sør-Øst politidistrikt tar det! Her er vi et «Norge i miniatyr»: Sjø, fjell, land, byer, alle kommunikasjoner, og attpåtil grenser mot Schengen!

Tid for Taser? Ja! Det er i høyeste grad på tide å prøve ut dette våpenet i politiet i Norge. Et skånsomt maktmiddel som effektivt fyller eksisterende «hull» i maktpyramiden.