«Politikrisen»

Demotiverte ansatte og mindre penger legger ikke det beste grunnlaget for en storstilt reformeringsprosess.

Publisert Sist oppdatert

Det har den siste tiden vært flere negative oppslag på økonomien i Politiet. Det var et håp at 2016 skulle bli et vendepunkt, og at politiet ville få et løft når vi nå går inn en omfattende omorganisering av Politiet. Politireformen som ble vedtatt av Stortinget i juni har mange gode intensjoner og forslag til at vi nå skal heve oss, og bli ett helhetlig og bedre organisert politi.

PF Nordmøre og Romsdal har vært kritisk til budsjettene de siste årene. Stillinger har blitt holdt vakante for å holde budsjettet og minst mulig underskudd. Dette har vært krevende for alle i distriktet. PF Nordmøre og Romsdal har sammen med PF Sunnmøre vært klar på at reformen krever hardt arbeid fra motiverte medarbeidere. Det er ingen selvfølge å lykkes med en slik reform.

Håpet var at når vi nå skulle gå inn i en omorganisering så ville det også følge penger med omstillingen. Vi har vært tydelig på at dette er en forutsetning for at reformen skal lykkes. Alle forstår at i en så stor omorganisering som vi skal inn i nå, er det helt nødvendig med friske penger. Omstilling og omorganisering koster! Det er også kjent at «produksjonen» går ned i en overgangsperiode.

Politiet skal, mot all viten og kunnskap, og med dårligere, faktiske, økonomiske betingelser, drive en stor omstillingsreform - samtidig som «produksjonen» ute i politidistriktene skal opprettholdes.

Dette er urealistisk. I tillegg er de viktigste endringsagentene, de ansatte, i ferd med å bli demotivert. Det har kommet for mange saker i media den siste som har svekket motivasjonen: pengebruken i POD, nedleggelsen av Merverdiprogrammet, Monika-saken, og så videre.

Alle har et ansvar for å bidra til at Politireformen gjennomføres etter Stortingets intensjon. Det er tydelig sagt at dette ikke er en sparereform, men en reform som skal gjøre politiet mer effektive og kvaliteten bedre.

Dessverre ser det ut for at det er nettopp en sparereform som skal gjennomføres.

Det økonomiske handlingsrommet politidistriktene har i dag, ser ut til å bli enda mindre i 2016, jf. Plan og Rammeskriv 2016.

Politireformen har mange gode intensjoner, men den er helt avhengig av at POD har den nødvendige tillit blant de ansatte og samfunnet for øvrig. Den siste tids hendelser har ikke styrket dette. Det er urovekkende i en tid som vi nå går inn i.

PF Nordmøre og Romsdal vil advare alle mot å tro at gjennomføring av en så stor reform vi står overfor, uten gode rammebetingelser, vil være mulig.

Arne Hunnes

Lokallagsleder

PF Nordmøre og Romsdal