En utdanning som duger!

Jeg ønsker å komme med et svar på motinnlegg i forrige nummer av Politiforum til mitt motinnlegg til Grimsrud i februar, «Mangler ved PHS sine instruktører?».

Publisert Sist oppdatert

For det første, jeg har også fått mange positive tilbakemeldinger på det jeg har skrevet, så det er nok delte meninger både blant studenter og andre på det som belyses i innleggene. Jeg kan forstå at Grimsrud har opplevd meg unødvendig krass i mitt motinnlegg til ham, men jeg kjenner meg ikke igjen i flere av Grimsruds påstander og beskrivelser av mitt motsvar, siden han konsekvent siterer meg feil og med mye større bokstaver enn jeg selv har brukt. Jeg trøster meg med at alle kan gå inn på Politiforum.no og lese innlegget mitt og avdekke hva som faktisk står skrevet.

Hvis det stemmer som det blir påstått i Grimsruds siste innlegg at noen studenter ikke har vært med i caser som belyser håndjernbruk, ransaking og visitasjon i B1, må dette være studenter som selv har valgt å ikke møte opp i denne undervisningen. (Og nå snakker jeg for de som har gått på PHS i Oslo siden det er der jeg er faglærer.)

Det er riktig at mange av studentene gjerne vil ha flere øvelser, og at det på grunn av mengden studenter, ikke blir mange gangene den enkelte får prøvd seg som politi i caser i løpet av det første året på skolen. Men, man lærer mye også av å være en aktiv lytter og observatør. Det teoretiske grunnlaget må også være på plass før praksisåret tar til.

Samtidig er jeg ærlig på at jeg som faglærer i ordenstjeneste skulle ønsket meg flere timer med studentene og at det går en grense for meg også når det gjelder hva som er forsvarlig når det gjelder for eksempel ordenstjenestefaget i B1. Men, siden det er andre viktige fag som også krever plass det første året på skolen, er det helt nødvendig og også naturlig at ansvaret for den operative opplæringen går videre til alle de gode instruktørene og veilederne som har ansvaret for studentene i B2.

Det er svært viktig at de setter seg godt inn i det grunnlaget som er lagt på B1, at de har realistiske forventninger til studentene og at de bidrar til et godt praksisår der studentene kan få reflektere over, praktisere og repetere det de har lært i B1, før de skal tilbake og avslutte studiet i B3.

Jeg ønsker ikke å bidra til en debatt der fagene på PHS settes opp mot hverandre, fordi jeg mener at det er kloke tanker bak de valg og prioriteringer som er gjort. Vi faglærere har også et ansvar for å gjøre fagene våre relevante og praksisnære slik at studentene forstår hvorfor det enkelte fag er viktig og har betydning for det yrket de skal ut i.

Jeg har vært faglærer på PHS de siste to årene, men er godt kjent med de negative ryktene som enkelte ute i etaten bidrar til å opprettholde når det gjelder PHS-utdanningen. Noen klager over at det kommer ut for mange akademikere fra PHS og bekymrer seg over hvor lite relevant utdanningen på PHS er blitt og hvor lite operative studentene er. Siden jeg selv har jobbet på ordensavdeling i Oslo i mange år, og har fått erfare en god del av de «akademiserte» studentene, har denne kritikken virket meningsløs på meg. Mitt inntrykk har tvert i mot vært at studentene har stor kompetanse og mye kunnskap med seg i bagasjen fra PHS, og at de bidrar til en meget positiv utvikling for politietaten.

I mars var jeg markør i caser i B3 noen dager, og nok en gang fikk jeg bekreftet hvor flinke studentene er. De studentene som uteksamineres fra PHS denne våren som de første med fullverdig bachelorutdanning er meget godt kvalifiserte for å gå ut i politiyrket. De aller fleste er reflekterte, handlingsorienterte og fremstår som trygge i politirollen og bekrefter dermed at PHS ikke er på ville veier.