Politiets budsjettpost

I statsbudsjettet for 2012 er bevilgningene til politiet og jussektoren oppsummert slik:

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen prioriterer tiltak for et tryggere samfunn. Bevilgningene til politi og påtalemyndighet foreslås økt med til sammen 696,2 mill. kroner sammenlignet med saldert budsjett 2011.

Av dette gjelder 163,8 mill. kroner tiltak direkte knyttet til angrepene 22. juli 2011.

Viktige satsingsområder utover tiltak som er direkte knyttet til angrepene 22. juli 2011, er å øke politibemanningen og arbeidet

med å fornye politiets IKT-systemer. Det høye opptaket i 2011 på 720 studenter ved Politihøgskolen foreslås videreført i 2012. At det utdannes flere politifolk er en forutsetning for å kunne øke bemanningen i politiet.

I budsjettforslaget for 2012 tas det høyde for at politihøgskolestudenter som blir ferdig utdannet sommeren 2012, skal kunne tilbys jobb. I tillegg foreslås det økte utgifter til å dekke helårsvirkningen av å ansette politihøgskolestudenter som ble ferdig utdannet sommeren 2011. Regjeringen foreslår at det bevilges 80 mill. kroner til IKT-tiltak i politiet, bl.a. for å sikre framdrift i arbeidet med fornyelse av straffesakssystemene.

Videre foreslås det 9,4 mill. kroner til Politiets sikkerhetstjeneste (PST) til økt bemanning og investeringer.

I tillegg kommer 7 mill. kroner til videreføring i 2012 av nye stillinger i PST som ble opprettet i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2011.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Beredskapstroppen med 25 mill. kroner til anskaffelse og fornyelse av materiell.

Bevilgningen til Kripos foreslås økt med 15,3 mill. kroner bl.a. til arbeidet med å forebygge og bekjempe internettrelatert kriminalitet.

Regjeringen foreslår at det bevilges 24 mill. kroner til politiet for å oppnå et måltall på 4 600 tvangsmessige uttransporteringer i 2012.

Videre foreslår Regjeringen at bevilgningene til politiet økes med 4,7 mill. kroner til etablering av statens barnehus i Ålesund, 5 mill. kroner til samlokalisering av politiets arbeid med utstedelse av politiattester i Vardø og 5,1 mill. kroner til flere grensekontrollører ved Storskog grensestasjon.

Stortinget vedtok 11. mars 2010 ny vergemålslov. Formålet med den nye vergemålsloven er å styrke rettssikkerheten for personer som ikke kan ivareta egne interesser, samt å bygge opp en effektiv vergemålsforvaltning.

Regjeringen foreslår at det bevilges 43 mill. kroner til forberedelse av ny vergemålsordning, med sikte på at loven kan iverksettes 1. juli 2013. Det tas sikte på at en egen representantordning for enslige mindreårige asylsøkere innføres fra samme tidspunkt.

Dagens redningshelikoptre har begrenset levetid. Helikoptrene er utsatt for større belastning som følge av økt oppdragsmengde. I tillegg er vedlikeholdskostnadene økende.

Regjeringen foreslår at det bevilges 50 mill. kroner til å videreføre prosessen for anskaffelse av nye redningshelikoptre og 40 mill. kroner til å styrke vedlikeholdet av dagens redningshelikoptre.

Justis- og politidepartementet har det overordnede ansvaret for etableringen av et nytt digitalt radiosamband til nød- og beredskapsetatene (Nødnett).

Stortinget vedtok 9. juni 2011 at Nødnett skal bygges ut for hele Fastlands-Norge innenfor en samlet kostnadsramme på 4,7 mrd. kroner.

Regjeringen foreslår at det bevilges om lag 1,5 mrd. kroner i 2012 til investeringer i landsdekkende utbygging av Nødnett.

I tillegg foreslås det en bevilgning på 526 mill. kroner til drift av Nødnett og Direktoratet for nødkommunikasjon.

Powered by Labrador CMS