Teoretisk og praktisk innføring i etterforskning

«Etterforskning: Prinsipper, metoder og praksis»

Publisert

Foruten et innledningskapittel der leseren gis en introduksjon til etterforskningsfaget, er boken inndelt i tre hoveddeler.

I del en gjennomgår forfatterne etterforskningens regulering og grunnleggende metodikk. Her får leseren blant annet kunnskap om hva som ligger i etterforskningsbegrepet samt utviklingen av dette, kunnskap om lovreguleringen og betydningen av skillet mellom etterforskning og annen polisiær virksomhet, samt etterforskningsmetodikk belyst gjennom Fahsings modell. Selv om denne delen er grunnleggende og derfor kan virke nokså selvfølgelig for mange erfarne etterforskere, oppleves det som nyttig å repetere mye av stoffet.

Del to omhandler utvalgte etterforskningsmetoder. Der beskriver forfatterne blant annet åpne og skjulte tvangsmidler, avhør, etterforskning på internett og internasjonalt etterforskningssamarbeid. Boken fungerer som et praktisk oppslagsverk når det gjelder utvalgte etterforskningsmetoder, hvilket er bra for brukeren. Med tanke på at boken kommer til å være i alminnelig salg vi jo dette også tilflyte fremtidige lovbrytere, men det er vel gjennomtenkt fra forfatter og utgivers side. Fordelene ved slik åpenhet vil sannsynligvis oppveie ulempene. Deling av kunnskap om metodene gjør det enklere for de som skal kvalitetssikre etterforskningen. Dermed kan vi få nødvendige innspill til å forbedre oss. Videre er åpenheten med på å gi borgerne opplevelsen av tillit til at politiet opptrer på en ryddig måte.

«Etterforskning: Prinsipper, metoder og praksis»

Forfattere: Ole Thomas Bjerknes og Ivar A. Fahsing.

Forlag: Fagbokforlaget

I den siste hoveddelen gjennomgår forfatterne hvordan en etterforskning ofte foregår. Hele veien fra politiet kommer til kunnskap om en mulig straffbar hendelse og frem til saken er ferdig etterforsket og iretteført.  Herunder er det siste kapittelet en gjennomgang av en sak kalt «Maryam forsvinner». Der beskrives en kronologisk utvikling av etterforskningen i en savnetsak, med spørsmål som oppfordrer leseren til å reflektere og benytte kunnskap tilegnet underveis i lesingen.

Boken gir en god teoretisk og delvis praktisk innføring i etterforskning, og det er forståelig at Politihøgskolen bruker den som pensum for bachelorstudenter. Etter min mening vil alle som driver med etterforskning ha utbytte av å lese boken. Dette gjelder ikke minst etterforskningsledelsen ved

politiets påtalejurister og hovedetterforskere. 

 
Powered by Labrador CMS