Ny Politihøgskole må ha plass til støyende skytebane for å gi studentene skikkelig trening. Det er det ikke mulig å få til i Oslo, skriver forfatterne.
Ny Politihøgskole må ha plass til støyende skytebane for å gi studentene skikkelig trening. Det er det ikke mulig å få til i Oslo, skriver forfatterne.

Ny politihøgskole kan og må bygges nå

Som tidligere ansatte med bakgrunn fra både akademikerne og operative fag på PHS, har vi den siste tiden fulgt debatten om ny politihøgskole fra sidelinjen, en debatt vi har fulgt fra innsiden over flere år.

Publisert

Vi gjør som studentlederen gjorde i et debattinnlegg tidligere i år og starter med konklusjonen: Det må ikke være tvil om at det er behov for en ny politihøgskole. Dagens skole på Majorstua er gammel, nedslitt og er ikke bygd for å ivareta verken en moderne undervisning i akademiske fag eller operative fag. Det vil være vanskelig å realisere en ny skole med mindre den flytter ut av Oslo, men for å hindre kompetanseflukt mener vi at den ikke må flytte utenfor dagpendleravstand.

Vi er overrasket over standhaftigheten til PHS sin ledelse når de holder fast på at Oslos kommunegrense er et skille mellom en god eller dårlig politiutdanning. Etter vår mening må en langt mer åpen tilnærming legges til grunn hvor man først analyserer krav og deretter trekker en konklusjon. Faktorene som må vurderes er først og fremst kravene til moderne undervisningsformer for akademiske og operative fag. Målet er at PHS tiltrekker seg motiverte studenter som kommer ut som gode politibetjenter med relevant kompetanse i andre enden av sin bachelorutdanning. Andre faktorer som må hensyntas er tilgangen til arbeidskraft og økonomi.

PHS er opptatt av å gi politistudentene en bred og helhetlig utdanning som forbereder dem på generalistrollen som politibetjent rundt om i landet. Samspillet mellom de akademiske fagene og de operative er viktige, men krevende å få til i hverdagen når bygg og anlegg ikke er tilpasset, verken til de akademiske eller de operative fagene. I tillegg er det krevende å drive bachelorutdanning på flere ulike lokasjoner. For å sikre en enhetlig utdanning er koordineringen viktig, men svært tidkrevende og ansatte bruker i tillegg mye tid på å reise mellom de fire lokasjonene. Å bygge en ny politihøgskole som har plass til alle studenter vil redusere driftskostnadene, øke kvaliteten og sikre en enhetlig utdanning. Vi vil raskt skyte inn at PHS avdeling i Bodø bør bestå fordi den har vært en suksess: det er god rekruttering fra de nordligste fylkene og studentene forblir i nord etter endt utdanning.

De akademiske fagene på PHS har ingen særskilte krav til bygg enn andre høgskoler og universitet, men på Majorstua er det fundamentale mangler på noe så enkelt som grupperom. Det skaper uheldige begrensninger i hvordan politiutdannerne kan drive utdanningen. Vi kjenner tilfeller der ansatte har sluttet på grunn av arbeidsforholdene.

Vi ser at ledelsen trekker frem viktigheten med nærhet til andre utdanningsinstitusjoner, men så langt vi erfarte var det tilnærmet ingen kontakt mellom for eksempel juridisk fakultet på Blindern og PHS. Og uansett; er fysisk avstand i det hele tatt relevant for denne typen kontakt? Forskningsavdelingen har vel så mye samarbeid med akademia utenfor Oslo og Norges grenser som innenfor Ring 3 i Oslo. Nærheten til Oslo politidistrikt blir også brukt som argument, men politihverdagen i Oslo er utypisk for resten av landet hvor det er lange avstander, store politidistrikt og mindre politifolk. Øst politidistrikt er langt mer representativt.

At PHS skal være viktig for beredskapen i Oslo er et nytt og overraskende argument for å beholde skolen i hovedstaden. Det høres unektelig lite logisk ut at den skarpeste beredskapen, Beredskapstroppen, kan flytte ut av kommunen til Taraldrud mens de uten opplæring og erfaring skal forbli i byen hvor for øvrig over 30% av alle politifolk i Norge har sitt arbeidssted.

De nyutdannede politistudentene skal ut i en krevende operativ politihverdag fra dag 1. Et ekstremt eksempel er den nyutdannede som i sin oppstartsuke var blant de første ved regjeringskvartalet etter bomben 22 juli. Kriminaliteten hardner til og studentene må læres opp og trenes i god operativ situasjonsforståelse og vurdering, og til å kunne gripe inn med nødvendige maktmidler. Inkludert bruk av skytevåpen. Tidligere var det et krav til gjennomført førstegangstjeneste for å søke PHS. Nå er det de færreste som har fått våpenopplæring før de begynner. PHS må ta dette på alvor og tilby en våpenopplæring som fører til at studentene i tillegg til å få godkjent skytetest også bygger en fortrolighet med å gå bevæpnet.

I forslaget til justisbudsjett for 2019, som nettopp er lagt, frem skriver JD at justissektoren har andre mer prekære byggebehov i Oslo enn en ny PHS. Denne konklusjonen er hentet fra en rapport som analyserte justissektorens eiendomsbehov i Osloområdet i 2017. I følge denne rapporten er det 5 andre prosjekter med høyere prioritering noe som fører til at bygging av en ny PHS skyves 10-15 år ut i tid, gitt at man tenker tradisjonelt.

Det er mildt sagt Majorstua overraskende når det påstås at situasjonen er akseptabel. PHS, POD og JD har i en årrekke jobbet for å få på plass en ny og tilrettelagt PHS og flere ganger involvert Stortinget i prosessen. Det er underlig at alt dette arbeidet er lagt ned om det nå skulle være riktig at situasjonen likevel er akseptabel. Vi er enige i rapportens andre konklusjon hvor den er tydelig på at det er et stort potensial for effektivisering gjennom å se på PHS sin samlede nasjonale struktur. Tidligere beregninger fra PHS har vist at det kan spares over 100 millioner kroner i året på drift ved å flytte inn i et nytt bygg.

Vi skal ikke her legge oss opp i politikken og om kommune A, B eller C er best egnet, men vi kan ikke forstå hvordan en moderne politiutdanning i fremtiden kan ligge i Oslo.

Det er to premisser for at en ny PHS kan realiseres nå: Det må åpnes for konkurransebygg ettersom det ikke er tilstrekkelig med investeringsmidler i justissektoren, og skolen må ut av Oslo fordi det ikke er mulig å legge beslag på et nødvendig areal for både skole og et støyende øvingsområde, og fordi kostnadene utenfor Oslo er signifikant lavere.

Vi skal ikke her legge oss opp i politikken og om kommune A, B eller C er best egnet, men vi kan ikke forstå hvordan en moderne politiutdanning i fremtiden kan ligge i Oslo. Vi mener at en ny Politihøgskole må flyttes ut av både praktiske og økonomiske årsaker, og det bør skje raskt. Prosessen har allerede tatt 12 år. Finland og Danmark har flyttet sin politiskole ut av hovedstaden og Norge bør følge etter.