Slik kan beslagslageret se ut.

Politiet etablerer beslagslager

Et lager på 2500 kvadratmeter ved Gardermoen, skal romme beslag fra avsluttede eller uoppklarte saker.

Publisert Sist oppdatert

I Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2016, ble det påpekt vesentlige svakheter i politiets behandling og oppfølging av beslag i straffesaker.

«Politiets behandling av beslag har stor samfunnsmessig betydning, blant annet for den enkeltes rettssikkerhet når beslaglagte ting brukes som bevis i straffesaker. I de forskjellige politidistriktene gjennomføres det til sammen mange tusen beslag hvert år. Riksrevisjonen finner det sterkt kritikkverdig at mange beslag ikke befinner seg der hvor politiets datasystemer angir at de skal være. [...] Riksrevisjonen finner det også kritikkverdig at det ikke gjennomføres risikovurderinger på området og at det er mangler i styringen og oppfølgingen av beslag», sto det skrevet i rapporten.

Revisjonen pekte særlig på Oslo politidistrikt, hvor 12 prosent av beslagene som kvitteres inn, «ikke oppbevares der politiets datasystemer opplyser at de skal være».

Etableres ved Gardermoen

Riksrevisjonens 2016-rapport var en oppfølging av en tilsvarende revisjon fra 2009. I 2016 pekte Riksrevisjonen på mangler ved den overordnede styringen av området.

«Politidirektoratet gjennomfører ikke risikovurderinger, følger i liten grad opp og dokumenterer ikke på tilfredsstillende måte politidistriktenes håndtering og oppfølging av beslag», står det i rapporten.

Seks år senere melder Politidirektoratet (POD) i en pressemelding at det blir etablert et lager ved Gardermoen som skal romme beslag fra politidistrikter og særorgan i avsluttede eller uoppklarte saker med strafferamme på seks år eller mer.

Dette er beslag som i dag oppbevares lokalt.

«Tiltaket er del av en bredere gjennomgang og videreutvikling av beslagsområdet» i etterkant av Riksrevisjonens rapport, opplyser POD.

Åpner våren 2022

At et hensiktsmessig lager nå er på plass er av stor betydning for den generelle rettssikkerheten. Utvidet oppbevaring av bevis og opprettholdelse av beslag i avgjorte saker der tekniske bevis er av betydning, kan være en forutsetning for å foreta nye og avgjørende undersøkelser i en sak, sier leder for politifagavdelingen i POD, Bjørn Erik Vandvik, i pressemeldingen.

Lageret blir i første omgang på 2500 kvadratmeter, men med mulighet for utvidelse. Lageret planlegges tatt i bruk våren 2022.

Leieavtalen med bedriften Base Property AS har en varighet på 10 år.

Powered by Labrador CMS