TRAFIKK: Klemmetsen understreker at sykkel-VM i Bergen var en folkefest og at politiinnsatsen var meget god. Likevel ser han flere forbedringspunkter når det gjelder trafikk og sikkerhet.

Politiets kunnskap om arbeidsvarsling og trafikkregulering er åpenbart synkende

Trafikk er et fag som politiet må beherske, mener Harald Klemmetsen.

Publisert

Under sykkel VM i Bergen 2017 ble jeg sammen med flere politiansatte benyttet i trafikkpost og som sikring i vaktsone.

Politiets arbeid er omfattende og skal ivareta trafikkavvikling, sikkerhet for trafikanter, sikker fremføring av sykkelritt og, ikke minst, sikkerheten til publikum. Politiet har derfor kanskje den viktigste oppgaven i et slikt arrangement. Vi kan alle være enig om at Bergen leverte på de fleste områder og at sykkel VM ble en folkefest.

Men under de 12 VM-dagene i september ble det ikke observerte bruk av trafikkregulerende skilt og tilfredsstillende sperringer på hovedveinettet. Polititjenestemenn ble satt i fare ved å utplassere dem på trafikkert vei uten tilstrekkelig vern i form av skilt og sperremateriell. 

Jeg ble selv satt i sperring på avkjøringsrampe til Mindelokket for å sperre for kjøring og henvise trafikantene til venstre felt under lokket.

Jeg stod midt i veibanen i nesten tre timer, kun med egen kropp og en gul trafikkjakke. I en slik situasjon kan man aldri snu ryggen til trafikkstrømmen og man må hele tiden være forberedt på å kunne flykte dersom en bilist ikke oppfattet sitasjonen i tide.

Dette mener jeg er brudd på HMS for politipersonell i sperreposter på grunn av manglende brukt av skilt og korrekt sperremateriell ved trafikkregulering.

Gode sperringer frigjør mannskaper

INGEN SPERRINGER: Klemmetsen sin arbeidsplass ved Mindelokkket. Med et arrangement som er planlagt i så god tid, burde veisperringer ha vært på plass, mener han.

Jeg jobber som politispesialist ved Oslo politidistrikt ved trafikkorpset, og har i flere år jobbet med trafikkavvikling og regulering med faste og midlertidige trafikkskilt.

Politiet i store byer hadde for inntil få år siden skiltmyndighet for trafikkregulerende skilt og herunder utarbeiding av skilt- og reguleringsvedtak. Skiltmyndigheten er nå overført til Statens vegvesen og kommunale myndigheter. 

Politiets kunnskap om arbeidsvarsling og trafikkregulering er åpenbart synkende og man er derfor avhengig av god kommunikasjon med samarbeidende etater for å ivareta trafikksikkerheten på en forsvarlig og god måte.

Statens vegvesen har utarbeider håndbok N301 som omhandler arbeidsvarsling. Denne er førende for hvordan arbeidssted og sperring skal skiltes og varsles. Det vektlegges også at publikum/trafikantene skal gis anvisning om omkjøringstrasé. På større veier med mye trafikk og høye hastigheter blir kravet til forvarsling i god avstand, nedtrapping av hastighet, og godt synlig innsnevring/sperring, særlig viktig.

Gode sperringer, utført i henhold til denne håndboken, vil ivareta sikkerheten til trafikanter og de som jobber på og ved vei.

Gode sperringer vil også frigjøre postmannskaper.

Uansvarlig 

Det ble plassert et sperregjerde med en plastrefleks på stedet etter at vi varslet om dette avviket ved Mindelokket. Slik sperring er heller ikke i henhold til skiltforskrift og håndbok, men politipersonell slapp å risikere liv og helse. 

UANSVARLIG: Her fra trafikkposten på motorveibrua rett etter Fløyfjelltunnelen. Her var oppgaven til politiet å sluse inn busser, taxi og akkrediterte kjøretøy inn til sentrum og å lede all annen trafikk i høyre felt. Enkelte ble stående her alene i 7,5 time uten avløsning i tett trafikk, og Klemmetsen mener dette er uansvarlig.

En annen trafikkpost var på en motorveibru rett etter Fløyfjelltunnelen. Oppgaven der var å sluse inn busser og taxi og akkrediterte kjøretøy i venstre felt inn til sentrum samt å lede all annen trafikk i høyre felt videre.

På dette stedet var det utplassert en bufferbil fra en skiltentreprenør og kjørefeltene ble toppet opp frem til veiskille. Bufferbilen ga et vern for de av oss som hadde denne posten, men selve sperringen og bruken av bilen var ikke i henhold til håndbok N301.

Trafikk ut fra Fløyfjelltunnelen fikk ikke forvarsling og nedtrapping av hastigheten før de observerte bufferbilen.  Denne benyttet bare gul blinkende/lysende pil til høyre og manglet skilt 404.1 "påbudt kjørefelt til høyre". 

Sperringen videre var heller ikke supplert med slikt skilt. De fleste polititjenestemenn/kvinner som bemannet posten hadde ikke tilfredsstillende bekledning i verneklasse 3, slik dette kreves på høyhastighetsvei.

At enkelte ble stående oppe på denne brua i 7,5 timer alene uten avløsning i tett trafikk er helt uansvarlig. Selv sto jeg på stedet med en kollega i "bare" 3-4 timer.

Overlatt til politiet om å sperre av hele byen

Statens vegvesen opplyste på Twitter at det forelå en rekke skilt- og sperreplaner for arrangementet, men de opplyste også at politiet hadde selvstendig reguleringsmyndighet etter § 9 i vegtrafikkloven.

De har åpenbart overlatt til politiet i Bergen å sperre byen i 12 dager uten å kvalitetssikre og tilby en forsvarlig gjennomføring. 

Sperringer inne i Bergen sentrum bestod av metallgjerder på tvers for å blokkere for kjøring. Ifølge skilt og postplaner i vaktsonene var det satt opp ytre sperringer i bygatene, men disse var ikke satt ut og politimannskap og sperregjerder var eneste hindring mot sykkeltraseen.

Bergensbeboerne var forberedt på omfattende sperringer og at de ble "innestengt" i 10-12 timer, men de var blitt fortalt at sperringene skulle være borte klokken 19:00. De fleste rittene var avsluttet ved 17:30-tiden.

Det var lite, om ingen, virksomhet som var avhengig av totalsperring etter rittet. Man kunne også åpnet de ytre bydeler tidlig og heller holdt sperringen inn mot sentrum noe lenger etter behov. Det ble mye henvendelser fra innbyggerne straks etter klokken 19:00.

VIKTIG: Trafikk er et fag som politiet må beherske og som angår alle, mener Klemmetsen. – Trafikk er mer enn fart, promille, beltekontroll og måltall.

Jeg ser et behov for å beskytte personell som skal rigge ned løypa i noe tid, men det ble for de fleste helt uforståelig at beslutningen om å åpne løypa drøyde i nesten en time over dette tidspunktet.

Et fag politiet må beherske

Trafikk er et fag som politiet må beherske og som angår alle.

Trafikk er mer enn fart, promille, beltekontroll og måltall. Trafikk er komplisert og inneholder flere kompliserte lover med tilhørende forskrifter og faget krever et godt samarbeid med andre faginstanser til beste for befolkningen.

En stor by som Bergen bør ha personell med kunnskap og kjennskap til disse viktige reglene.

Et annet problem med dette arrangementet var alle de tilreisende polititjenestepersoner uten lokal forankring, som ikke klarte å yte tilstrekkelig service til befolkningen når det gjaldt alternative kjøreruter og muligheter for å komme frem til andre deler av byen.

Kanskje kunne postinstruksene inneholde noen kortfattede omkjøringsforslag og veiene inn til sentrale sperreposter kunne med fordel være skiltet med korrekt omkjøring.

Alt dette er momenter som jeg mener må bli bedre ved neste arrangement med lignende behov for trafikkregulering av politiet. Jeg vil igjen gjenta at Bergen leverte på de viktigste områdene og at sykkel-VM var en folkefest.

Powered by Labrador CMS