Beordret han gal føring i vaktjournalen?

Politistasjonssjefen i Florø, Nils Erik Eggen, får hard kritikk fra egne rekker som reagerer på hans tilsynelatende oppfordring om å skrive uriktige opplysninger i politiloggen.

Publisert Sist oppdatert

I siste utgave skrev Politiforum om saken rundt politimester Kjell Ese, og det som ble beskrevet som en mulig dekkoperasjon av hans nærmeste underordnede.

Nå rettes søkelyset mot politistasjonssjef Nils Erik Eggen. I forhold til å ivareta politiets tillit ute hos befolkningen oppfattes det som alvorlig at en politistasjonssjef tilsynelatende har forsøkt å dekke over en straffbar handling begått av politimesteren. En rekke politiansatte reagerer på det som kan se ut som en forskjellsbehandling av en politimester i forhold til en politibetjent.

Ingen kommentar

Politistasjonssjef Eggen ønsker ikke å la seg intervjue av Politiforum i saken. Han ble gjort kjent med at Politiforum ville trykke en artikkel som rettet et kritisk søkelys mot hans disposisjoner, men ønsket ikke å benytte seg av tilsvarsretten. Hensikten med spørsmålene var å få svar på hvorfor han oppfordret en operasjonsleder til å skrive uriktige opplysninger inn i vaktjournalen, den såkalte PO-loggen, og hvorfor han som sjef ikke tok initiativ til å varsle Spesialenheten for Politisaker om den etablerte mistanken om at politimesteren var beruset på jourvakt.

Utilgjengelig

Konstituertpolitimester Ronny Iden i Sogn og Fjordane politidistrikt besvarte ikke Politiforums henvendelse. Han la på telefonen da vi ringte, og besvarte ikke vår SMS. Det gjorde han heller ikke da han var politidistriktets pressetalsmann da Kjell Ese trakk seg som politimester.

Spørsmålet som Iden må ta stilling til som konstituert politimester er om Eggens måte å løse oppdraget på er akseptabel for politidistriktet. Spesialenheten er helt klar på at Eggen ikke har opptrådt “forbilledlig”. I det ligger det en tydelig invitt til politidistriktet om selv å rydde opp. Ansvaret ligger hos den som sitter i politimesterstolen.

Taus: Nils Erik Eggen vil ikke kommentere saken ovenfor Politiforum.

Spesialenheten etterforsker ikke

Politifolk stiller seg undrende til at Spesialenheten for Politisaker ikke har åpnet etterforskning mot politistasjonssjef Nils Erik Eggen ved Florø politistasjon i etterkant av Ese-saken. Flere oppfatter hans handling som sterkt kritikkverdig og mulig ulovlig, da han først oppfordret en operasjonsleder til å skrive at vedkommende ikke fikk tak ijourhavende, til tross for at operasjonslederen akkurat hadde snakket med en beruset politimester Kjell Ese. Flere stiller spørsmål til om ikke dette er en oppfordring til dokumentforfalskning, men ingen Politiforum har vært i kontakt med ønsker å stå frem.

I tillegg har den samme Eggen ved to forskjellige anledninger overfor to forskjellige operasjonsledere oppfordret de to til å glemme hele saken med Ese. Underforstått at mistanken om Eses beruselse ikke skulle forfølges med å varsle ut av politihuset. I et intervju med NRK Sogn og Fjordane hevdet Eggen at ansvaret for å varsle om politimesterens beruselse var “solid plassert på politimesterens bord”.

Alle med et vist minimum av politikunnskap vet at dette er feil. Det er ingen lovhjemmel eller praksis som bestemmer at den som er mistenkt for en straffbar handling selv skal melde fra til verken overordnet eller Spesialenheten for politisaker.

Politiforum brakte problemstillingen inn for Spesialenheten for politisaker.

— Med grunnlag i den etterforskning Spesialenheten har gjennomført, herunder forklaringer som er innhentet fra stasjonssjef Eggen med flere, ser ikke Spesialenheten noen holdepunkter for at noen andre enn Ese har begått en straffbar handling. Jeg vil understreke at vår oppgave ikke er å ta stilling til om det er handlet forbilledlig, men å etterforske mulige straffbare forhold, skriver sjef for Spesialenheten for politisaker, Jan-Egil Presthus i en mail til Politiforum.

— Men Politiforum er kjent med at det foreligger et opptak som tydelig tilkjennegir at politistasjonssjef Eggen oppfordrer operasjonslederen til å skrive i journalen at man ikke fikk tak i politimester Ese. Det til tross for at operasjonslederen akkurat hadde snakket med Ese, og oppfattet at han var beruset. Blir ikke det en oppfordring til å skjule bevis og skrive uriktige opplysninger i loggen, og er ikke dette straffbart?

— At det i den aktuelle situasjonen ble ført i vaktjournalen at man ikke fikk tak i politimesteren har vi merket oss. Ut fra de konkrete omstendigheter har vi ikke vurdert at det kan innebære at noen har begått en straffbar handling. Utover det har vi ingen kommentar til saken, skriver Presthus.

Spesialenheten burde se på saken

Leder i Politiets Fellesforbund Arne Johannessen reagerer på at Spesialenheten ikke vil se nærmere på forholdet rundt politistasjonssjef Eggens handlemåte.

— I en etterforskning er det viktig at hvis man får indikasjoner på at det er begått flere straffbare forhold, må man gripe fatt i det. Hvis opplysningene i Politiforum stemmer mener jeg det er alvorlig og grunnlag for etterforskning. Det å skjule informasjon i en PO-logg og beordre noen til å ikke skrive korrekt er svært alvorlig. Bare i det faktum at mistanken ligger der, er det et viktig element for å få en gjennomgang og en etterforskning på dette. Samtidig har jeg stor forståelse for ressurssituasjonen til Spesialenheten. De må som enheter i politiet gjøre en knallhard prioritering av hvilke saker de går inn i. Men slik som saken fremstår i Politiforum, mener jeg at det er viktig å få bekreftet eller avkreftet om det har foregått noe som er straffbart. Det ligger i sakens natur at det er avgjørende at Spesialenheten går inn i den type saker i forhold til tillitsbegrepet til politiet. Spesialenheten har her en meget viktig rolle, sier Johannessen.

Politimester vedtok forelegg

Avgått politimester Kjell Ese i Sogn og Fjordane politidistrikt ble 1. desember ilagt et forelegg på 30.000 kroner ved en kongelig resolusjon. Noen dager i forveien valgte Ese selv å be Kongen i statsråd om avskjed i nåde, bare en uke etter at Politiforum stilte han spørsmål i saken. Da hadde saken versert i politidistriktet nær et halvt år.

I følge Spesialenheten for politisaker var begrunnelsen for forelegget denne:

For under påvirkning av alkohol å ha truffet beslutning om, eller gitt samtykke til at en person kunne settes i politiarrest.

For mandagen etter hendelsen overfor en av sine ansatte blant annet feilaktig å ha gitt uttrykk for at han var edru da han traff beslutningen som nevnt over.

Ese vedtok forelegget den 22. desember. Han hadde da fått innvilget utsatt frist utover de 14. dagene som vanligvis gis. Hadde han ikke vedtatt forelegget ville det vært Spesialenheten for politisaker som hadde ført saken for domstolen.

Hos Politidirektoratet får Politiforum opplyst at Ese ikke har noe tilbud om retrettstilling i politiet.