Politiet nedbemanner

Landets politidistrikt vil kutte minst 200 politistillinger innen utgangen av 2010.

Publisert Sist oppdatert

Det viser tall Politiforum har innhentet fra halvparten av landets politidistrikt ved hjelp av PF’s lokallagsledere. Trolig er det samlede tallet for samtlige politidistrikt vesentlig høyere.

I Bergen sitter politistasjonssjef Rune Solbakken med nakne fakta.

I 2005 hadde politistasjonen 267,5 ansatte på lønningslista. De hadde 22 prosent av budsjettet til frie driftsmidler. I 2010 har de 260,8 stillinger. Hvor de frie driftsmidler har sunket ned til 10 prosent av budsjettet, samtidig som alle kostnader har økt kraftig disse årene.

– Dette går ikke i hop lenger, og jeg kommer til å levere et regnskap med overforbruk for 2010, konkluderer Solbakken.

På Grønland politistasjon i Oslo har en av fire divisjoner på ordensavdelingen redusert politistyrken fra 37 stillinger i 2005 ned til 16 politibetjenter fra nyttår. De 16 skal gjøre samme jobb som de 37 for fem år siden. Hvis tallene er like for de tre øvrige divisjonene, har Grønland politistasjon alene kuttet bemanningen med nærmere 80 politibetjenter på fem år.

Årets avgangskull med politibetjenter som ennå ikke har fått jobb, må trolig belage seg på en karrierestart utenfor politiet.

Spørsmålet som burde bekymre både justisminister og politidirektør er om disse vil komme tilbake til politiet. Politiforums undersøkelse viser at det er ansettelses­stopp i resten av året i så godt som alle politidistriktene. Politisjefene iverksetter nå til dels drastiske tiltak for å spare penger.

Straffer godt politiarbeid

Straffen for å overforbruke i forhold til tildelt budsjett er velkjent. Neste års budsjett reduseres tilsvarende årets overforbruk. – Vi blir i praksis straffet for å oppklare tyngre kostnadskrevene saker, sier en administrasjonssjef oppgitt.

Samtidig viser justisminister Knut Storberget til at politiet fikk et rekordstort budsjett for 2010. Det er en faktisk sannhet. Men inkludert i den samme sannheten er at Politidirektoratet har holdt tilbake 180 millioner til en sårt tiltrengt IKT-satsing regjeringen selv ikke har funnet penger til. Samtidig eksploderer utgiftene knyttet til utenlandske kriminelle. Ekstreme tolkeutgifter, høye transportutgifter mellom fengslene og tidkrevende kommunikasjon med andre lands politimyndigheter utarmer etterforskningskapasiteten.

PF alene om busjettkampen

Når Politiforum ber om intervjuer for å kommentere budsjettsituasjonen, er det i varierende grad interesse for å gi offentligheten innblikk i økonomisituasjonen. På en mystisk måte blir lysten til å fortelle innbyggere og politikere en usminket versjon av økonomisituasjonen borte. Som en PF - lokallagsleder sukket: «Politimesteren ønsket oss i PF lykke til med å skaffe bedre økonomiske rammer for distriktet. Han så tydeligvis ikke noe ansvar for det selv, og takket høflig nei til å komme med sin kommentar». Tilbakemeldingene viser også at det nå er tilnærmet stopp i viktig kompetanseheving. Opplæringstiltak er skåret ned til et minimum. Resultatet er at politiet vil sakke akterut i forhold til å følge med på utviklingen av kriminelle metoder.

Redusert politiproduksjon

Politimester Tormod Bakke i Hedmark viser til disponeringsskrivet fra april når vi spør. Der advarer han mot at de samlede innsparingstiltak vil kunne føre til er redusert totalkapasitet. Men han er usikker på om produksjonen blir lavere enn i 2009 fordi den nå avsluttede politikonflikten bidro til å dra «ressurser og tankekraft» bort fra primæroppgavene. På grunn av tilførsel av sivile stillinger i 2010, har han likevel flere på lønningslista enn i fjor, selv om antall polititjenestemenn har sunket – se faktadel.

Fakta om politidistriktenes kutt:

Nordmøre: Kutter 12 stillinger i år for å spare 5-6 millioner. Har videre planer om å redusere antall lensmannskontor med hovedbegrunnelse å spare penger. Ikke underskudd.. Har ledige stillinger som nyutdannede kan søke på.

Follo: Kuttet 30 stillinger i år. Ansettelsesstopp. ca. 5 millioner i underskudd. Hadde 103 søkere til fire politibetjentstillinger. Ikke sannsynlig at søkere fra årets kull blir ansatt.

Romerike: Har ansatt 42 nyutdannede i år, men har ikke flere kjente utlyste stillinger. Har budsjettbalanse. Har redusert bruk av overtid og redusert straffesaksutgifter.

Salten: Ansettelsesstopp, men i forhold til tidligere har de et høyere antall stillinger enn tidligere. Beregnet underskudd på ca. 3 millioner kroner. Alle større innkjøp er utsatt til 2011.

Helgeland: Mangler søkere på ledige stillinger. 4,5 millioner i overskudd.

Hedmark: Lokallagsleder melder om kutt på 16,5 stilling mens politimester melder flere ansatte enn på samme tid i fjor. Har innført ansettelesstopp. 9,5 millioner i underskudd.

Hordaland: Har ca 60 færre stillinger enn i fjor på samme tidspunkt, har tilsettingsstopp og viderefører ikke vikariater. Har innført kjøpesstopp på alt over 10 000 kroner. 18 millioner kroner i underskudd.

Kripos: Ingen spesielle innstrammingstiltak, har ingen vakanser. Økonomi i balanse. Ingen aktuelle stillinger til nyutdannede

Vestoppland: Ingen vakanser. Redusert bemanning. I helgene ønsker man å supplere med en 3-års student som i utgangspunktet ikke skal være arbeidskraft. Det reduserer behovet for å ansette nyutdannede. Har ingen stillinger aktuelle for nyutdannede politifolk.

Gudbrandsdal: Ansettelsesstopp. Har 2,3 millioner i underskudd. Planlagte innkjøp til 250.000 utsettes. Kutt i utdanning og reisevirksomhet med 145.000. Kutt i overtidsbruk fører til høyere terskel for utrykning.

Søndre Buskerud: Har omtrent 14 vakante stillinger for å få budsjettet i balanse. 3 millioner i underskudd.

Rogaland: Ukjent om det er ledige stillinger. Budsjett i pluss. Ingen innstramminger..

Sunnmøre: Stillinger blir holdt vakante. En million i underskudd. Høyere terskel for overtidsbruk. Mindre kompetanseheving. Ingen stillinger for nyutdannede å søke på. Foreslår å redusere antall lensmannskontor for å spare husleie.

Asker og Bærum: Kutter 50 stillinger i forhold til 2009. Underskudd på 20 millioner pr første halvår. Kutter planlagte innkjøp av utslitte biler. Har solgt politibåten. Kutt i kompetanseheving.

Powered by Labrador CMS