Audun Buseth, hovedverneombud for politi- og lensmannsetaten.
Audun Buseth, hovedverneombud for politi- og lensmannsetaten.

Kritisk til manglende engasjement fra Politidirektoratet

Hovedverneombudet ber politidirektøren om å engasjere seg personlig.

Publisert

− Utfordringene med yrkesskade er POD godt kjent med. Det har vært tema i HAMU flere ganger etter 2013, sier hovedverneombud Audun Buseth.

I dag forteller Politiforum at politiansatte som skader seg under operativ trening, ikke får yrkesskadeerstatning fra NAV og Statens pensjonskasse.

Han er ikke fornøyd med hvordan yrkesskade­problematikken i politiet er fulgt opp. På første HAMU-møte i 2016 forpliktet POD seg til å kartlegge omfanget og utfordringene med hendelser som ikke ble godkjent som yrkesskade.

Det er politidistriktet som arbeidsgiver som skal sørge for at skader rapporteres til POD. Deretter må den enkelte følge opp overfor med NAV og SPK. Ved avslag står den arbeidstakeren helt alene mot systemet.

– Det er problematisk at POD ikke har oversikt over hvor mange saker som ikke innvilges som yrkesskade. Som hovedverneombud er jeg på ingen måter fornøyd med situasjonen. Vi ser i tallene fra SPK at det er et høyt antall meldte skader i politiet hvert år. Når det er så mange som får avslag eller henlagt saken, viser det med tydelighet at dagens regelverk gjennom folketrygdloven ikke er tilpasset politiets risiko, sier Buseth.

Ber POD ta snarlig affære

Buseth mener politiet må ta ansvar for å få en ordning som tar vare på politiansatte bedre enn i dag.

– De trener på skarpe situasjoner, og tar personlig risiko med egen helse for å få en best mulig polititjeneste. Politiet har et helt spesielt samfunnsoppdrag og må ha forsikringsordninger som gir tilstrekkelig dekning om ulykken skulle være ute. Dette er et opplagt arbeidsgiveransvar, sier Buseth.

Han mener det er helt uholdbart at den enkelte ansatte må bære usikkerheten, som er høyst reell med dagens regelverk og praksis. Buseth viser at Forsvarets mannskap ser ut til å ha en bedre ordning gjennom en egen paragraf i folketrygdloven. Der er lovteksten slik formulert at Forsvaret er pålagt et objektivt ansvar, som sikrer at skader som skjer under førstegangstjenesten eller skader på øvelse blir definert som yrkesskade, uten at det må vurderes som en brå og uventet hendelse som utløste skaden, slik kravet for politiansatte er.

– Det er ofte vurderingen av om det var påregnelig, eller en ytre påvirkning som gjør det problematisk for mange av politiets yrkesskadesaker. Politiet har behov for et objektiv ansvar for skader under trening og operative hendelser, fastslår Buseth.

Nå ber han POD om å komme på banen.

– For meg virker det ikke som POD har kapasitet eller interesse for å gå i gang med å få endret lovverket slik at politifolk får en tilstrekkelig forsikringsordning for yrkesskader.

Han ber politidirektøren engasjere seg personlig i saken. 

– Nå har politifolk ventet lenge nok, avslutter Buseth.

POD: Involverer departementet

– Vi er kjent med denne problemstillingen, og har jobbet med den i flere år. Vi vet at det er ulik praksis i politidistriktene på om behandlingsutgifter dekkes lokalt. Det foreligger per i dag ingen retningslinjer fra sentralt hold på dette. Det er et mål at regelverket skal være forutsigbart og lett å forstå. Og vi skal nå jobbe videre for å få til dette, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård til Politiforum.

Han erkjenner at det er en tilleggsbelastning at den enkelte medarbeider er part i saken og ikke arbeidsgiver.

– Vi forstår at det er en belastning for den enkelte medarbeider å stå i dette, sier Humlegård.

Selve initiativet til å endrelovverket må besluttes av Justis- og beredskapsdepartementet.

– I vår dialog med dem er vi tydelige på at dette er et område som må sees nærmere på, slik at medarbeiderne kan oppleve at de blir ivaretatt på en god måte, sier Humlegård.

I en e-post svarer seksjonsleder Egil Svartbekk fra POD at de også har tatt opp problemstillingen med NAV og SPK tidligere. Han bekrefter også at det verken finnes statistikk eller oversikt over saker som dekkes av det juridiske begrepet «yrkesskader» – ikke i POD og heller ikke i politidistriktene og særorganene.

– Vi går gjennom dagens regelverk og praksis for å se på hva som kan gjøres for at ansatte skal oppleve at de blir godt ivaretatt. Inntil vi har fått oversikt over praksis er det litt vanskelig å si hvor lang tid det vil ta før vi kan konkludere med hvordan vi eventuelt skal ta denne saken videre.

Han bekrefter at POD er kjent med at skader som oppstår under pålagt trening ikke nødvendigvis blir godkjent som yrkesskade. Etter et møte mellom HAMU og NAV i 2013, formidlet POD til distriktene at man måtte være nøye når man fylte ut skaderapport til NAV og SPK.

Blant annet anbefalte de at man bør beskrive om det før treningen foreligger rutinebeskrivelse for hvordan og hvor øvelsen/treningen skal gjennomføres, om det er utarbeidet risikobeskrivelse av faremomenter som skal oppstå, nøyaktig og konkret hvordan skaden oppstod og om skaden er dokumentert godt.

Powered by Labrador CMS