BEVÆPNING: «Vi må ta innover oss at trusselbildet er endret, og at vi i større grad enn tidligere må planlegge for å måtte håndtere slike hendelser», skriver PST.
BEVÆPNING: «Vi må ta innover oss at trusselbildet er endret, og at vi i større grad enn tidligere må planlegge for å måtte håndtere slike hendelser», skriver PST. (Bilde: Torkjell Trædal)

PST anbefaler generell bevæpning av politiet

– Terror kan også skje i Norge, og da må norsk politi settes i stand til å utføre sitt samfunnsoppdrag.

I et høringssvar til Bevæpningsutvalgets utredning, som Politiforum har fått tilgang til, går det fram at Politiets sikkerhetstjeneste ønsker generell bevæpning av norsk politi.

Dette begrunnes slik:

«PST ser at trusselbildet har endret seg vesentlig de siste årene. Det norske samfunnet må forholde seg til at det er påregnelig at terror kan skje også her til lands og at det vil kunne bli utført på arenaer der befolkningen beveger seg til vanlig. Vi må ta innover oss at trusselbildet er endret, og at vi i større grad enn tidligere må planlegge for å måtte håndtere slike hendelser».

Høringssvaret fra PST er sendt til Justis- og beredskapsdepartementet, og er et svar på utvalgets konklusjon om å fortsette dagens modell med midlertidig bevæpning. Utvalget overleverte rapporten i mars i år.

JA TIL BEVÆPNING: Benedicte Bjørnland, sjef i PST, har signert et høringssvar til Bevæpningsutvalgets utredning.
JA TIL BEVÆPNING: Benedicte Bjørnland, sjef i PST, har signert et høringssvar til Bevæpningsutvalgets utredning. Foto: Ruben Skarsvåg

I høringsrunden i ettertid har tre av 12 politimestre gått for fast bevæpning. Dette gjelder de tre største byene; Oslo, Bergen og Trondheim.

Svært kritisk til bevæpningsutvalget

I høringssvaret fra PST er de uenige i beskrivelsen av dagens trusselbilde, som utvalget har lagt til grunn for sine vurderinger og konklusjoner.

De mener utvalget har flere svakheter i utvelgelsen av dataene som er lagt til grunn. 

Blant annet mener PST at utvalget ikke har tatt innover seg at man i terrorberedskapen må ta høyde for at terror kan skje i Norge.

«Utvalget har heller ikke adressert grunnleggende spørsmål rundt modus operandi i jihadistisk terror i vestlige land de senere årene, noe som etter PSTs syn svekker rapporten».

Høringsfristen er 1. desember. Senere skal Justisdepartementet legge fram sitt forslag for Stortinget.

Leder

Løsningen er ikke å svekke UP, men å styrke politidistriktene.

I en vanskelig ressurssituasjon er det naturlig nok fristende for politidistriktene å ta i bruk UP-personell for å få vaktlistene til å gå opp. Men når mannskapssituasjonen allerede er stram, er det lett å nedprioritere trafikkontroller til fordel for oppdukkende oppdrag.

Til toppen