Avdelingsdirektør for Eiendom i Politiets Fellestjenester, Erik Trehjørningen.
Avdelingsdirektør for Eiendom i Politiets Fellestjenester, Erik Trehjørningen.

PFT: Sa opp renholdskontrakt på dagen

120 tjenestesteder blir berørt etter at Politiets Fellestjenester (PFT) i går sa opp kontrakten om renholdstjenester med Elite Service Partner AS.

Publisert

– Avtalen ble sagt opp med umiddelbar virkning. Årsaken til heving av kontrakt er vesentlig mislighold av kontrakten når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte i firmaet, sier Erik Trehjørningen, avdelingsdirektør for PFT Eiendom.

Lista over avtalebrudd er lang:

  • Ansatte får ikke overtidsbetalt.
  • Manglende helligdagstillegg.
  • Normalarbeidstid på 48 timer i uka.
  • Dårlig datakvalitet på timelister.
  • Vanskelig å avstemme timelister mot lønnsslipp.
  • Arbeidsplaner bryter med arbeids- og hviletidsbestemmelser.
  • Driftsleder lager timelister på vegne av de ansatte.

– I tillegg er det avdekket en rekke andre avvik, som språkutfordringer, ulike sikkerhetsproblemer, manglende politiattester, manglende bruk av uniform for identifisering og manglende eller utgått HMS-kort, fortsetter Trehjørningen.

Bekymringsmelding i 2017

Elite Service Partner AS var en av fire leverandører som siden februar 2017 har levert renholdstjenester for politiet. Allerede et snaut halvår etter kontraktsinngåelsen fikk PFT inn bekymringsmeldinger knyttet til arbeidsforholdene til Elite Service Partners renholdere.

Påseplikten

Påseplikt betyr at hovedleverandør skal påse at lønns- og arbeidsvilkår hos virksomhetens underleverandører er i overensstemmelse med gjeldende allmenngjøringsforskrifter.

Allmenngjøringsforskriften anvendes når det foreligger en allmenngjort tariffavtale.

Allmenngjøring av tariffavtaler innebærer at bestemte deler av en landsomfattende tariffavtale, for eksempel bestemmelser om lønn, arbeidstid og utgifter til reise, kost og losji, gjøres gjeldende for alle arbeidstakere som utfører arbeid innenfor tariffavtalens virkeområde. Forskriften gjelder både for norske og utenlandske arbeidstakere.

Kilde: Arbeidstilsynet

I forbindelse med en kontroll i juni 2017, etter den såkalte «påseplikten» (se faktaboks) – ble det avdekket ytterligere avvik.

– Vi avslørte tidlig mislighold i denne saken, og har gitt dem mulighet til å rette opp forholdene, sier Trehjørningen, som understreker at dette ikke handler om kvaliteten på renholdet.

– Vi har stilt krav til de ansattes lønns- og arbeidsvilkår, og der er det avdekket vesentlig mislighold, sier han.

Elite Service Partner gjennomførte en internkontroll med tiltak og rapportering til PFT i perioden oktober 2017 til mai 2018, uten at det hjalp: Så sent som 3. juli i år framsatte PFT et varsel om heving av kontrakten til Elite Service Partner.

En siste rapport om arbeidsforholdene, gjort av PFT i samarbeid med Ernst & Young nå i høst, beskrev fortsatt grove brudd på lønns- og arbeidsvilkår hos renholdsbyrået.

– Den juridiske vurderingen var at det ikke var noe annet alternativ. Vi kunne ikke vente lenger, sier PFT-direktøren.

I går ble dermed Elite Service Partner varslet om at avtalen ville bli sagt opp med umiddelbar virkning.

Nytt firma overtar

Oppsigelsen berører cirka 120 tjenestesteder i politidistriktene Innlandet, Øst, Agder, Troms, Sør-Øst, Sør-Vest, Vest og Nordland, i tillegg til PFT på Jaren, Politiets Utlendingsenhet på Trandum og Politihøgskolen i Bodø.

PFT har derfor inngått en midlertidig kontrakt med ISS Facility Services – en av de andre leverandørene – om å overta ansvaret for renholdet på disse tjenestestedene.

Det betyr at det på mange politistasjoner og lensmannskontorer rundt om i landet i dag kommer nye renholdere. Hva som skjer med renholderne til Elite Service Partner, vet ikke PFT.

– PFT har ikke arbeidsgiveransvaret for dem, det er det Elite Service Partner som har. Men de vil miste arbeidsplassen i politiet, sier Trehjørningen.

Han viser til at Elite Service Partner er en stor bedrift med mange mulige arbeidsplasser for de ansatte som nå mister jobben.

– Men vi forstår veldig godt at dette har en menneskelig side, og er opptatt av å gjøre situasjonen best mulig for dem. Derfor vil vi i PFT, som driftsorganisasjon, stille oss tilgjengelig for disse renholderne dersom de har spørsmål. Det samme vil også de lokalt ansatte i politiet kunne gjøre.

Trehjørningen håper imidlertid at kontraktsoppsigelsen kan få positive ringvirkninger på sikt.

– Dette kan disiplinere bransjen, og kanskje på sikt bidra til at renholderne får bedre arbeidsvilkår, tror PFT-direktøren.

Totalverdi på 144 millioner

Kontrakten med Elite Service Partner hadde en maksimal varighet på seks år, og en verdi på 144 millioner kroner totalt over den perioden. Når ISS nå må ta over renholdsansvaret på kort varsel, betyr det en økt kostnad for politiet.

– Kostnadene vil øke noe som følge av at ny leverandør må rigge til på kort tid og få igjen for investeringer, samt at det er kort kontraktsperiode. Men PFT vil sørge for at økningen i kostnader ikke vil bli belastet berørte distrikter eller særorganer. Vi vil søke å løse dette innenfor eget handlingsrom og i samarbeid med Politidirektoratet, sier Trehjørningen.

Det vil også være mulig for PFT å søke om å få erstattet noe av ekstrakostnaden fra Elite Service Partner.

– Vi har nå til juridisk vurdering om vi kommer til å gå til anmeldelse, men det har vi ikke konkludert på enda.

Den midlertidige kontrakten har en varighet på ni måneder, hvorpå renholdstjenestene igjen skal ut på anbud. Når de nye kontraktene skal inngås, vil PFT ta med seg læringspunkter fra prosessen de nå har vært gjennom.

– Vi kan komme til å justere kontraktene, sier Trehjørningen.

– Forholder oss til alle lover og regler

Administrerende direktør Roger Andre Tveide i Elite Service Partner, sier til Politiforum at avvikene har fortløpende blitt forsøkt rettet opp.

– Selvsagt forholder vi oss til alle lover og regler som gjelder for bransjen. Som vi arbeider meget målrettet for å etterleve, sier Tveide, og fortsetter:

– Vår utfordring har vært at våre manuelle systemer for overvåking av sammenheng mellom kontrakt/arbeidsplaner/timelister/lønnslipper ikke på en god nok måte har kunnet avstemme for avvik som er nevnt nedenfor. I tillegg så har det vært en utfordring med å koordinere servicemedarbeidere som også må være sikkerhetsgodkjent i forskjellig grad. Altså ingen bevisste handlinger for å unndra oss kostnader eller andre forpliktelser.

Tveide sier at i noen tilfeller har en servicemedarbeider internt rapportert til flere enn en områdeansvarlig.

– Dermed har vi ikke hatt god nok kontroll med henhold til både arbeidsplaner og hviletid. Alle som vi har funnet ut har hatt avvik på timelister/arbeidsplaner, samt har manglet noe har alltid fått det de har krav på. Noe så enkelt som at en ikke har klart å tolke skrift på timelister, har medført etterbetalinger. Men dette blir da oppfattet som avvik, forklarer han videre.

– Selvsagt er det visse elementer i de avvik som er påpekt som vi ikke er enige i. Her vil vi selvsagt søke juridisk bistand for å avklare om påpekt avvik egentlig er et avvik eller mislighold.

Bygger nytt system

Tveide sier Elite Service Partner som følge av dette har jobbet intenst for å få på plass et fulldigitalt system som gir dem full oversikt.

– Vi har hatt mange runder med påseplikt av forskjellige aktører, og som alle andre har vi noen ting vi må forbedre. Men dette har heller gått på det som går under kategori mindre avvik. I tilfellet med PFT, så har vi hatt større utfordringer med å få koordinert alle lister og skjema på rett måte. Som en stor bedrift innen servicebransjen, har vi som et overordnet mål at alle lover og regler skal følges i alle sammenhenger, understreker han.

Tveide medgir at de er skuffet over at det gikk som det gikk med avtalen med politiet.

– Vi er selvsagt meget skuffet over at vi ikke har hatt gode nok systemer til å koordinere dette med henhold til avtalen med PFT, men har gjennom mange år med stor vekst måttet bygge systemer, som hele tiden må utvikles i takt med lover og regler.

– Hva vil nå skje med de ansatte som er omfattet av avtalen med PFT, og som nå ikke har en jobb å gå til?

– Alle ansatte vil bli tatt vare på, samt omplassert på nye oppdrag. Selvsagt vil alle få den lønn de har krav på i en eventuell oppsigelsestid som følge av dette, svarer Tveide.

Powered by Labrador CMS