Yrkesskadesaken: - Vi anser dette lovforslaget som et gjennomslag for politiansatte

14 høringssvar har kommet inn i forbindelse med den nye loven, som skal sikre at politiansatte ikke nektes yrkesskadeerstatning når de skader seg under operativ trening.

Publisert

Før sommeren kom nyheten om at regjeringen går inn for en lovendring i yrkesskade-saken. Mange, blant dem flere politikere, har reagert på at politiansatte som skader seg på trening nektes yrkesskadeerstatning. Politiets Fellesforbund (PF) har lenge jobbet for en lovendring, som vil styrke politiansattes yrkesskadedekning.

I juni ble lovforslaget sendt på høring, og høringsfristen gikk ut 1. oktober. Oversikten på regjeringens nettsider viser i skrivende stund at det er kommet inn 14 høringssvar.

Linda Verdal, forbundssekretær i Politiets Fellesforbund og leder av arbeidsgruppen for yrkesskadeerstatning.

Politiets Fellesforbund skriver i sitt svar at de «er fornøyd med at lovforslaget bygger på en erkjennelse av at en del arbeidsoppgaver er særegne for politiet.»

De peker på at dette særlig gjelder arbeid som innebærer utøvelse av fysisk makt, i tillegg til opplæring, øvelse og trening for å håndtere slike situasjoner.

- Vi er glade for at vi blir hørt i denne saken, og vi anser dette lovforslaget som et gjennomslag for politiansatte, sier Linda Verdal, forbundssekretær i Politiets Fellesforbund og leder av arbeidsgruppen for yrkesskadeerstatning.

- Vi er veldig godt fornøyd med det lovforslaget skal dekke, som er skader som skjer når politiansatte trener operativt. Vi er fornøyd med at det er et uttalt mål i lovforslaget å sikre «full erstatning» for politiansatte som skader seg under politioperativ trening . Full erstatning betyr at den skadelidte skal stilles økonomisk som om skaden ikke hadde skjedd. Dette vil også kunne omfatte ansatte i politiet med begrenset politimyndighet, som pålegges operativ trening. Vi har i høringssvaret understreket at dette er en viktig presisering som innebærer at også ansatte uten politiutdanning vil være omfattet av den utvidede erstatningsordningen – som arrestforvarere, transportledsagere og grensekontrollører som trener politioperativt, sier Verdal.

LES OGSÅ: Nektes erstatning etter skade i arbeidstiden

Studenter

Hun legger til at de mener departementet bør sørger for at den nye loven sikrer at skader som påføres under opptaksprøver til for eksempel utrykningsenheten, livvaktavsnittet og beredskapstroppen sidestilles med pålagt, politioperativ trening.

- Vi har også argumentert for at studentene ved Politihøgskolen bør omfattes, ikke bare når de er ute i praksis, men gjennom hele studietiden, sier Verdal.

- Denne lovteksten handler i utgangspunktet om trening i politiet, og når politistudentene trener ved skolen er de ikke underlagt politietaten. Hvorfor mener dere at dette bør være inkludert i denne loven?

- Det er den obligatoriske undervisningen ved Politihøgskolen som gir grunnlag for godkjent IP-status når studentene uteksamineres etter tre års studie. Politistudentene går gjennom de samme tøffe kravene og øvelsene. De er like skadeutsatte som andre som har et ansettelsesforhold i politiet. Derfor mener vi det er urimelig hvis de ikke omfattes av den nye loven, sier Verdal.

I høringssvaret påpeker de også at det «ikke er forslag til styrket erstatningspliktig vern etter psykiske skader», og de ber derfor Justisdepartementet vurdere en kartlegging av psykiske lidelser hos politiansatte for å kunne styrke deres erstatningsrettslige vern på dette punktet, senere.

- Vi er fornøyd med at departementet anerkjenner at ansatte i politiet utsettes for økt risiko for psykiske lidelser etter uforberedte mentale eksponeringer eller belastninger. Det er en erkjennelse av at politiyrket har andre utfordringer enn en del andre yrkesgrupper. Men her må det en utredning og kartlegging til, en jobb vi oppfordrer departementet til å sette i gang med senere. Vi oppfordrer også departementet til å gjennomføre tilsvarende kartlegging for de politifolkene som har vært beordret til internasjonale operasjoner, sier Verdal.

Hun er også glad for at det nye lovforslaget ikke skiller mellom de som utfører øvelsene, markører, instruktører eller andre som deltar i øvelsen eller treningen.

LES OGSÅ: Ble påkjørt bakfra under trening - Får ikke yrkesskadeerstatning

14 høringssvar

Da nyheten om lovforslaget kom uttalte justisminister Monica Mæland dette, til Politiforum:

- Det har vært en del saker hvor politifolk ikke har fått erstatning for skader de har fått under på pålagt trening. Sånn kan vi ikke ha det. Vi er helt avhengige av at folk tør å trene, og selvsagt skal ikke folk få store økonomiske utfordringer, sa Mæland.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland uttalte før sommeren at det har vært en del saker hvor politifolk ikke har fått erstatning for skader de har fått under pålagt trening. - Sånn kan vi ikke ha det, sa Mæland.

Blant de 14 instansene som har sendt inn høringssvar skriver de fleste at de ikke har noen merknader.

Arbeids og velferdsdirektoratet skriver at de støtter forslaget til endringer i politiloven.

Forsvarsdepartementet, Helse og omsorgsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Skatteetaten og Utenriksdepartementet skriver at de ikke har noen merknader til lovforslaget. Domstoladministrasjonen meddeler at de ikke vil gi høringssvar til saken.

Personskadeforbundet LTN støtter i utgangspunktet forslaget, men mener lovteksten ikke er formulert på en måte som gjør at den sikrer formålet om full erstatning, godt nok. De mener også at politistudenter bør omfattes av ordningen, og viser også til at det er behov for tilsvarende ordninger for andre yrkesgrupper der operativ trening er en obligatorisk og påkrevd del av tjenesten.

Advokatforeningen skriver derimot at dette er et forslag de ikke kan støtte.

I høringssvaret skriver de: «Advokatforeningen finner at forslaget til ny politilov § 23a aktualiserer en helt generell problemstilling om rammene for yrkesskadebegrepet, som angår en rekke andre yrkesgrupper i like stor grad som politiet. Hensynet til konsistens i systemet taler mot å særbehandle én yrkesgruppe blant nødetatene, og det rettslige problemet knyttet til skader under øvelse angår forøvrig også flere andre yrkesgrupper enn nødetatenes personell, herunder forsvarspersonell, lærere, helsepersonell og andre.»

Kriminalomsorgsdirektoratet og Norsk Fengsel og friomsorgsforbund mener det er behov for likebehandling av politiansatte og kriminalomsorgsansatte, på dette området.

Mens LO skriver at de er «enig i at politiansatte bør innvilges erstatning for skader som skyldes pålagt politioperativ trening», men at de imidlertid mener at dekning under pålagte øvelser og trening ikke bør avgrenses til kun å gjelde politiansatte.

Statens Pensjonskasse skriver derimot i sitt høringssvar at de er klare til å administrere Justisdepartementets forslag til ny bestemmelse i politiloven, som vil gi politiansatte krav på erstatning av staten for skader som skyldes pålagt politioperativ trening.

LES OGSÅ: Yrkesskadesaken: Nå kommer lovendringen

Powered by Labrador CMS