POLITIJUSS:

Bruk av slag og spark som maktmiddel i tjenesten

En fersk avgjørelse fra Spesialenheten fastslår at det er fullt ut lov å bruke slag og spark som ledd i nødvendig maktanvendelse for å pågripe en mistenkt.

Publisert

En tjenesteperson ble anmeldt for kroppskrenkelse for å ha sparket en person under en pågripelse. Spesialenheten henla saken som intet straffbart forhold bevist. Så lenge man foretar en konkret og forsvarlig vurdering, aksepteres det at man kan bruke spark, herunder også slag, som middel for maktanvendelse.

Å bruke slag og spark kan være aktuelt både i nødverge og andre situasjoner. Det er kun sistnevnte jeg tar for meg i denne saken.

Rettsgrunnlaget

Spørsmålet er altså om man utenfor nødverge kan bruke slag og spark. Dette har Høyesterett vurdert i Rt 2007-1473- A, som Spesialenheten tok utgangspunkt i. Høyesterett uttalte i avsnitt 12: «At lagmannsretten har foretatt en vurdering som bygger på at det ikke forelå et rettsstridig angrep etter § 48 annet ledd, er ikke tilstrekkelig. Jeg tilføyer at jeg heller ikke kan se at det er riktig forståelse av § 6 at slag og spark aldri kan benyttes som maktmiddel. I visse helt særlige situasjoner må det kunne aksepteres, jf. også Auglend mfl. Politirett 2. utgave side 435.»

Med dette utgangpunktet må dere som politi i en ofte hektisk og uoversiktlig situasjon foreta en omfattende vurdering, med utgangspunkt i politiloven § 6, politiinstruksen §§ 3-1 og 3-2. Bærende for vurderingen er at politiet kan bruke den makt og de midler som er nødvendige og forsvarlige.

Herunder må dere vurdere hva som er nødvendig og det må stå i forhold til situasjonens alvor, tjenestehandlingens alvor, formål og øvrige omstendigheter. Det er med andre ord av vesentlig betydning hvilken straffbar handling man står overfor.

Det vil være en vesensforskjell på hvilken maktanvendelse man kan benytte i en sak hvor det er fare for liv og helse, hvor situasjonen er uoversiktlig, enn i en sak av mer triviell art. Gitt dette utgangspunktet kan politiet bruke spark og vold. Med andre ord: Handlinger som rammes av kroppskrenkelse; både objektivt og subjektivt.

I denne konkrete saken var det uklart hva slags våpen de involverte kunne ha, og det var uklart hvor langt de var villige til å gå. Polititjenestepersonens forklaring ble i denne vurderingen tillagt vesentlig vekt.

I den situasjonen ble det akseptert som forsvarlig at det ble brukt et spark i stedet for slag med batong. Intensiteten og kraften i sparket ble tillagt vesentlig vekt. I Rt 2007-1473-A fastslo Høyesterett at man ved vurderingen av om politiets handlemåte skal anses lovlig så vil særlig spørsmålet om hvilke alternativer som fortonet seg som aktuelle i situasjonen, ha betydning. Herunder vil muligheten for bistand fra andre polititjenestepersoner stå sentralt, og særlig tidsperspektivet – hvor lenge man må regne med å vente på hjelp. Kan man holde vedkommende fast til man får hjelp, kan man ikke utøve vold utover å holde vedkommende fast.

Notoritet

I denne saken, så vel som andre saker, så stilles det stadig strengere krav til notoritet. I enhver sak fremstår det derfor som klart at dere til enhver tid må sørge for notoritet i enhver sak som involverer bruk av makt. Sørg for loggføring hos operasjonssentralen.

I saker hvor det ikke skrives egenrapport eller anmeldelse hvor disse opplysningene fremkommer, bør dere lage og lagre et notat knyttet til maktbruken.

Det kan utgjøre en stor forskjell om dere opplever å bli anmeldt.

Powered by Labrador CMS