Hvilke konsekvenser har det for den enkelte polititjenestemann å være ansatt i prøvetid? Den viktigste konsekvensen av å være ansatt i prøvetid, er at oppsigelsesvernet er svakere i prøvetiden enn etter at prøvetiden er avsluttet, skriver advokat Anniken Astrup.
Hvilke konsekvenser har det for den enkelte polititjenestemann å være ansatt i prøvetid? Den viktigste konsekvensen av å være ansatt i prøvetid, er at oppsigelsesvernet er svakere i prøvetiden enn etter at prøvetiden er avsluttet, skriver advokat Anniken Astrup.

POLITIJUSS:

Ansatt på prøve

Hva innebærer det å være ansatt i prøvetid, og hva er vilkårene for å kunne gå til oppsigelse i prøvetiden?

Publisert Sist oppdatert

Dette er en velkjent problemstilling i både statlig og privat sektor, og selvfølgelig også innenfor politietaten. Som regel benyttes prøvetid på nyansettelser rekruttert direkte fra Politihøgskolen. Det anvendes imidlertid også prøvetid på eksisterende ansatte i politiet, som blir tilbudt en ny og så vidt forskjellig stilling fra den opprinnelige at prøvetid kan avtales.

Anniken Astrup, advokat, Føyen Torkildsen Advokatfirma.
Anniken Astrup, advokat, Føyen Torkildsen Advokatfirma.

Nedenfor skal jeg gå nærmere gjennom hvilke konsekvenser det innebærer for en polititjenestemann/- kvinne å være ansatt på prøve og redegjøre for vilkårene for eventuelt å gå til oppsigelse i prøvetiden på bakgrunn av tjenestemannens forhold.

Konsekvenser av prøvetid

Hvilke konsekvenser har det for den enkelte polititjenestemann å være ansatt i prøvetid? Den viktigste konsekvensen av å være ansatt i prøvetid, er at oppsigelsesvernet er svakere i prøvetiden enn etter at prøvetiden er avsluttet.

Årsaken til dette, henger sammen med formålet med prøvetiden, som nettopp er at arbeidsgiveren skal prøve ut den ansatte i startfasen av arbeidsforholdet, for på den måten å kunne avgjøre hvorvidt vedkommende innehar den kompetansen, faglige dyktigheten, påliteligheten og tilliten arbeidsgiveren kan forvente.

I prøvetiden kan polititjenestemannen derfor bare sies opp på grunn av manglende tilpasning til arbeidet eller dersom vedkommende ikke tilfredsstiller rimelige krav til dyktighet eller pålitelighet. Dette følger av statsansatteloven § 15, fjerde ledd. Det er et vilkår for oppsigelse i prøvetiden, at polititjenestemannen har mottatt skriftlig forhåndsvarsel om oppsigelse innen prøvetidens utløp.

Oppsigelse i prøvetid

Hva skal til for å si opp en polititjenestemann i prøvetid? Det er tilstrekkelig for oppsigelse at ett av lovens kriterier er oppfylt det vil si «manglende tilpasning til arbeidet, ikke tilfredsstiller rimelige krav til dyktighet eller pålitelighet». Kravene må vurderes opp mot den aktuelle stillingen og de arbeidsoppgavene som tilligger stillingen. Kravene til faglig dyktighet og pålitelighet skal vurderes objektivt.

Det avgjørende er om vedkommende tilfredsstiller alminnelige normer innenfor politiyrket, jf. bruken av begrepet «rimelige krav». Den ansatte må kunne tilpasse seg de tjenesteplikter og arbeidsoppgaver som er lagt til stillingen.

Vedkommende må oppfylle rimelige krav til arbeidsutførelsen, noe som eksempelvis vil omfatte overholdelse av frister, tilstedeværelse på arbeidsplassen og overholdelse av arbeidstiden. Også evnen til å kunne samarbeide med andre ansatte vil være sentralt, men dette vil variere med typen stilling.

Spesielt i det operative arbeidet, hvor den ansatte arbeider i team på oppdrag, vil samarbeidsevne være en viktig forutsetning for å kunne oppfylle sine tjenesteplikter.

Arbeidsgivers oppfølgingsplikt

Det påhviler arbeidsgiveren en streng oppfølgingsplikt overfor den enkelte polititjenestemann i prøvetiden. Det skal gis veiledning, tilstrekkelig opplæring og instruksjon, og det må være rom for å gjøre feil.

Arbeidsgiveren må påse at det settes av tilstrekkelig med tid og ressurser til oppfølgingsarbeidet og avsette tid og ressurser til gode og konstruktive tilbakemeldinger. Dersom polititjenestemannen i stor grad overlates til seg selv og ikke får tilbakemeldinger og rettledninger underveis, vil arbeidsgiveren vanskelig kunne forsvare en oppsigelse begrunnet i tjenestemannens tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet.

Dersom den ansatte opplever samarbeidsproblemer – både med kolleger eller arbeidsgiver – er dette forhold arbeidsgiveren plikter å forsøke løst og kan som hovedregel ikke alene begrunne en oppsigelse. Min erfaring er at oppsigelser i prøvetid for nyansatte i de ulike politidistriktene er sjelden kost, noe som er bra. Derfor var det en sjelden erfaring å bistå en polititjenestemann i ansettelsesrådet for en tid tilbake, og meget hyggelig å erfare at ansettelsesrådet fattet et godt og veloverveid vedtak da de ikke fulgte arbeidsgivers innstilling om oppsigelse i en sak som etter min oppfatning var meget tynn.

Powered by Labrador CMS