Politidirektoratet stanser alle private lønnstrekk - kan ramme politidretten hardt

Politidirektoratet (POD) strammer inn praksisen for lønnstrekk av privat karakter og knyttet til frivillige foreninger. Det kan få store konsekvenser for politiidretten, frykter Norsk Politiidrettslag.

Politimesterskapet på sykkel gikk av stabelen på Hønefoss i 2019.
Publisert

I forbindelse med debatten rundt daværende Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF), besluttet Politidirektoratet (POD) i juni 2021 å stanse ordningen med lønnstrekk for medlemskontingenter til blant annet NNPF - nå kjent som Norsk narkotikaforebyggende forening (NNF).

Flere andre organisasjoner fikk da videreføre ordningen med lønnstrekk, men fra 1. januar 2025 er det slutt for «alle lønns- og interessetrekk av privat karakter og knyttet til frivillige foreninger», ifølge et brev fra POD til politidistrikter og særorganer.

– Organisasjoner som ikke lenger kan benytte lønnstrekk er alle organisasjoner av privat karakter. Det dreier seg om idrettsforeninger, kor/orkestre, kunstforeninger og Norsk politihundelag, sier fungerende avdelingsdirektør Hallvard Holm Brenna i POD.

– Blir sort-hvitt

En av foreningene som rammes av innstrammingen, er Norsk Politiidrettslag (NPI). De fleste av foreningens over 50 lokallag har i dag lønnstrekk for sine medlemmer.

– Kjernespørsmålet er hva som er definert som en privat forening. POD har fått spørsmål om politiidrettslagene skal defineres som det, når de kun forholder seg til folk som er eller var tidligere ansatt i politiet, altså pensjonister. Det har vi ikke fått noe godt svar på, annet enn at det er enklest om vi forholder oss til retningslinjene som om vi var en privat forening, sier NPI-leder Ellen Mari Burheim.

Jeg er i tvil om hva som er formålet med å stanse lønnstrekk for politiidrettslagene.

– Jeg synes denne innstramningen blir litt vel sort-hvitt. Jeg er i tvil om hva som er formålet med å stanse lønnstrekk for politiidrettslagene, hvor de mener at vi treffer galt, fortsetter hun.

Savner tilbakemelding

Burheim understreker at hun har full forståelse for måten POD ønsker å forholde seg til private lønnstrekk på.

– Men jeg håper at dette ikke er noe som bare skal innføres uten videre. Jeg vil gjerne ha en drøfting og ønsker en tilbakemelding på hvilken del av vår kontakt med medlemmene de mener kan skape surr om rollen som politi. All dialog mellom medlemmene, både sivile og politiutdannede, går internt, sier NPI-lederen.

Bakgrunnen for PODs innstramminger, er anbefalinger fra Rolleforståelsesutvalgets rapport.

Utvalget leverte sin rapport i januar 2023, og hovedkonklusjonen var at det ikke i tilstrekkelig grad hadde vært skilt mellom rollen som politi og rollen som medlem av NNPF/NNF.

– Etter utvalget kom med sin rapport i januar 2023 inviterte POD de foreningene som i størst grad ble berørt av anbefalingene til to dialogmøter, sier avdelingsdirektør Brenna.

Ble ikke invitert

NPI-leder Burheim reagerer imidlertid på at de ikke var invitert til dialogmøtene med POD.

– Jeg stiller spørsmål ved om hvorfor ikke NPI ble spurt. Vi har nesten 10.000 medlemmer, og får økonomisk støtte fra POD for å drive politiidrett, så at de ikke har sparret med oss, synes jeg er uheldig. Vi mener vi har en såpass stor medlemsmasse at vi burde vært i loopen. Vi vil selvfølgelig ikke ha en praksis som er ugrei, men denne innstrammingen kommer til å få økonomiske, administrative og sikkerhetsmessige konsekvenser for oss, sier hun.

Dersom det blir slutt på lønnstrekk, må NPI-lokallagene kjøpe og drifte egne systemer for registrering og fakturering.

– Det blir de lokale idrettslagene som må ta den største støyten, for at medlemmene skal kunne benytte seg av det idrettslagene har å tilby. Dette blir mye jobb, både økonomisk og personellmessig for lokallagene som er basert på frivillighet i alle ledd. Vi kan også risikere å miste medlemmer på grunn av sikkerhetsmessige utfordringer, da mange mister muligheten til å bli skjermet jobbmessig, sier Burheim.

Tar innspill til etterretning

Politiforum har stilt spørsmål til POD om hvorfor ikke NPI ble invitert inn til dialogmøter, og om hva de tenker om konsekvensene NPI frykter dette kan får for politidretten.

– Etter at Rolleforståelsesutvalget leverte sin rapport tidlig på året i 2023, var PODs vurdering at foreninger og organisasjoner med en faglig og politisk profil, for eksempel ved at de fremmer faglige eller politiske interesser, er en tilbyder av faglig oppdatering eller opplæring rettet mot politiansatte, med videre, var særlig relevante å gå i dialog med om anbefalingene fra Rolleforståelsesutvalget, svarer avdelingsdirektør Brenna. 

Flere av anbefalingene var ifølge Brenna mer relevante for de foreningene som ble invitert til dialogmøte enn for NPI. 

Forvekslingsfaren knyttet til når ansatte representerer politiet eller seg selv som privatpersoner, vurderes å være mindre for politiidrett enn for andre foreninger.

– Forvekslingsfaren knyttet til når ansatte representerer politiet eller seg selv som privatpersoner, vurderes å være mindre for politiidrett enn for andre foreninger, som for eksempel foreningen som tidligere het Norsk Narkotikapolitiforening. Vi tar innspillet om manglende involveringen av politiidrettsforbundet i spørsmålet om lønnstrekk til etterretning, og vil se nærmere på hvordan dette kan hensyntas i det videre arbeidet.

Startet i 2009

Ordningen med lønnstrekk i politiet ble igangsatt i juni 2009, etter en forespørsel fra daværende NNPF til POD.

I brevet til politidistrikter og særorganer, opplyser POD at fagforeningstrekk og andre trekk som er hjemlet i lov og avtaler, samt enkelte trekk i regi av arbeidsgiver - for eksempel parkering i politiets lokaler - skal beholdes.

I prinsippet skal trekk i regi av arbeidsgiver fortsatt være tillatt.

– I prinsippet skal trekk i regi av arbeidsgiver fortsatt være tillatt. Vi har ikke flere eksempler på trekk i regi av arbeidsgiver som ikke skal være lov etter 1. januar 2025, sier Brenna.

– Siden anbefalingene fra utvalget tilsier at det bør trekkes et tydeligere skille mellom politiet som etat og private interesseorganisasjoner og foreninger som retter seg mot politiets ansatte, har POD etter en prosess hvor vi har tatt ut og gjennomgått en oversikt over faste og variable trekk, valgt å skille mellom trekk i regi av arbeidsgiver og trekk av privat karakter, fortsetter han.

– Understreker behovet

Avdelingsdirektøren understreker at POD ikke er kjent med at noen av foreningene som fikk brev om avvikling av lønnstrekk i 2021 har fortsatt praksisen - heller ikke at det er noen forskjell i praksisen i politiet.

– Vi har ikke informasjon som tilsier at praktiseringen er forskjellig blant politidistriktene og særorganene, men oversikten vi har tatt ut viser mange eksempler på trekk av privat karakter som understreker behovet for innstramming, sier Brenna.

Avviklingen av lønnstrekk skal skje i løpet av 2024, og POD vil selv kontakte frivillige politiforeninger som fortsatt omfattes av lønnstrekk.

Powered by Labrador CMS