Leder Anne-Mette Magnussen i Rolleforståelsesutvalget overleverer en utredning om politiet og Norsk narkotikapolitiforening til justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) på en pressekonferanse i Regjeringskvartalet i Oslo onsdag.

Mener det ikke har vært skilt tydelig nok mellom rollen som politi og NNPF-medlem

Rolleforståelsesutvalget legger fram sin rapport.

Publisert Sist oppdatert

I dag mottok justisminister Emilie Enger Mehl rapporten fra utvalget som har sett på politiets rolleforståelse i forbindelse med Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF).

– Vår hovedkonklusjon er at det ikke i tilstrekkelig grad har vært skilt mellom rollen som politi, og rollen som medlem av NNPF, sier professor Anne-Mette Magnussen, som har ledet utvalget.

– Etter utvalgets syn er det ikke mangel på regler og normer, men mangel på etterlevelse av disse. Etterlevelse er et ansvar som påhviler både den enkelte ansatte og ledere, sier hun.

– Et annet forhold vi anser som viktig er at når politiansatte som er medlemmer i NNPF bruker sine politierfaringer i kommunikasjon med offentligheten, vil forvekslingsfaren alltid være tilstede fordi informasjon og synspunkter lett kan oppfattes som politiets syn og ikke bare synet til et foreningsmedlem selv om foreningsmedlemmet er iført NNPFs T-skjorte, sier Anne-Mette Magnussen.

Hun forklarer at det ikke er NNPF som en privat forening som er gjenstand for utvalgets vurderinger, men yrkestilhørigheten til politiet.

– Utvalgets hovedinntrykk er at politiet ikke bevisst har brutt regelverket, men bevisstheten om hvilke regler som gjelder og når reglene kommer til anvendelse har vært for svak, sier Magnussen.

- Burde vært gjort av politiet selv

Utvalget mener politiet har latt NNPF utføre oppgaver som politiet selv har ansvaret for.

– Politiet har overlatt ansvaret for gjennomføring og organisering av opplæring på doping- og narkotikafeltet til en privat forening. Gjennom utdanningskonferansen har NNPF tatt, og blitt tildelt, ansvar for en kompetanseutvikling av politiansatte som politiet burde gjort selv, sier Magnussen.

– Dette bør være en kjerneoppgave for politiet, sier hun.

Utvalget viser til at Justisdepartementet og POD i en årrekke støttet gjennomføringen av NNPFs utdanningskonferanse med politiets egne driftsmidler. Utvalget mener utbetalingene til NNPF ikke har vært i tråd med regelverket, og at finansieringen ikke har skjedd etter tilstrekkelig reflektert saksbehandling.

- Pengestøtten har vært begrunnet i utdanningskonferansens bidrag som kompetansehevende tiltak for politiet og NNPFs rolle som faglig organisasjon i politiet. Det har ikke vært gitt støtte til drift av NNPF, sier hun.

– Vi gjør oppmerksom på at utbetalingen ligger tilbake i tid, og er avsluttet, sier hun.

Utvalget mener også at det er behov for å styrke ytringsklimaet i politiet.

- Det synes å herske usikkerhet om de grensene som lojalitetsplikten setter for politiansattes adgang til å opptre, herunder å ytre seg. Sivilombudet har pekt på at det i stor grad er usikkerhet om disse grensene, og at dette ikke er særegent for politiet, sier hun.

- Videre har utvalget merket seg at enkelte har følt det ubehagelig å delta i debatten om narkotikarelaterte spørsmål grunnet hardt ordskifte, sier Magnussen.

Utvalget beskriver at det offentlige ordskiftet har, særlig siden opptakten til at Rusreformutvalget ble nedsatt, i stadig større grad vært preget av tilhengere av en mer liberal ruspolitikk.

De retter også kritikk mot mediene: «Rolleblandingen mellom politiet og NNPF pågikk i mange år før mediene eller samfunnet forøvrig begynte å stille spørsmål. Vi kan derfor, på den ene siden, stille spørsmål ved hvordan mediene har fylt sin selvpålagte rolle som den fjerde statsmakt og «vaktbikkje. På den andre siden, om mediene, særlig gjennom Twitter, nå fyller rollen sin på en måte som utfordrer en nyansert beskrivelse av virkeligheten», skriver utvalget.

Skal sette seg inn i rapporten

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) mottok rapporten fra utvalgslederen i dag.

– Denne rapporten er veldig omfattende. Den inneholder mange anbefalinger om mange forskjellige ting, sier Mehl.

Hun understreket at departementet skal sette seg grundig inn i hele rapporten før de skal ta stilling til hvordan den skal følges opp.

- Jeg har registrert at utvalget har kommet fram til at det har vært uklarhet i rollene mellom politiet og NNPF. Jeg har også merket meg at det ikke er mangel på normer og regler som er utfordringen, men etterlevelsen av disse, sier Mehl.

– Veldig uheldig

Stortingsrepresentant Ingunn Foss (H) i justiskomiteen, peker på at utvalgets rapport bekrefter det hennes parti og mange andre har fryktet.

– Det har ikke vært et tydelig nok skille mellom rollen som politi, og rollen som medlem av NNPF. Det er veldig uheldig, sier Foss til Politiforum.

Hun peker på at norsk politi har høy tillit, og at det er denne tilliten som legger grunnlaget for god kontakt mellom innbyggerne og de som håndhever lovverket.

– Den er sånn sett en sentral grunnstein i vårt demokrati. Når denne tilliten utfordres av at enkelte ansatte i politiet tar seg friheter, så må det settes en stopper for det, understreker Foss.

– Forventer opprydding

At rolleforståelsesutvalget er tydelige på at det ikke er en mangel på normer og regler, men at problemet ligger i håndhevingen av disse, tyder på at det har vært et kulturproblem i politiet, sier Foss.

– Jeg har klare forventninger til at justisministeren nå rydder opp, sier hun, og fortsetter:

– Norge har et av verdens beste politi, og vi har god grunn til å være stolte av den formidable innsatsen menn og kvinner i uniform gjør hver eneste dag. Høyre er ikke interesserte i noen heksejakt etter enkeltbetjenter som har utvist en for dårlig rolleforståelse, men heller fokusere på at dette ikke gjentar seg.

Bjørnland: - Skal sette oss grundig inn i rapporten

Politidirektør Benedicte Bjørnland sier de skal bruke tid på å sette seg inn i rapporten, men at de allerede ser at det er læringspunkter for dem.

– Politiet er, som alle offentlige etater, avhengig av tillit i alle lag og grupper i befolkningen. Ansatte i politiet skal ha en høy etisk bevissthet i utførelsen av sitt yrke. Rolleforståelsesutvalget har levert en omfattende rapport som vi skal sette oss grundig inn i, men allerede nå og basert på sammendraget, ser vi at det er læringspunkter sier hun, i en pressemelding.

Politidirektør Benedicte Bjørnland. Bildet er tatt i en annen sammenheng.

– Det er viktig å sikre at politiet har god rolleforståelse og høy etisk bevissthet. Politidirektoratet har i påvente av utvalgets rapport iverksatt en rekke tiltak. Vi må vurdere ytterligere tiltak på bakgrunn av utvalgets anbefalinger og vurderinger. Dette er et arbeid vil vi gi høy prioritet fremover, avslutter Benedicte Bjørnland.

Satt ned i 2021

Utvalget ble satt ned sommeren 2021, og mandatet kom i september samme år.

– Dette gjør vi for å sikre befolkingens tillit til norsk politi, sa daværende justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) da.

Utvalgets oppdrag er formulert relativt vidt, sies det i pressemeldingen. Dette «for å sikre handlingsrom til å vurdere de sidene av saken som utvalget mener er av interesse».

«Det er imidlertid klart at utvalget skal avgrense sitt arbeid mot undersøkelsen som er igangsatt av Riksadvokaten når det gjelder politiets ransakingspraksis i narkotikasaker», sto det da i regjeringens pressemelding om utredningen.

Powered by Labrador CMS