Til smør på brødskiva? Noen distrikter velger å være åpne, mens andre nekter.
Til smør på brødskiva? Noen distrikter velger å være åpne, mens andre nekter.

Mange distrikter hemmeligholder konsekvensen av budsjettet

Politidistriktene har gitt POD tilbakemeldinger på politibudsjettet. Ikke alle ønsker å gi allmennheten innsyn i konsekvensene av årets budsjettildeling.

Publisert

«Anmodningen om innsyn avslås».

«Vi har vurdert kravet og kommet til at dokumentet er unntatt offentlighet».

«Begjæring om innsyn avslås».

Slik ordlegger mange politidistrikter seg når de avslår Politiforums innsynskrav i tilbakemeldingene til Politidirektoratet (POD) om årets budsjettildeling. Tilbakemeldinger hvor politidistriktene forteller hvilke konsekvenser politibudsjettet kan få for tilbudet til befolkningen de er satt til å tjene og beskytte.

Også POD har avslått et krav om samlet innsyn i alle tilbakemeldingene. Men det finnes unntak, og vi har også fra andre kilder fått kjennskap til mulige – og reelle – budsjettkonsekvenser. Her er oversikten.

Finnmark politidistrikt

Hemmeligholder tilbakemeldingen. Men politimesteren opplyser til Politiforum at distriktet på langt nær har fått tildelt så mange politistillinger som de har behov for i 2018. Resultatet er at de må velge mellom å oppbemanne fellesfunksjonene eller sørge for tilstrekkelig vakt og beredskap.

Troms politidistrikt

Hemmeligholder tilbakemeldingen.

Nordland politidistrikt

Hemmeligholder tilbakemeldingen.

Trøndelag politidistrikt

Politidistriktet er «bekymret for mulighetene for å styre i balanse», med bakgrunn i «den nå forespeilede tildelingen av penger, sammenholdt med de økte krav til leveranser og iverksetting av nye tiltak og prosjekter». De spiller blant annet inn at de trekkes for mye i effektiviseringskutt, og for etablering av sentrale regnskapsfunksjoner – der opplyser distriktet at de ikke er «i nærheten av denne innsparingen» de trekkes for.

Møre og Romsdal politidistrikt

Har etter to uker ikke besvart Politiforums henvendelse, noe som er i strid med Offentlighetslovens §2, første ledd, om at innsynskrav skal behandles «uten ugrunnet opphold».

Vest politidistrikt

Har etter to uker ikke besvart Politiforums henvendelse, noe som er i strid med Offentlighetslovens §2, første ledd, om at innsynskrav skal behandles «uten ugrunnet opphold».

Sør-Vest politidistrikt

Politidistriktet trekkes 5,3 millioner kroner i gevinstrealiseringer, men «mener det ikke er riktig å ta ut gevinstrealiseringer før en har totaloversikten». Distriktet viser blant annet til budsjettkutt som følge av besparelser ved avvikling av små tjenestesteder. Samtidig «har distriktet måttet gjøre mye ombygginger i forbindelse med organisering av ny struktur. Bør en ikke ta hensyn til disse kostnadene før en ser på gevinstrealisering»? spør politidistriktet.

Agder politidistrikt

Unngikk merforbruk i 2017 ved å holde stillinger ledige. Hadde et «stort negativt avvik» på måltallet for politibemanning i 2017. Politidistriktet opplyser til POD at det generelle rammekuttet for 2018 beregnes til 6,8 millioner kroner. Dette «reelle kutt i våre tjenester […] vil bli krevende å håndtere», påpeker politidistriktet. Videre stiller distriktet spørsmålstegn ved realismen i rammekutt som følge av beregnede gevinster på grunn av sentralt inngåtte avtaler.

Sør-Øst politidistrikt

Hemmeligholder tilbakemeldingen.

Øst politidistrikt

Opplyser om at tilbakemeldingene har blitt formidlet muntlig, over telefon. I et skriftlig referat framgår det blant annet at politidistriktet ser utfordringer ved et pålegg om å etablere ny saksbehandlerorganisasjon i utlendingsforvaltningen. «Selv om det kommer noe i revidert er det ikke sikkert vi klarer å oppfylle føringen, med [å] etablere 2. linje og kontroll-linje i 2018. Til dette trenger vi nye stillinger, som må lyses ut, ansettes og tiltres og opplæres», skrives det.

Oslo politidistrikt

Hemmeligholder konsekvensene. Politiforum får imidlertid opplyst at investeringsbudsjettet for Oslo politidistrikt i år vil være lavere enn noen gang før. For å spare lønnsmidler, har også politidistriktet innført et krav om fire måneders vakanse i alle stillinger i Oslo politidistrikt som blir ledige. Dette gjelder også for sykefravær.

Innlandet politidistrikt

Hemmeligholder tilbakemeldingen. Men Politiforum er kjent med at politidistriktet ikke har fått tilført ønskede ekstramidler for å finansiere etableringen av en felles norsk-svensk politistasjon på grensen ved Magnormoen. Den investeringen må distriktet ta av egen ramme. Det kan bli svært vanskelig.

LES OGSÅ: Det murrer i politidistriktene.

Powered by Labrador CMS