FLERE MIDLERTIDIGE: Det blir stadig flere midlertidig ansatte i norsk politi. Økningen er på 63 prosent fra 2018. Politidirektoratet forklarer veksten med covid-pandemien og en ny sikkerhetspolitisk situasjon i kjølvannet av Russlands storinvasjon i Ukraina i februar 2022.
FLERE MIDLERTIDIGE: Det blir stadig flere midlertidig ansatte i norsk politi. Økningen er på 63 prosent fra 2018. Politidirektoratet forklarer veksten med covid-pandemien og en ny sikkerhetspolitisk situasjon i kjølvannet av Russlands storinvasjon i Ukraina i februar 2022.

Kraftig økning i bruken av midlertidig ansatte

På fem år har antallet midlertidig ansatte i politietaten skutt i taket. Siden 2018 er økningen på 63 prosent. – Veksten har vært i en periode hvor verden og Norge har gått gjennom en global pandemi, sier POD-topp Roger Bjerke.

Publisert

I løpet av de fem siste årene har politiets bruk av midlertidig ansatte est ut. Mens det i gjennomsnitt var 583 midlertidige ansatte i politietaten i 2018, hadde antallet økt til 909 i fjor.

Antallet midlertidige ansatte oversteg dermed det totale antallet ansatte i fem av politidistriktene hadde i fjor (årsverk i parentes): Agder (778 årsverk), Nordland (735 årsverk), Møre og Romsdal (646 årsverk), Troms (547 årsverk), og Finnmark (490 årsverk).

Bare lønnskostnadene til de midlertidige ansatte utgjorde 400 millioner kroner i fjor. Det tilsvarer en økning på 63 prosent mot 2018. Det viser tall Politiforum har fått innsyn i.

Ekstraordinær innsats

På spørsmål om antallet midlertidige ansatte innebærer at politietaten har behov for flere årsverk, svarer avdelingsdirektør Roger Bjerke i Politidirektoratet (POD) dette i en e-post til Politiforum:

«Etaten benytter i utgangspunktet midlertidige stillinger kun ved midlertidige oppdrag. Veksten i antallet midlertidige ansatte i politiet har vært i en periode hvor verden og Norge har gått gjennom en global pandemi».

Avdelingsdirektør Roger Bjerke i Politidirektoratet.
Avdelingsdirektør Roger Bjerke i Politidirektoratet.

Han viser til at politiet i mars 2020 ble tilført 400 midlertidige stillinger til å utføre blant annet indre Schengen-grensekontroll.

«Dette oppdraget stod ved lag ut 2021 og beredskapen ble stående til juni 2022. På det meste var det om lag 525 midlertidige ansatte som utførte denne typen oppdrag», forklarer Bjerke videre.

Han trekker også frem at Russland i mars 2022 invaderte Ukraina, og at Norge igjen stod overfor en situasjon hvor det var behov for en ekstraordinær innsats.

«Flyktningstrømmen fra Ukraina medførte et behov for en desentralisert registrering av asylsøkere. Anslagsvis 40.000 asylsøkere ble tatt imot og registrert ved hjelp av midlertidig ansatte i etaten. Totalt ble det fordelt 365 midlertidige stillinger til dette oppdraget i 2022», skriver Bjerke.

Sterk økning i Oslo

Det er særlig politidistriktene som står for bruken av midlertidige ansatte blant politiets enheter.

I Oslo politidistrikt, som er landets største politidistrikt, har antallet gått opp fra 26 midlertidige i 2018 til hele 87 i fjor.

«Hovedregelen i Oslo politidistrikt er faste ansettelser, og vi har 3.395 ansatte per april», skriver fungerende avdelingsdirektør for HR og HMS, May Kristin Fønnebø, i en e-post til Politiforum.

Videre skriver hun at antall midlertidig ansatte i 2022 følger av midlertidige behov for økt antall ansatte.

«I hovedsak skyldes økning i antall midlertidig ansatte et ekstraordinært høyt antall innbyggere som søkte pass og id-dokumenter etter pandemien, noe som medførte store køer. I tillegg har Oslo politidistrikt midlertidig økt antall ressurser på grunn av forsterkninger i lys av pandemien og den sikkerhetspolitiske situasjonen», skriver Fønnebø videre.

Taus justisminister

Politiforum har også bedt om en kommentar fra justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) om hva hun mener om den kraftige økningen i midlertidige ansatte.

I en e-post fra kommunikasjonsavdelingen i Justisdepartementet skriver statssekretær Geir Indrefjord:

«Det er ikke riktig at bruken av midlertidig ansatte i politiet «eser ut». Tvert imot er antallet midlertidig ansatte redusert fra ca. 999 til ca. 669 så langt i år. Av disse ca. 669 er ca. 217 knyttet til Ukraina-innsatsen».

Han skriver også at andelen midlertidig ansatte, om man ser bort fra Ukraina-innsatsen, er «på høyst 2,5 prosent»

«Dette er svært lavt, også sammenlignet med andre deler av offentlig sektor. Regjeringen jobber for å begrense midlertidighet og bruk av deltid i offentlig sektor, og det er positivt at den klare hovedregel i politiet er hele faste ansettelser», skriver Indrefjord videre.

Politiforum har tidligere fortalt at strammere politiøkonomi gjør at politidistriktene må kutte i antall ansatte.

Bare ved utgangen av april i år var det 150 færre politifolk i politidistriktene enn ved starten av året.

Selv om regjeringen har foreslått å gi politiet 550 millioner kroner over revidert nasjonalbudsjett, frykter politiledelsen fortsatt bemanningskutt i politiet.

– Sett i lys av dette: Er ikke bakgrunnen for at det er færre midlertidige ansatte nå enn i januar i år, nettopp stramme politibudsjetter?

«Politiet benytter i utgangspunktet midlertidige stillinger kun ved midlertidige oppdrag. Det vil således på generelt grunnlag være slik at antall midlertidige stillinger i politiet går ned når slike oppdrag fases ut eller avsluttes. Regjeringen jobber for å begrense midlertidighet og bruk av deltid i offentlig sektor, og det er positivt at den klare hovedregel i politiet er hele faste ansettelser», svarer Indrefjord.

Videre skriver han at bemanningen i politiet følger et fast årvisst mønster, «som innebærer at det generelt oppbemannes om sommeren».

«Mens antall årsverk synker gjennom resten av året. Å følge bemanningen i politiet fra måned til måned gir ikke et godt bilde av den underliggende utviklingen», mener statssekretæren.

Powered by Labrador CMS