Mannskapene hos PU på Tøyen kan bli flyttet til et annet distrikt. Det skal være forslaget fra Særorganutvalget.

Særorganutvalget vil legge ned Politiets utlendingsenhet og Utrykningspolitiet

Foreslår helt ny modell der de samler særorganene i én bistandsenhet og én beredskapsenhet. Mange oppgaver ut i politidistriktene.

Publisert Sist oppdatert

I ettermiddag la Særorganutvalget, utvalget som har vurdert organiseringa av særorganene i politiet, fram sin utredning.

Utvalget foreslår flere dramatiske endringer:

  • Polititets utlendingsenhet foreslås lagt ned. Oppgavene og mannskapene foreslås overført i stor grad til Øst politidistrikt, mens utlendingsinternatet på Trandum foreslås til Kriminalomsorgen.
  • Utrykningspolitiet foreslås lagt ned. Oppgaver og mannskaper overføres til politidistriktene.
  • Politihøgskolen består, men det foreslås at man vurderer å slå sammen PHS med KRUS (Kriminalomsorgens utdaninngssenter). PHS bør overføres fra Justis- og beredskapsdepartementet til Politidirektoratet.
  • Kripos og Økokrim får samlet ledelse.
  • Beredskapstroppen løftes ut av Oslo og opp på nasjonalt nivå.

To større bistandsenheter under Politidirektoratet

Utvalget mener alle politioppgaver i utgangspunktet bør løses i politidistriktene. Derfor omtaler de særorganene som bistandsorganer. Dagens særorganstruktur foreslås erstattet av to større enheter, som legges under Politidirektoratet. En for etterforskning og bistand (Nasjonal bistands- og etterforskningsenhet) og en for beredskap (Nasjonal beredskapsenhet).

På etterforsknings- og bistandssiden foreslås Kripos og Økokrim inn den nye enheten, som vil spesialisere seg på organisert og annen alvorlig kriminalitet, økonomisk kriminalitet og IKT-krminalitet. I tillegg ser utvalget for seg at det opprettes et NC3-senter, et senter som samler ekspertise på cyberkriminalitet.

Miljøkriminalitet overføres fra Økokrim til Trøndelag politidistrikt. Der ligger Miljødirektorat og Arbeidstilsynet i dag.

To av utvalgets medlemmer mener imidlertid at Økokrim bør forbli som i dag. Dette gjelder politibetjent Tom Roger Paulsen og førstestatsadvokat Lars Fause.

Nasjonalt bistandsorgan

I enheten for bredskapsbistand vil de nasjonale bistandsressursene etableres, direkte underlag POD. Dette innebærer Beredskapstroppen og krise- og gisselforhandlingstjenesten.

Dermed foreslår de at Delta flyttes ut av Oslo politidistrikt og over i denne Beredskapsenheten underlagt direktoratet. Det er imidlertid forutsatt at Beredskapstroppen fortsatt skal patruljere i hovedstaden. Også Politireserven blir lagt til Beredskapsenheten.

Utvalget foreslår at taktisk spaning og undercoverenheten i Oslo politidistrikt forblir i distriktet. De mener også at livvakttjenestene foreslås samlokalisert i de nasjonale bistandsressursene eller i PST.

Vil flytte flere hundre ansatte i PU og UP

Særorganutvalget foreslår med andre ord å flytte store oppgaver og mannskaper ut til noen distrikter. Ved å flytte mannskapene i PU og UP ut, forventes det at rundt 580 politiårsverk vil flyttes ut i politidistriktene.

Det strategiske ansvaret i disse organene legges i bistandsenheten i POD, men utvalget er åpne for at det strategiske ansvaret i POD vil kunne bli liggende i for eksempel Stavern, der UP er plassert i dag.

Når det gjelder PUs mange oppgaver, vil registrering av asylsøkere skal overføres til Øst politidistrikt. Utlendingskontroll, pågripelser og transport skal gjøres av distriktene, fram til utlendinger transporteres til Gardermoen. De kan få bistand av Øst politidistrikt.

Utredningen skal før sommeren legges ut på høring.

Powered by Labrador CMS