Plattformen på Draugen-feltet er en av plattformene der politiet i Kristiansund har ansvaret for beredskapen.

Hvordan skal politiet sikre denne?

I 30 år har politiet i Kristiansund ivaretatt sikkerheten på kontinentalsokkelen gjennom tett samarbeid med oljenæringen. Hva skjer når hovedsetet flyttes?

Publisert Sist oppdatert

I mai 2013 går alarmen på politihuset i Kristiansund. En oljeplattform på Åsgård-feltet i Norskehavet, over 250 kilometer i luftlinje unna, har blitt kapret. Samtidig tikker det inn en melding om en pågående gisselsituasjon på landanlegget Nyhamna utenfor Molde.

Politimesteren setter umiddelbart stab. Som ett av fire distrikter, har Nordmøre og Romsdal politidistrikt et ansvar innen strategisk og operasjonell ledelse i krisehåndtering, dersom en hendelse – terror eller en ulykke – skulle oppstå på norske oljeinstallasjoner offshore.

I slike situasjoner kraftsamles det fra første øyeblikk. Forsvaret, Beredskapstroppen og beredskapsressurser fra oljenæringen er raskt på plass for å håndtere krisen som nå har oppstått.

Årets Øvelse Gemini er i gang.

Hovedsetestriden

To og et halvt år senere. Kantina på politistasjonen i Kristiansund er pyntet til jul. På bordene står julestjerner, i hjørnet et juletre. Det er to dager til julaften 2015, og ni dager til Nordmøre og Romsdal politidistrikt formelt er historie.

Da forsvinner også politimesteren og staben til Ålesund, en ferge og snaut fire timers biltur unna. På det ene bordet sitter spøken løst blant flere av de mest rutinerte ansatte på operasjonssentralen, som også kommer til å havne på Sunnmøre.

– Har du søkt jobb i Ålesund nå da? spør den ene.

– Du har ikke begynt å se etter hus heller?Svaret er et kontant nei fra kollegaen ved siden av.

Latter rundt bordet. Galgenhumoren døyver skuffelsen over at Ålesund ble prioritert foran Kristiansund som hovedsete for nye Møre og Romsdal politidistrikt.

Beslutningen var kanskje ingen overraskelse i seg selv. Ålesund er den største byen i fylket og den geografiske plasseringen midt mellom Bergen og Trondheim gir mening på kartet. Politidirektoratets (POD) kartlegging av rekrutteringsgrunnlaget viser at Ålesund kommer best ut. Det samme gjelder kriteriet om kostnadseffektiv praktisk beliggenhet.

Disse to kriteriene vektes med 45 prosent i PODs beslutning, og når byene lå tilnærmet likt på de fleste andre kriteriene, var valget enkelt. Det måtte bli Ålesund.

Men så var det sokkelansvaret da.

«Det tas en risiko»

Ansvaret for kontinentalsokkelen var fram til nyttår delt mellom politidistriktene Rogaland, Nordmøre og Romsdal, Helgeland og Troms, og da knyttet til de gamle hovedsetene Stavanger, Kristiansund, Mosjøen og Tromsø. Ansvaret ble i Nærpolitireformen foreslått delt på de to politidistriktene Sør-Vest (Stavanger) og Nord (Tromsø) – dermed var sokkelansvaret i Kristiansund på full vei mot Stavanger.

I mai 2015 kom kontrabeskjeden. Arbeiderpartiet, Høyre, Frp, KrF og Venstre ble enige om at ansvaret for kontinentalsokkelen fortsatt skulle deles mellom fire politidistrikter.

– Dagens lokalisering opprettholdes. Det betyr at Kristiansund får beholde sokkelansvaret. Sokkelberedskapen blir i Kristiansund uavhengig av hvor politimesteren blir plassert, sa Venstres stortingsrepresentant Pål Farstad fra Kristiansund til lokalavisa Tidens Krav.

Han understreket at dette ikke var en lovnad om at politimesterembetet kom til å havne i Kristiansund. Da POD foreslo å legge hovedsetet til Ålesund, kom det ikke overraskende kraftige reaksjoner fra Nordmøre.

«Ved å legge hovedsetet til Ålesund vil man splitte politiets strategiske og operasjonelle ledelse fra det øvrige beredskapsmiljøet for kontinentalsokkelvirksomheten. […] Det tas en risiko dersom en flytter politiets utøvelse av sokkelberedskapen fra Kristiansund til Ålesund. […] En kan ikke se at det kan etableres tilfredsstillende løsninger dersom politiets beredskapsapparat på strategisk og operasjonelt nivå legges til Ålesund», blir det argumentert i høringsuttalelsen fra Nordmøre og Romsdal politidistrikt

Daværende politimester Ingar Bøen i Sunnmøre politidistrikt, delte ikke bekymringen.

«Politimeisteren sin funksjon i beredskapen vil i alt det meste vere knytt til ei alvorleg hending som krev av politiet etablerer kriseleiing (stab). Om kriseleiing ved ei slik hending vert etablert i Ålesund eller Kristiansund, er underordna. Dette gjeld for alle beredskapsområda som skal handterast av politiet i Møre og Romsdal. Det er i dag eit fagmiljø i Kristiansund som løyser oppgåver innan sokkelberedskapen og fagmiljøet i Kristiansund kan bestå uavhengig av plasseringa av politimesteren», skrev Bøen i sin høringsuttalelse.

Politimester Arnstein Nilssen ble ikke hørt. Selv om det formelle sokkelansvaret fortsatt ligger i Kristiansund, besluttet POD i desember at Ålesund skal være hovedsete i Møre og Romsdal politidistrikt.

Dermed er politimesteren, hans stab, støttefunksjoner og operasjonssentralen snart på vei sørover i fylket.

I samme rom

Siden 1980-tallet har politimesteren i Nordmøre og Romsdal politidistrikt hatt det politimessige ansvaret for kontinentalsokkelen mellom 62 og 65,30 breddegrad. Området strekker seg omtrent fra Ålesund i sør til Brønnøysund i nord, og inkluderer blant annet feltene Ormen Lange, Njord, Draugen og Åsgard.

Ansvaret inkluderer også landanleggene Tjeldbergodden nord for Kristiansund og Nyhamna utenfor Molde - sistnevnte dekker om lag 20 prosent av Englands gassbehov gjennom den 1166 kilometer lange gassrørledningen Langeled.

Samtidig har Kristiansund gjennom mange år bygget seg opp som en baseby for oljevirksomheten på kontinentalsokkelen, mens helikopterterminalen i byen gjennomfører rundt 7000 flyvninger årlig til sokkelen. Samarbeidet mellom oljeaktørene og politiet er tett.

– Det som er spesielt for Kristiansund, er det store beredskapssamvirket som er etablert i byen. Vi har ekspertisen rett utenfor stuedøra når hendelser skjer. Det er lett å kraftsamle ressurser og kompetanse. Denne beredskapsbiten er bygget opp gjennom 30 år, sier Thorry Aakenes, stabssjef og leder av Fellesoperativ enhet i det gamle Nordmøre og Romsdal politidistrikt.

Denne samhandlingen mellom politiet og oljenæringens beredskapsressurser i Kristiansund, er vesentlig for at politiet skal kunne oppfylle sine forpliktelser i sokkelansvaret.

– Om noe inntreffer, så går vi inn i andrelinjeberedskapen til for eksempel Shell. På fem minutter er vi fysisk til stede i deres beredskapsrom sammen hos de som kjenner oljeinstallasjonene, forklarer han.

Like fort har oljeselskapene sin liaison på plass hos politiet. Nettopp denne fysiske tilstedeværelsen trekkes også fram som svært viktig i høringsuttalelsen fra Nordmøre og Romsdal politidistrikt.

«Når alvorlige hendelser inntreffer, er politiet avhengig av raskt å kunne knytte til seg spesialkompetanse via liaisoner fra olje- og gassindustrien. De kan gi politimesteren kvalitativt gode råd og beslutningsstøtte. Det gir trygghet å vite at denne kunnskap raskt kan skaffes til veie for politimesterens stab. Denne kompetansen og kunnskapen befinner seg i Kristiansund», skriver politimester Nilssen.

– Gjør oss sårbare

Men POD er ikke enige. Da avgjørelsen om politiets nye hovedseter forelå før jul i fjor, forklarte POD hvordan de ser på sokkelansvaret, og betydningen av dette:

«Sokkelansvaret innebærer både å ivareta forebyggende beredskapsarbeid og politiinnsats ved konkrete hendelser. Politidirektoratet har vanskelig for å se at dette krever at politimesterens hovedsete må lokaliseres i nærheten av for eksempel politiets beredskapsplanleggere, operatørenes driftsorganisasjon eller anlegg», skrives det i PODs begrunnelse.

Direktoratet understreker videre at «behovet for faglig rådgivning/liaisoner i forbindelse med hendelser, og utfordringene med hensyn til reiseavstand mellom fagmiljø og politimesterens stab, kan ikke være avgjørende for valg av administrasjonssted. Det viktigste elementet for operativ styring og politiinnsats som faller inn under sokkelansvaret er etter Politidirektoratets vurdering operasjonssentral med tilstrekkelig bemanning, kompetanse og støtteverktøy, samt kjent og øvet planverk i hele det operative apparatet i distriktet».

– Operasjonsledelsen er ikke avhengig av å være i nærheten av der hendelsene skjer, sier Aakenes, og fortsetter:

– Men olje- og gassfagfeltet krever ingeniørutdannelse på høyt nivå. Politiet har ingen mulighet til å få et fullgodt operativt planverk eller tiltakskort for dette feltet. Vi er veldig avhengige her i Kristiansund av at ekspertisen kan sitte ved politimesterens høyre hånd. Det mister vi nå.

Aakenes uttrykker bekymring for hva som kan skje når det blir 15 mil mellom oljenæringens beredskapsapparat i Kristiansund og politidistriktets ledelse i Ålesund.

– POD har ikke klart å svare på hvordan de skal løse dette med hovedsetet i Ålesund. I en krise, når ting tar tid, så får vi ikke oversikt og kontroll på samme måte. I beste fall er dette derfor en dårligere løsning. Det gjør oss sårbare.

Aakenes understreker at han er lojal overfor beslutningen som nå er tatt, og at han har fokus på å finne en god løsning for sokkelberedskapen i det nye distriktet.

– Vi skal brette opp ermene og samarbeide godt i det nye distriktet. Jeg håper og tror at vi finner en god løsning, men akkurat nå ser jeg den ikke.

– Gir kompetansetap

Etableringen av det som i Nordmøre og Romsdal politidistrikts høringsuttalelse beskrives som «et tungt fagmiljø innen beredskap og sikkerhet» i Kristiansund, har også avstedkommet opprettelsen av et studie innen beredskapsledelse i byen. Studiet, formelt organisert under Høgskolen i Molde, er forankret både hos oljenæringen og politiet.

En av foreleserne er tidligere politimester på Nordmøre, PST-sjef og sysselmann på Svalbard, Per Sefland. I forkant av avgjørelsen om hovedsetene, uttrykte han sterk kritikk mot PODs forslag om å velge Ålesund som hovedsete.

«Det skisserte opplegg er etter min mening […] uforståelig ut ifra et faglig ståsted. Plan- og forebyggende arbeid knyttet til sokkelaktivitet må foregå i tett kontakt mellom politi, operatør og andre beredskapsaktører. Under hendelser og krisehåndtering må politi og operatør og ev. andre sakkyndige, diskutere og samvirke i tett kontakt, ofte også ved fellesmøter», skrev han i et leserbrev i lokalavisen Tidens Krav i fjor høst.

Overfor Politiforum vil Sefland i dag understreke at dette ble skrevetførPODs endelige beslutning, men at han står for det som ble skrevet. Noen nye kommentarer ønsker han ikke å gi.

Sefland skriver i leserinnlegget at «når man vet hva som ligger i sokkelansvaret og hvilke samvirke det over lang tid er utviklet mellom politi, Forsvar, andre myndigheter og oljerelatert næringsliv i Kristiansund-området, kan ingen med kjennskap til politiets handleevne og/eller generell samfunnsberedskap påstå at det vil være en god løsning å flytte politiets styringselement ut av Kristiansund».

Tvert imot, mener Sefland.

«Det vil definitivt skade et vel opparbeidet og effektivt beredskapsarbeidet som i mer enn andre samfunnssektorer er preget av nærhet mellom styringsnivåene i politi og operatørselskapene».

Han viser til at beredskapssamarbeidet i Kristiansund nyter stor anerkjennelse.

«Hvorfor endre noe som fungerer så godt? En flytting av de nevnte funksjoner slik Politidirektoratet ønsker, vil nødvendigvis føre til tap av kritisk spesialkompetanse, lavere effektivitet, tidstap og økte kostnader, for både næringsliv og samfunn. […] Opparbeidet kompetanse har bidratt til at det totale beredskapsmiljøet har kommet godt ut av en rekke reelle hendelser og øvelser, eksempelvis øvelse Gemini 2013».

Det viktige samarbeidet

Våren 2013 var ikke første gang politidistriktet var vertskap for og ledet Øvelse Gemini. Den årlige samvirkeøvelsen mellom politiet, Forsvaret og operatørselskapene på kontinentalsokkelen har til hensikt å trene sivile og militære enheter i kontraterroraksjoner mot oljeinstallasjoner til havs. Operasjonen går på rundgang mellom sokkeldistriktene, og ledes av stedlig politimester.

«Sokkelpolitidistriktene har spesielle utfordringer knyttet til beredskap og krisehåndtering dersom hendelser skulle inntreffe på norsk kontinentalsokkel. Dette fordrer blant annet et tett og godt samarbeid og samvirke med Forsvaret og oljesektoren», understreket daværende rektor Håkon Skulstad ved Politihøgskolen (PHS) i en evaluering av Øvelse Gemini 2013.

– Vi er svært avhengige av et godt samarbeid med olje- og gassnæringen. Både Forsvarets spesialkommando og Beredskapsstyrken deltok i øvelsen. Sammen fikk vi til en vellykket øvelse. Samarbeidet gikk svært godt, understreket politimester Nilssen selv til NRK i etterkant av øvelsen.

Politidistriktet fikk også gode skussmål for måten de gjennomførte øvelsen på. I evalueringsrapporten roses de for hvordan de gjennom mange år har «utvikla god kompetanse innan innsats og handsaming av situasjonar knytt til olje- og gassverksemd. […] Nordmøre og Romsdal får ein solid «bestått»-karakter etter øvinga».

I sin høringsuttalelse er ikke distriktet i tvil: De knytter skrytet i evalueringen til det langvarige og godt innarbeidede samarbeidet politiet i Kristiansund har med oljenæringen.

Forventer samme kvalitet

Shell er ett av oljeselskapene som er etablert i Kristiansund. Under høringsrunden for de nye hovedsetene, valgte selskapet å komme med et innspill – til tross for at de ikke formelt sto på høringslista.

«Vi har gjennom over 20 år utviklet et tett samarbeid med Nordmøre og Romsdal politidistrikts sokkeldivisjon, som også har en liaisonfunksjon knyttet til vårt beredskapsoppsett, både ved alvorlige hendelser og i øvelser. […] Vi ønsker samtidig å påpeke viktigheten av å ivareta og videreutvikle det gode samarbeidet mellom politiet og Shells beredskapsorganisasjon», understrekes det i høringssvaret.

Shell skriver videre at de på noen områder savner en konkretisering av hvordan viktige forhold skal ivaretas på en god måte med hovedsetet i Ålesund.

«Vi har opplevd at forståelse av oljeindustrielle prossesser, planverk, beredskapsorganisering og bransjespråk hos operasjonsledere ved operasjonssentral, stabsfunksjoner og operative innsatsledere har hatt positiv betydning for håndtering og etterforskning av hendelser på sokkelen. Slik kompetanse er opparbeidet gjennom god kommunikasjon og samtrening. Vi kunne ønsket oss en tydeliggjøring av hvordan dette er tenkt videreført».

Pressekontakt Kitty Eide hos Shell i Kristiansund sier til Politiforum at selskapet «tar til etterretning» at politimesteren nå er flyttet til Ålesund.

– Vi forholder oss til de rammebetingelsene som samfunnet legger til oss. Det er viktig for oss at de gode kvalitetene hos sokkelpolitiet i Kristiansund blir videreført. Det er en forventning hos oss at dette organiseres på en slik måte at vi fortsatt vil ha et like godt tilbud og kontakt med operasjonssentralen i forbindelse med hendelser og oppfølging av disse. Vi forventer at politiet kommer med forslag til ordninger som ivaretar den kvaliteten vi har hatt, sier hun.

– I det ligger forventninger om videreføring av liaisonordningen?

– Ja. Den er viktig for oss. Samt at politiet på lik måte som tidligere er aktivt involvert i samvirkeøvelsene våre. Vi kjører samøvelser hvert år på Nyhamna og Draugen.

– Har Shell blitt konsultert av Politidirektoratet i sakens anledning?

– Nei. Men uansett hvordan man organiserer seg, så er det viktig for oss å videreføre kvaliteten.

Trygg på god løsning

1. januar var nye Møre og Romsdal politidistrikt et faktum. Utover at det nå er Ingar Bøen – tidligere politimester i Sunnmøre politidistrikt – som er politimester for hele fylket, er det foreløpig lite som har forandret seg fra før nyttår. De gamle politidistriktene drives mest mulig som før gjennom en interimløsning. Foreløpig ivaretas dermed også sokkelansvaret som før fra Kristiansund.

– Det har derfor ikke skjedd noen endring i operativ styring av tidligere Nordmøre og Romsdal politidistrikt fra 1. januar 2016. Staben er videreført. Kompetansen er fortsatt til stede. Det samme gjelder samarbeidet mellom politiet og oljenæringen, sier Bøen.

Forrige fredag, etter at Politiforum gikk i trykken, valgte politidistriktet en prosjektleder til den nyetablerte prosjektorganisasjonen for det nye politidistriktet.

– Prosjektet skal blant annet se på hvordan vi i fremtiden skal løse utfordringene i vårt politidistrikt. Sokkelansvaret er en av utfordringene. Det er antatt at det nye politidistriktet vil være operativt fra ultimo 2016.

– Betyr dette at en løsning for sokkelansvaret vil være ivaretatt i den nye organisasjonen på samme tidspunkt?

– Ja, svarer Bøen, som sier det er vanskelig å si stort mer enn dette på nåværende tidspunkt.

– Jeg er uansett trygg på at utfordringene med sokkelansvaret vil bli løst på en god måte.

Møre og Romsdal politidistrikt har det politimessige ansvaret for kontinentalsokkelen mellom 62. og 65,30. breddegrad. Området strekker seg omtrent fra Ålesund i sør til Brønnøysund i nord.
Skarpt oppdrag: Beredskapstroppen entrer en bygning under Øvelse Gemini i 2013.
Tapte kampen: Politihuset i Kristiansund blir ikke hovedsete for det nye Møre og Romsdal politidistrikt. Politimesteren, staben og operasjonssentralen skal ligge i Ålesund.
– POD har ikke klart å svare på hvordan de skal løse dette med hovedsetet i Ålesund, sier stabssjef i Kristiansund, Thorry Aakenes.
Kristiansund.
Samarbeidet mellom politi og oljenæringen er tett i Kristiansund, for å sikre best mulig beredskap. Her fra Øvelse Gemini.
Topptungt: Politimester Arnstein Nilssen i Nordmøre og Romsdal pd, tidligere justisminister Grete Faremo, PST-sjef Benedicte Bjørnland, tidligere forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og politidirektør Odd Reidar Humlegård under Øvelse Gemini 2013. I bakgrunnen sitter også tidligere forsvarssjef Harald Sunde og Anders Snortheimsmone, tidligere Delta-sjef.
Kitty Eide i Shell.
Ingar Bøen, politimester
Powered by Labrador CMS