Fortsatt nei til fast bevæpning

Det regjeringsutnevnte Bevæpningsutvalget legger i dag fram sin utredning om bevæpning av norsk politi. Konklusjonen er at politiet fortsatt ikke skal være generelt bevæpnet.

Publisert Sist oppdatert

Det blir klart på en pressekonferanse hos Justis- og beredskapsdepartementet onsdag formiddag, hvor utvalgsleder Anne Kari Lande Hasle overrakte utvalgets utredning til justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp).

Konklusjonen - fra et flertall av utvalgets medlemmer - er å videreføre ordningen med et ubevæpnet politi og framskutt lagring. Det var kun Anders Snortheimsmoen, tidligere sjef i Beredskapstroppen, som foreslo en ny ordning med framskutt lagring på kroppen. Det innebærer en bevæpningsmodell hvor operative polititjenestemenn bærer uladd våpen.

- Vi har et godt politi, med høy tillit i befolkningen, sa Lande Hasle i sin innledning under pressekonferansen.

To polititradisjoner

Utvalgslederen viste til to tradisjoner innenfor politiet; den militære og den tilbakeholdne tradisjonen.

- Norsk politi har holdt seg innenfor den tilbakeholdne tradisjonen, og dette ønsker utvalget å videreføre, sa utvalgslederen.

Utredningen skal nå ut på høring. Politiets Fellesforbund melder på sin hjemmeside at de er skuffet over anbefalingen.

- Politiets Fellesforbund ønsker permanent bevæpning av norsk politi. Vi er derfor skuffet over at utvalget har sagt nei, sier forbundsleder Sigve Bolstad.

Mange anbefalinger

Dette er utvalgets hovedanbefalinger:

 1. Utvalget er opptatt av at verdiene i den norske polititradisjonen og de fire prinsippene for politiets makt- og våpenbruk - legalitet, nødvendighet, forholdsmessighet og ansvarlighet - blir integrert og internalisert i hele politiet. Verdiene og prinsippene må legges til grunn og brukes aktivt som rettesnor, både i opplæring og i utøvelse av all polititjeneste, slik at de kommer til uttrykk og befestes gjennom politiets holdninger og samhandling med publikum.
 2. Utvalgets flertall, medlemmene Lande Hasle, Askevold, Berg, Finstad og Olafsen, anbefaler videreføring av dagens ordning med et ordinært ubevæpnet politi som medbringer en- og tohåndsvåpen i kjøretøy (fremskutt lagring). Utvalgets mindretall, medlemmet Snortheimsmoen, er enig i utvalgets vurderinger, men legger større vekt på at politiet må ha høyere beredskap for å være bedre forberedt på det uforutsigbare som ligger i dagens trusselbilde, og han foreslår en bevæpningsmodell med uladd våpen på tjenesteperson (fremskutt lagring på kropp).
 3. Utvalget anbefaler at elektrosjokkvåpen utprøves slik at politiet i patruljerende tjeneste får et nytt taktisk våpen som er mindre dødelig enn skytevåpen.
 4. Utvalget anbefaler at politidistriktenes operative kapasitet styrkes i form av en økning i antall tilgjengelige og responderende politipatruljer.
 5. Utvalget anbefaler at politiets bruk av makt registreres systematisk. Oversikt bør offentliggjøres regelmessig og innholdet bør brukes i politiets erfaringslæring.
 6. Utvalget anbefaler systematisk evaluering av situasjoner der politiet har benyttet skytevåpen i tjeneste.
 7. Utvalget anbefaler at politiet har kunnskap og ferdigheter som gir trygghet i håndteringen av psykisk ustabile personer, slik at det sikres forholdsmessighet i maktbruk.
 8. Utvalget anbefaler at politiet får på plass system og kvalitetssikrede rutiner for innrapportering av vold og trusler mot tjenesteperson.
 9. Utvalget foreslår at det som hovedregel skal være patruljerende politi på hovedflyplassen. Utvalgets flertall, medlemmene Lande Hasle, Askevold, Berg, Finstad og Olafsen, anbefaler at politiets tilgang til forhåndslagret våpen forbedres der dette er nødvendig. Utvalgets mindretall, Snortheimsmoen, foreslår en bevæpningsmodell med uladd våpen på tjenesteperson (fremskutt lagring på kropp). Dette vil også gjelde for tjenestepersoner ved flyplassene.
 10. Utvalget anbefaler at det ved en eventuell fremtidig situasjon med behov for midlertidig bevæpning, skal praktiseres krav om bevæpningsbeslutning for det enkelte oppdrag, med de unntak som våpeninstruksen fastsetter.
 11. Utvalget anbefaler at de sentrale kriteriene for bruk av skytevåpen nedfelles i politiloven.

Et spørsmål som angår mange

- Spørsmålet om bevæpning angår mange. Det angår politiets tjenestepersoner og samtidig angår det alle innbyggere i en stat. Bevæpningsutvalget hra gått grundig til verks, sa utvalgslederen.

Utvalget anbefaler også en utprøvning av elektrosjokkvåpen for polititjenestemenn.

Justis- og beredskapsministeren takket utvalget for en grundig jobb med utredningen.

- Jeg ser fram til å lese utredningen, sa Amundsen.

- Det er viktig å få en bevæpningsmodell som gjør politiet i stand til å møte dagens og morgendagens utfordringer, fortsatte han.

- Så får det være sin sak at mitt politiske utgangspunkt kanskje er litt anderledes enn utvalgets konklusjoner.

LES OGSÅ: 100 ÅRS DEBATT OM POLITIBEVÆPNING

– Nødvendig utredning

I utvalgets mandat ble utredningsarbeidet delt opp i fire deler:

 • Dagens fremskutte lagring og den midlertidige bevæpninga skal evalueres.
 • Framtidige modeller for bevæpning av poltiiet skal vurderes og anbefales.
 • Utvalget skal se på erfaring fra andre land, kriminalitetsutviklingen og hvordan politiets oppgaveløsning påvirkes.
 • Også økonomiske, administrative og andre konsekvenser av forslagene fra utvalget vurderes.

– Et endret kriminalitets- og trusselbilde gjør det nødvendig å utrede behovet for om politiet skal være bevæpnet på mer permanent basis. Det er viktig at vi får et faglig godt grunnlag for fremtidige valg når det gjelder bevæpning av norsk politi, sa daværende justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) i en pressemelding da utvalget ble nedsatt i mai 2016.

Flere med politibakgrunn

Utvalget startet arbeidet i august i fjor, men fikk en trang start da lagmann Kari Lynne trakk seg som leder for utvalget allerede etter en måned. Lande Hasle rykket da opp som leder, mens de øvrige medlemmene av utvalget har vært:

 • Politiinspektør i Sør-Øst politidistrikt, Kenneth Berg (Tønsberg)
 • Tidligere leder av Beredskapstroppen, Anders Snortheimsmoen (Asker)
 • Professor i kriminologi ved UiO, Liv Finstad (Oslo)
 • Tidligere politimester i Follo, Arne Jørgen Olafsen (Oppegård)
 • Advokat Anette Vangsnes Askevold (Bergen)
Powered by Labrador CMS