Mer politisentralisering

PF er fornøyd med at styringsgruppen bak Resultat­reformen er svært tydelig på at det skal være lokale prosesser rundt vurderingene til ny politidistrikts- og drifts­enhetsstruktur.

Publisert Sist oppdatert

PF er likevel bekymret over at små og mellomstore driftsenheter blir tappet for politiressurser og at det synes å være en kraftig vilje til sentralisering ut fra rene økonomiske motiv.

Etter det Politiforum forstår, opererer styringsgruppa med flere ulike modeller for hvordan den ser for seg politi-Norge i framtida. Eventuelle forslag til en slik struktur, må ikke legge føringer for den videre lokale prosessen, krever PF.

Organisasjonen er likevel tydelig på at det kan være rom for effektivisering og kvalitetsforbedringer innenfor forvaltning av bygninger og innkjøpsfunksjoner. Dette er områder som kan bli sentralt styrt i framtida.

Resultatreformen:

 • Politidirektoratet ble ved årsskiftet 2008/2009 gitt i oppdrag å gjennomføre en driftsanalyse av politiet. Analysen tok for seg ressursfordeling og ressursdisponering, og hadde som mål å foreslå forbedringer.
 • Sluttrapporten ble levert Justisdep­artementet i vår. Det bes blant annet om en bred gjennomgang av distriktsstrukturen for å oppnå bedre resultater.
 • Utgangspunktet er at politiet ikke kan forvente en så stor økning i sine budsjetter i framtida, som det har hatt til nå. I tiden 2006-2010 økte budsjettene fra 8,7 mrd til 11,6 mrd. Nå kreves bedre resultater ut fra dette budsjettet.
 • Resultatreformen skal gjennom­føres i tiden 2010-2013
 • Formålet er en mer effektiv og mål-
 • rettet utnyttelse av tilgjengelige ressurser.
 • Politiet skal stå mest mulig rustet til å møte strammere tider med minst mulig konsekvenser for publikum
 • Reformen skal bidra til redusert kriminalitet, økt oppklaring og et mer nært og sterkt politi
 • Det er en klar sammenheng mellom PODs bemanningsplan mot 2020, driftsanalysen og til resultatreformen
 • Reformen tar også for seg interne administrative rutiner
 • Mulighet for felles lønns- og regnskapssentral
 • Mer effektiv utnyttelse av politiets arealbruk (bygninger), og lavere husleie
 • Felles innkjøpsfunksjon
 • Skaffe bedre rammeavtaler