Ingen ønskesituasjon

Har havnet i en lite ønskelig situasjon på ressurssiden.

Publisert Sist oppdatert

Det sier ledelsen i Oslo-politiet. Nå tar de etterlengtede grep.

Politiforum kan avsløre Oslo-politiets planer om å endre retningslinjene ved vaktholdet i Tinghuset i Oslo for å gjøre noe med ressurssituasjonen i hovedstaden.

Visepolitimester Roger Andresen, med førstestatsadvokat Lasse Qvigstad og riksadvokat Tor - Aksel Busch sin velsignelse, har fått klarsignal for å innføre adgangskontroll ved tinghusene i Oslo.

- Vi er av den oppfatning at den utviklingen vi opplever med hensyn til rett­­s­sakers omfang, kompleksitet og alvorlighet, tilsier at tinghusene (både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett red. anmrk.) må ta langt større del av ansvaret for sikring av besøkende enn hva tilfellet er i dag, sier Roger Andresen.

Verdifulle ressurser

Roger Andresen har full forståelse for at mange blir frustrert over den situasjonen politiet i hovedstaden har havnet i.

I et brev til førstestatsadvokat Lasse Qvigstad skriver ledelsen i Oslo politidistrikt følgende:

Oslo politidistrikt må benytte et stort og økende antall tjenestemenn på vakthold i tinghusene. Ressursuttaket for politiet blir dessuten totalt sett langt større enn nødvendig fordi det ikke foretas noen som helst kontroll av besøkende til tinghusene. Det medfører blant annet at politiet må foreta person- og veskekontroll ved hver enkelt rettssal hvor trusselbildet krever det, og tidvis er det i et større antall saler. Det medfører også at politiet ofte er bevæpnet inne i tinghusene, noe som ikke er eller kan være ønskelig sett fra noens ståsted.

Roger Andresen mener dette forslaget, sammen med å se nærmere på intern bruk av ressurser, vil være med på redusere behovet for antall politifolk i tinghusene.

- Fordelene ved å ha permanent adgangskontroll for besøkende, er at det skaper trygghet for og sikrer alle typer saker, også sivile saker som ofte behandler følelsesladede temaer som for eksempel barnefordeling. Denne kontrollen vil også sikre alle kategorier ansatte, fordi det da vil bli kontrollert at ingen bringer med seg gjenstander inn i bygningene som kan skade andre - det være seg stikkvåpen, slagvåpen eller skytevåpen, sier Andresen, og legger til:

- Vi er av den oppfatning at manglende adgangskontroll klart begunstiger de personer som ikke har «rent mel i posen», og som kan og vil skape utrygghet for de øvrige involverte i rettsprosessen.

- Hva slags personer tenker du på i første omgang?

- Det første som slår meg er tilhørere i gjengsakene. Det er liten tvil om at vissheten om at de må igjennom en adgangskontroll, vil heve terskelen for i det hele tatt å møte opp i rettssalen. Jeg mener bestemt at man beskytter feil interesser ved å opprettholde dagens situasjon uten adgangskontroll, svarer visepolitimesteren i Oslo.

- Hvor raskt kan disse forandringene tre i kraft?

- Så raskt som mulig. Vi har utstyret så det er bare å få en godkjenning fra Justisdepartementet, så er vi klare.

Får støtte

Forslaget fra Oslo-politiet får støtte fra flere hold. Både førstestatsadvokat Lasse Qvigstad og riksadvokat Tor - Aksel Busch er positive. I et brev fra Oslo statsadvokatembeter signert Lasse Qvigstad kommer blant annet følgende frem.

- Så vel Borgarting lagmannsrett, og i særlig grad Oslo tingrett, avvikler et visst antall saker der en kan forvente at det opptrer parter eller vitner som utgjør en potensiell sikkerhetsrisiko for dommere, sakens parter eller tilhørere/besøkende. I noen tilfeller kan dette forutses og politiet kan da treffe sikkerhetstiltak i tilknytning til den enkelte rettssak. (...)

Det bør videre understrekes at de fleste rettssalene gir dårlig beskyttelse mot uønskede hendelser. Det er svært liten fysisk avstand mellom de ulike aktører slik at man reelt sett har få muligheter til å innvirke på eller eventuelt avverge fysisk angrep mot noen. Spørsmålsstillingen vedrørende sikkerheten i rettssalene har vært drøftet internt med tillitsvalgte, og det er vår oppfatning at sikkerhetsnivået i rettsbygningene i Oslo ikke er tilfredsstillende. En generell kontroll med at det ikke bringes inn skytevåpen og andre farlige gjenstander, ville på en effektiv måte begrense skadepotensialet ved uønskede hendelser i rettssalene (...)

Vi vil på denne bakgrunn sterkt anbefale at politimesterens forslag følges opp og iverksettes snarets mulig.

Også Riksadvokat Tor-Aksel Busch mener det må gjøres noe med ressurssituasjonen. I et brev til Politidirektoratet skriver han følgende.

- Jeg vil understreke at den situasjonen som politimesteren i Oslo beskriver åpenbart påkaller en vurdering av andre ordninger og tiltak

Powered by Labrador CMS