Lene Vågslid, justispolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, i debatt med justisminister Monica Mæland (H), under Arendalsuka.

Slik vil partiene utvikle politiet

Se hvilke planer hvert enkelt parti har for politiet, hvis de vinner valget.

Publisert Sist oppdatert

Høyre

Hva ser dere på som den største utfordringen for politiet i årene som kommer?

- At kriminaliteten blir ekstremt avansert. Den forsvinner i mørke rom på internett. På få år har antall overgrep mot barn på nett økt kraftig, flere utsettes for digital svindel, og internett har blitt en arena for kjøp og salg av narkotika. Derfor har vi en krystallklar melding til kriminelle som tror de kan gjemme seg: Norsk politi skal finne deg uansett hvor du er. Og vi skal skaffe pengene og politifolkene som trengs for å vinne denne kampen.

Peter Frølich, justispolitisk talsperson for Høyre.

Hvordan ønsker dere å videreutvikle politiet de kommende årene?

- De siste åtte årene har politiet fått et historisk løft. Vi har ansatt over 2500 flere operative politifolk, modernisert utstyret, styrket beredskapen og økt driftsbudsjettene med 4,2 milliarder kroner. Men det stopper ikke her! Høyre garanterer å fortsette milliardsatsingen på politiet. Vi skal ansette flere politifolk. Vi skal sikre flere etterforskere og spesialister med IKT-kompetanse. Høyre lover også et stort utstyrsløft for politiet. Det innebærer blant annet moderne patruljebiler og digitalt utstyr. Høyre innfører også en ny, gylden regel: For hver nye støttestilling skal det ansettes to operative politifolk i politidistriktene.

Hvordan vil dere sikre at politiet har nok ressurser til å møte fremtidens utfordringer?

- Vår løsning er tindrende klar: Milliardsatsningen skal fortsette, og pengene skal gå til ansatte og utstyr. Opposisjonen vil reversere politireformen og bruke penger på lensmannskontorer. Det er symbolpolitikk. Det er også et vanvittig sløseri, i en tid når politiet trenger ro og stabilitet. Politiet skal fremover, ikke reverseres tilbake til slik ting var!

Fra partiprogrammet

Dette er noen av løftene Høyre går til valg på.

Høyre vil:

 • Styrke de geografiske driftsenhetene mer enn de funksjonelle driftsenhetene på politidistriktsnivå i årene som kommer.
 • Øke kapasiteten i politiets datakrimenheter for å møte nye utfordringer med kriminalitet og trusler på internett og i sosiale medier.
 • Videreføre muligheten for å gi punktbevæpning på sårbare steder etter risiko- og sårbarhetsanalyser.
 • Opprettholde antall tjenestesteder på samme nivå de nærmeste årene, bortsett fra der det er lokal enighet om noe annet.
 • Videreføre målet om 2 politifolk per 1000 innbyggere
 • Åpne opp for at andre etater eller private kan bistå politiet i større grad enn i dag, eksempelvis med fangetransport.
 • Løpende vurdere politiets arbeidsmetoder og bruk av blant annet moderne teknologi for å sikre mest mulig politikraft.
 • Vurdere alternative turnusordninger som kan øke beredskapen, når det er lokal enighet om det.
 • Rekruttere flere med IKT- kompetanse til politiet for å bekjempe digital kriminalitet.

Arbeiderpartiet

Hva ser dere på som den største utfordringen for politiet i årene som kommer?

Lene Vågslid, justispolitisk talsperson for Arbeiderpartiet og leder av justiskomiteen.

- Den største utfordringen er kapasitet. Kriminalitetsbildet er i stadig endring, mens vårt politi er generalister som får stadig flere og større oppgaver. Utfordringen blir å sørge for at politiet har nok ressurser, kapasitet og rett kompetanse. Vi ser særlig store utfordringer med å bekjempe vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep, også på nett. Vi ser utfordringer med ungdomskriminalitet og organisert kriminalitet som vi mener det trengs en større innsats mot. Vi ser også utfordringer med et svekket nærpoliti, sprengt straffesakskjede og en for svak lokal beredskap. Dette ønsker vi å snu.

Hvordan ønsker dere å videreutvikle politiet de kommende årene?

- Arbeiderpartiet ønsker å gjennomføre en tillitsreform i offentlig sektor. Vi trenger en bedre og mer tillitsbasert styring av politiet, kriminalomsorgen og justissektoren. Vi vil bedre økonomien og handlingsrommet for våre politidistrikter, til å ansette både politifolk og sivile. Ordningen med flate kutt i staten (ABE) vil vi avvikle. Vi vil gjennomføre det viktige etterforskingsløftet, og vi vil sørge for et eget løft for påtale med en egen budsjettpost. Dette mener vi vil gi økt politikraft. Vi mener også at arbeidet med kultur og ledelse må forsterkes, og vi vil få på plass et nasjonalt varslerombud.

Hvordan vil dere sikre at politiet har nok ressurser til å møte fremtidens utfordringer?

- Arbeiderpartiet vil styrke budsjettene til politidistriktene, gjennomgå PODs rolle og størrelse, og avvikle «ABE»-reformen. I våre budsjetter har vi vist at vi prioriterer dette. Arbeiderpartiet mener nærpolitireformen i for stor grad ble en sparereform hvor de store pengene ble slukt i helt nødvendige investeringsprosjekter. Dette må rettes opp. Vi ønsker en mer dedikert innsats mot gjengkriminalitet i de mest berørte politidistriktene. For Arbeiderpartiet er et fagligpolitisk samarbeid grunnleggende, og en tett dialog med fagforeningene er helt sentralt for å løse nye utfordringer.

Fra partiprogrammet

Dette er noen av løftene Arbeiderpartiet går til valg på.

Arbeiderpartiet vil:

 • Satse på et politi med sterk lokal forankring, med mer ressurser til politidistriktene og økt grunnbemanning.
 • Gjennomføre et reelt etterforskingsløft gjennom en egen satsing på etterforskere og påtalemyndigheten i politiet, slik at ofre for kriminalitet ikke står i uverdige køer i straffesakskjeden.
 • Øke antallet patruljer i politidistriktene slik at politiet kommer når folk trenger dem.
 • Sørge for at det utdannes nok politifolk og vurdere gjenåpning av nedlagte studiesteder.
 • Gjennomføre en evaluering av nærpolitireformen.
 • Beholde Utrykningspolitiet som særorgan i politiet.
 • Videreføre dagens ordning med framskutt lagring og punktbevæpning av politiet på sårbare lokasjoner.
 • Videreføre arbeidet med å sikre full identitetsskjerming for politiansatte gjennom hele straffesakskjeden.

Senterpartiet

Hva ser dere på som den største utfordringen for politiet i årene som kommer?

Jenny Klinge, justispolitisk talsperson i Senterpartiet.

- Å bygge opp nærheten mellom politiet og folk etter en sentraliseringsreform som har ført til det motsatte mange steder. Å holde på kompetansen, enten det er på patrulje eller etterforskning, og sørge for at dette er en karrierevei for flere blir også viktig, samt å sikre bedre grunnberedskap med flere patruljer i hele landet. Kapasiteten når det gjelder IKT-kriminalitet må styrkes jamfør Riksrevisjonens rapport. Organisert kriminalitet er felt som det må tas tak i. Og så vil jeg legge til at det må etableres en sikker digital kommunikasjon mellom politiet og publikum.

Hvordan ønsker dere å videreutvikle politiet de kommende årene?

- Sp vil ha en innsats mot den tunge kriminaliteten og samtidig satse på politi nært folk i hverdagen. Vi vil opprette politistasjoner og politiposter i både bygd og by for mer tilstedeværende og forebyggende politi. Sp vil ha politihelikoptre i hele landet og ei grunnbemanning på to politi per 1000 innbygger i hvert distrikt, uten å redusere politidistriktas handlingsrom. Det må innføres en tillitsreform. Politidistrikta skal få større frihet til å sette inn ressurser etter behov. Pengene må komme ut til politidistrikt og særorgan fremfor å finansiere et stadig større sentralt politibyråkrati.

Hvordan vil dere sikre at politiet har nok ressurser til å møte fremtidens utfordringer?

- Politidistrikta og særorgan må få handlingsrom og økonomi til å rekruttere kompetanse og kjøpe utstyr som behøves. Regjeringens avbyråkratiseringsreform har ramma førstelinja i politiet fremfor byråkratiet i POD, PFT og PIT. Disse tre har vokst med over 720 årsverk siden 2013, mens distrikta og særorgan har måttet kutte i blant annet patruljetjeneste. Politiet har brukt seks milliarder kroner på konsulenter siden 2014. Til sammenlikning er dansk politis konsulentbruk på omtrent 1/3 av norsk nivå. Ved å kutte i konsulentbruken kan vi for eksempel finansiere mer og nødvendig utstyr.

Fra partiprogrammet

Dette er noen av løftene Senterpartiet går til valg på.

Senterpartiet vil:

 • Opprette lensmannskontor og politiposter gjennom en fireårig «opptrappingsplan for mer tilstedeværende nærpoliti». Planen iverksettes fra 2022 og skal i løpet av en fireårsperiode etablere et antall nye tjenesteenheter etter dialog mellom politimester og kommunene.
 • Etablere lokale politistasjoner/- poster i bydelene i større byer.
 • Stille krav til hvilke funksjoner og tjenester et lensmannskontor skal ha for å sikre innholdet i tjenesten.
 • Redusere rapporteringskravene og detaljstyringen av politiet.
 • Innføre en landsdekkende politienhet som arbeider med gjengkriminalitet.
 • Sikre nødvendig politihelikopterdekning i alle landsdeler og bygge opp denne kapasiteten i Nord-Norge, Midt-Norge og på Vestlandet.
 • Legge ned Politidirektoratet og overføre oppgavene til politidistriktene, særorganene og Justisdepartementet.
 • Gi namsmannen begrenset politimyndighet og nødvendig kompetanse for å effektivisere gjennomføring av sivile saker slik at ordinært politi kan bli avlastet for rutinemessig bistand.

Fremskrittspartiet

Hva ser dere på som den største utfordringen for politiet i årene som kommer?

Per-Willy Amundsen, justispolitisk talsmann for Fremskrittspartiet.

- Kriminaliteten blir stadig grovere og mer kompleks. Den utspiller seg også på andre arenaer enn tidligere. De senere årene har vi sett en vekst i alvorlig kriminalitet som krever store ressurser fra politiet. En av politiets største utfordring er å sørge for at de henger med i teknologi- og samfunnsutviklingen. Dette stiller økte krav både til politiet og til politikerne om at både lovverk og ressurssituasjonen er i samsvar med de utfordringer man står overfor. Samtidig må vi følge nøye med på den stadige sosionomiseringen av politiets rolle, metoder og kriminalitetsforståelse som vi har sett innad i deler av politiet, og kanskje på PHS spesielt.

Hvordan ønsker dere å videreutvikle politiet de kommende årene?

- Fremskrittspartiet ønsker å fortsette satsingen på norsk politi. Konkret vil vi i neste periode prioritere fortsatt vekst i politidistriktene, med fokus på å styrke bemanningen i de geografiske driftsenhetene. Vi må også sette inn konkrete og spisse tiltak mot spesielt belastede områder, slik at majoriteten av lovlydige borgere skal få tilbake tryggheten i hverdagen, som i dag langt på vei er frarøvet dem.

Hvordan vil dere sikre at politiet har nok ressurser til å møte fremtidens utfordringer?

- Fremskrittspartiet har prioritert og satset på norsk politi gjennom de siste åtte årene. Det skal vi fortsette å gjøre også i neste periode, ved å sikre fortsatt vekst i bemanning og budsjettsituasjonen i politiet. Statens grunnleggende oppgave er å sikre egen befolkning. Fremskrittspartiet er partiet som historisk har villet bevilge politiet mest ressurser.

Fra partiprogrammet

Dette er noen av løftene Fremskrittspartiet går til valg på.

Fremskrittspartiet vil:

 • Øke bevilgninger til PST for å styrke forebygging.
 • Innføre nulltoleranse mot all utagerende oppførsel mot politiet, som straffes med høye bøter og eller fengsel.
 • Skjerpe straffenivået for politivold og ha nulltoleranse for dette.
 • Legge til rette for identitetsskjerming for polititjenestemenn.
 • Evaluere politireformen og gjøre nødvendige justeringer, herunder vurdere strukturendringer.
 • Ha en generell bevæpning av norsk politi.
 • Modernisere politiutdanningen.
 • Få inn andre faggrupper for å ivareta støttefunksjoner i politiet og rendyrke oppgavene til faglært politi.
 • Ha flere politihunder, deriblant narkotikahunder
 • Øke antall politihelikoptre på landsbasis for å få bedre dekning nasjonalt.
 • Legge ned UP.
 • Legge ned Politidirektoratet.
 • Åpne for privat fangetransport for å frigjøre politiressurser.
 • Styrke Politiets nettpatrulje, som er et lavterskeltilbud for å rapportere press og utnyttelse av barn og unge på nett.

Sosialistisk Venstreparti

Hva ser dere på som den største utfordringen for politiet i årene som kommer?

Petter Eide, justispolitisk talsperson for Sosialistisk Venstreparti.

- Politiets største utfordring er mangel på kapasitet til å håndtere det stadig økende antall anmeldelser på voldtekt og vold i nære relasjoner, samt overgrep på nettet. SV ønsker også å prioritere styrket kapasitet for å håndtere miljøkriminalitet og økonomisk kriminalitet.

Hvordan ønsker dere å videreutvikle politiet de kommende årene?

- Kapasiteten i hele straffesakskjeden og etterforskningsfeltet må styrkes betydelig. Det er viktig for å hindre et helseskadelig arbeidsmiljø for de ansatte, og bedre situasjonen for ofrene. SV vil også jobbe for at vi har et synlig, effektivt og tilgjengelig politi som er til stede der folk bor.

Hvordan vil dere sikre at politiet har nok ressurser til å møte fremtidens utfordringer?

- SV vil sette en stopp for ABE-reformen og underfinansieringen av politiet som har ført til kutt i førstelinjen og beredskapen. Vi vil også øke inntaket på Politihøgskolen slik at det faktisk blir mulig å øke antall operative politifolk over hele landet i årene fremover.

Fra partiprogrammet

Dette er noen av løftene SV går til valg på.

SV vil:

 • Sikre et nærpoliti. Vi må ha flere lokale politistasjoner og styrke politiets forebyggende arbeid.
 • Etablere lokale hatkrimgrupper i alle politidistrikt
 • Minimere unødig byråkrati og skjemavelde i politiet for å frigjøre ressurser til flere patruljer og bedre etterforskning.
 • Bevilge mer ressurser til innsatsen mot økonomisk kriminalitet, hvitvasking og korrupsjon.

Kristelig Folkeparti

Hva ser dere på som den største utfordringen for politiet i årene som kommer?

Geir Sigbjørn Toskedal, justispolitisk talsperson i Kristelig Folkeparti.

- Samlet sett har kriminaliteten gått noe ned de siste årene, men digitalisering gjør både tradisjonelle og nyere former for kriminalitet mulig. Svindel og overgrep på nett må bekjempes. Et viktig fokus er forebyggende arbeid. Tiltakene bør først og fremst rettes mot barn og unge, og deres familier.

Hvordan ønsker dere å videreutvikle politiet de kommende årene?

- Politireformen må videreføres og justeres etter erfaringer på bakken. KrF vil ansette flere politifolk i operativ tjeneste og etterforskning. Politi- og lensmannsetaten skal være desentralisert og ha ressurser til å kunne prioritere det forebyggende arbeidet og bekjempe vold og overgrep på nett.

Hvordan vil dere sikre at politiet har nok ressurser til å møte fremtidens utfordringer?

- KrF vil sikre et av verdens beste politi kompetanse, kapasitet og tilgang til verktøy og metoder som setter i stand til å forebygge, avverge og etterforske. Vi vil øke midler til forskning, utdannelse og moderne materiell og opprettholde minst to polititjenestepersoner per 1000 innbyggere.

Fra partiprogrammet

Dette er noen av løftene KrF går til valg på.

KrF vil:

 • Redusere gevinsten ved kriminelle handlinger, blant annet ved å åpne for mer effektiv inndragning av midler som er ervervet gjennom kriminalitet.
 • Ansette flere politifolk i operativ tjeneste og etterforskning.
 • Arbeide for at utdanningskapasitet v/ Politihøgskolen samsvarer med samfunnets behov.
 • Sikre at politiet har kapasitet til å etterforske og straffeforfølge bakmenn i menneskehandelsaker.
 • Opprettholde UP som særorgan.

Venstre

Hva ser dere på som den største utfordringen for politiet i årene som kommer?

- Kriminaliteten har blitt mer digital, kompleks og grenseoverskridende. Det byr på utfordringer for etterforskningen. Etter behandlingen av rusreformen har det vært mange oppslag som er egnet til å svekke tilliten til politiet. Venstre er opptatt av at politiet skal ha legitimitet i samfunnet vårt.

Solveig Schytz, justispolitisk talsperson i Venstre.

Hvordan ønsker dere å videreutvikle politiet de kommende årene?

- Politiet er samfunnets førstelinje i håndheving av rettsstaten. Vi vil støtte politiet i denne rollen og gi dem et klart forankret mandat. Vi må styrke tilliten blant grupper i befatning med politiet. Vi vil gjennomgå politietterforskningen i voldtektssaker og politiets praksis på ransakelser.

Hvordan vil dere sikre at politiet har nok ressurser til å møte fremtidens utfordringer?

- Politireformen er avgjørende for å håndtere den drastiske endringen i kriminalitetsbildet. Fremover må politiet rekruttere kompetanse som gjør etaten rustet til å møte nye former for kriminalitet. Venstre vil sikre innbyggerne en trygg hverdag ved å opprettholde bemanningsnormen.

Fra partiprogrammet

Dette er noen av løftene Venstre går til valg på.

Venstre vil:

 • Sikre bemanningsnormen med to politifolk per tusen innbyggere.
 • At våpen skal være tilgjengelig i politibilene, og skal kunne brukes i skarpe situasjoner.
 • Jobbe for å rekruttere blant samisktalende til politiutdanningen.
 • Heve terskelen før politiet får bruke skjulte tvangsmidler, slik at de bare brukes i de aller mest alvorlige sakene.
 • Styrke kontrollen med uregulert fiske og fiskerikriminalitet for å sikre bærekraft og ryddige arbeidsforhold.

Rødt

Hva ser dere på som den største utfordringen for politiet i årene som kommer?

Bjørnar Moxnes, partileder og stortingsrepresentant for Rødt.

- Den såkalte nærpolitireformen har vært det stikk motsatte, en reform som har ført til sentralisering, og som har redusert den tryggheten som et tilstedeværende nærpoliti kan gi til lokalbefolkningen. I tillegg har EØS-avtalen medført eksplosiv økning i arbeidslivskriminalitet som truer den norske samfunnsmodellen.

Hvordan ønsker dere å videreutvikle politiet de kommende årene?

- Rødt vil snu utviklingen i retning sentralisering som har vært de siste årene, og sørge for mer og bedre nærpoliti. Vi vil også styrke politiets innsats mot blant annet vold i nære relasjoner, arbeids- livskriminalitet og annen økonomisk kriminalitet. Politiet må gjøres bedre i stand til å bekjempe den kriminaliteten som undergraver det organiserte arbeidslivet og fratar fellesskapet milliarder i skatteinntekter.

Hvordan vil dere sikre at politiet har nok ressurser til å møte fremtidens utfordringer?

- Rødt foreslår i vårt alternative budsjett å øke bevilgningene til politidistriktene med over 700 millioner, blant annet ved å overføre personell og ressurser fra Politiets utlendingsenhet og fjerne mål- tall for uttransportering og å reversere såkalte effektiviseringskutt. I tillegg vil vi øke bevilgningene til a-krimsentrene og økokrim.

Fra partiprogrammet

Dette er noen av løftene Rødt går til valg på.

Rødt vil:

 • Legge ned særorganet Politiets utlendingsenhet og overføre oppgavene og ressursene til politidistriktene.
 • Ruste Økokrim slik at de er bedre rustet til kampen mot økonomisk kriminalitet og arbeidslivs- og miljøkriminalitet.
 • Avskaffe målstyring i politiet.
 • Innføre et varslingsombud for å melde fra om arbeidsforhold, justismord og andre uregelmessigheter.

Miljøpartiet de grønne

Hva ser dere på som den største utfordringen for politiet i årene som kommer?

Farid Shariati, sosialpolitisk talsperson i Miljøpartiet de grønne.

- Store utfordringer inkluderer å utvikle kapasitet til å forebygge, forhindre og straffeforfølge hatkriminalitet, cyberkriminalitet og organisert og grensekryssende kriminalitet. Det vi foreløpig vet om samrøret mellom politiet og NNPF tyder på at politiet må rydde opp i en åpenbart skadelig ukultur.

Hvordan ønsker dere å videreutvikle politiet de kommende årene?

- Vi vil arbeide for et synlig og reelt tilstedeværende politi i hele landet. Vi vil opprette dyrepoliti og øko- og miljøteam i hvert politidistrikt. Vi vil at flere fylker og kommuner oppretter en hatkrimgruppe, og mener at rusavhengighet i langt større grad skal håndteres med helsetilbud og omsorg.

Hvordan vil dere sikre at politiet har nok ressurser til å møte fremtidens utfordringer?

- Med MDGs foreslåtte rusreform vil politiet vil spare ressurser ved at rusavhengige i større grad blir møtt av helsevesenet heller enn straffesystemet. Vi tilfører politiet de nødvendige midlene for å finansiere blant annet et nasjonalt dyrepoliti, hatkrimgrupper, arbeid mot menneskehandel og miljøkriminalitet.

Fra partiprogrammet

Dette er noen av løftene MDG går til valg på.

MDG vil:

 • Gå mot generell bevæpning av politiet.
 • Sikre politiet ytterligere ressurser til å takle hatkriminalitet og jobbe for at politiet i flere fylker og kommuner skal ha en hatkrimgruppe.
 • Styrke arbeidet for å avdekke og reagere på miljøkriminalitet ved å intensivere tilsyn, kontroll, håndheving og sanksjonering, samt øke strafferammene for økt allmennpreventiv effekt.
 • Gå mot forslaget om å ta i bruk spyttehette i kriminalomsorgen.
Powered by Labrador CMS