Sammenslåing av lensmannskontorer fortsetter

Regjeringen har sist fredag besluttet å slå sammen 8 lensmannskontor til fire

Publisert Sist oppdatert
  1. Sammenslåing av Røyken lensmannsdistrikt og Hurum lensmannsdistrikt i Søndre Buskerud politidistrikt til Røyken og Hurum lensmannsdistrikt.
  2. Sammenslåing av Fauske lensmannsdistrikt og Sørfold lensmannsdistrikt i Salten politidistrikt til Fauske og Sørfold lensmannsdistrikt.
  3. Sammenslåing av Bø lensmannsdistrikt og Sauherad lensmannsdistrikt i Telemark politidistrikt til Bø og Sauherad lensmannsdistrikt.
  4. Sammenslåing av Fron lensmannsdistrikt og Ringebu lensmannsdistrikt i Gudbrandsdal politidistrikt til Midt-Gudbrandsdal lensmannsdistrikt.

- Med disse endringene vil vi få en mer tjenesteytende og publikumsorientert politi- og lensmannsetat, blant annet fordi vi får frigjort årsverk som kan brukes i publikumsrettet og politioperativ tjeneste, sier justisminister Knut Storberget.

Hovedmålene for Politireform 2000 var blant annet å komme frem til en politi- og lensmannsetat som mer effektivt forebygger og bekjemper kriminaliteten. Reformen konkluderte med at mer hensiktsmessig distriktsinndeling er det enkelttiltak som vil ha størst effekt med tanke på å realisere reformens mål.

Både tillitsvalgte og kommunene har vært involvert i prosessene.

Det er en sentral forutsetning at politimestrene skal ha et nært samarbeid med kommunene for å finne den mest hensiktsmessige plasseringen av lensmannskontorene.

- Både den operative beredskapen og kvaliteten på politiets øvrige oppgaveløsning vil bli styrket ved en sammenslåing. De sivile rettspleieoppgavene vil bli bedre samordnet, med økt sakstilfang og kompetanse, sier Storberget.

Et større tjenestested gir bedre rekrutteringsmuligheter og bedre muligheter til å bygge opp og vedlikeholde kompetanse. Utgiftene til husleie vil bli redusert, avhengig av når de forskjellige leiekontraktene løper ut eller kan sies opp, og kostnadene ved etablering av nye lokaler, heter det i pressemeldingen fra Justisdepartementet.

Powered by Labrador CMS