547 millioner mer til politiet i 2011

– Med budsjettforslaget for 2011 tar vi enda et skritt mot et tryggere velferdssamfunn. Det sier justisminister Knut Storberget i en kommentar til statsbudsjettet.

Publisert Sist oppdatert

Den følgende teksten er en pressemelding fra Regjeringens nettsider:

– Politiet har fått flere årsverk, betydelig budsjettvekst og oppklarer flere saker. Derfor trenger vi mer kapasitet i kriminalomsorgen og flere fengselsbetjenter for å håndtere økt bruk av varetekt. Samtidig må vi styrke domstolene slik at de kan behandle flere saker og holde saksbehandlingstiden nede. Slik sørger vi for mer trygghet og mindre kriminalitet, sier Storberget på justisdepartementets nettsider.

Hovedsatsingene i budsjettet:

Politiet oppklarer mer

Etter den massive økningen av politibudsjettet i 2010 på 1,3 milliarder kroner, foreslår Regjeringen å øke politibudsjettet med ytterligere 547 millioner kroner i 2011. Budsjettøkningen skal bidra til å sikre at politietaten har tilstrekkelig bemanning og kompetanse til fortsatt å oppklare flere saker.

Det rekordhøye opptaket ved Politihøgskolen på 720 studenter videreføres, og budsjettforslaget legger til rette for at de nyutdannede politistudentene kan få jobb i etaten.

– Samtidig vil vi hele veien arbeide for å få mer politikraft ut av de tilgjengelige ressursene, sier Storberget.

Kriminalomsorgens kapasitet styrkes

Når politiet oppklarer flere saker, blir det et større trykk på kriminalomsorgen, særlig når det gjelder økt bruk av varetekt. Derfor ønsker Regjeringen å styrke kapasiteten til kriminalomsorgen og foreslår å øke budsjettet med om lag 124 millioner kroner. Økningen skal blant annet gå til å få flere fengselsbetjenter i utdanning, utvidet bruk av elektronisk hjemmesoning, bedre innhold i soningen, bedre tilbakeføring og rusmestring i fengslene. I tillegg intensiverer Regjeringen arbeidet med å øke antall soningsoverføringer for at dømte kriminelle kan sone i sine hjemland.

Domstolene fortsatt effektive

Som følge av politiets gode arbeid, er det en stadig økning i saksmengden inn til domstolene. Regjeringen foreslår derfor å øke bevilgningen til domstolene med 40 millioner kroner for å sikre fortsatt rask saksavvikling. – Slik sikrer vi at norske domstoler fortsetter å være blant Europas mest effektive, sier Storberget.

Retur av flere uten lovlig opphold

Regjeringen legger opp til å redusere asylankomsten og foreslår å styrke arbeidet med retur av personer med endelig avslag på sin asylsøknad med til sammen drøyt 145 millioner kroner i 2011. Det samlede måltallet for antall returer som gjennomføres av Politiets utlendingsenhet (PU) økes fra 4 900 personer i 2010 til 6 300 personer i 2011. Samtidig foreslår regjeringen å videreføre støtten til de gode ordningene for frivillig retur som gir bedre mulighet for retur i verdighet og økonomisk støtte for en ny start i hjemlandet.

I tillegg foreslår Regjeringen å bevilge 192,6 millioner kroner i 2011 til utvikling og innføring av nye elektroniske løsninger i hele utlendingsforvaltningen (EFFEKT-programmet). Målet er å redusere ressursbruken per sak, få raskere avgjørelser, bedre informasjon og service ovenfor søkere, samt å bedre samordning og kommunikasjon mellom virksomhetene.

Powered by Labrador CMS