460 nye sivile stillinger

Krisepakken fra Knut Storberget er servert.

Publisert Sist oppdatert

Her er pressemeldingen som Knut Storberget har sendt ut i dag.

Regjeringen tar et krafttak for å øke bemanningen i politi- og lensmannsetaten. Med en tilleggsbevilgning på 242 millioner kroner foreslår regjeringen 460 nye sivile årsverk. Sammen med økningen på 250 årsverk i budsjettet for 2009, gir dette mulighet til å opprette 710 årsverk i år.

Forserer bemanningsplanen. I Politidirektoratets rapport "Politiet mot 2020" foreslås det blant annet å øke bemanningen i politiet med 1000 sivile stillinger innen 2020.

- Regjeringen vil med sin tiltakspakke motvirke arbeidsledighet. Det gjør at vi allerede i 2009 har muligheten til å komme halvveis til å oppfylle bemanningsutvalgets mål om 1000 nye sivile årsverk i politiet, sier justisminister Knut Storberget.

Mer politi i gatene. Ved å tilsette flere sivile, kan polititjenestemenn raskt frigjøres fra oppgaver som ikke krever politifaglig utdanning. 460 nye sivile stillinger fører til at om lag 280 polititjenestemenn kan frigjøres til operativt arbeid. Det gjelder blant annet polititjenestemenn i stillinger som arrestforvarer, transportør, grensekontrollør og revisor, men også oppgaver som krever annen spesialkompetanse. Det er også behov for flere sivile stillinger for å dekke en økende saksmengde når det gjelder utleggsforretninger, gjeldsordningssaker, utstedelse av politiattester, utlendingsforvaltningen m.m.

- Vi sørger nå for en av de største satsingene på politiet noensinne. Sammen med DNA-reformen, utbygging av nytt avlyttingssikkert nødnett og rekordopptak på Politihøgskolen, gir 710 nye årsverk i politi- og lensmannsetaten styrket politikraft over hele landet, sier justisminister Knut Storberget.

Alle politidistriktene, Kripos, Økokrim, Politiets utlendingsenhet og Namsfogden i Oslo vil bli styrket slik at de kan opprette flere årsverk. Det foreslås en tilleggsbevilgning på 242 millioner.

Oslo politidistrikt. Oslo politidistrikt får 100 av de 460 nye stillingene. Det vil blant annet frigjøre om lag 60 årsverk som i dag brukes til transport og vakthold ved Oslo tinghus til operativ polititjeneste. I tillegg vil styrkingen kunne brukes til innsats mot datakriminalitet og økonomisk kriminalitet. Nærheten til befolkningen er viktig. Det er besluttet at det skal opprettes/forsterkes politiposter på Holmlia, Oslo S og Furuset. I tillegg skal det etableres to mobile politiposter. Med denne styrkingen skal det også etableres en politipost i Oslo vest. Det vil også være mulig å raskere opprette barnehus i Oslo.

Budsjettøkning. Politibudsjettet i 2009 er med dette økt med over 1 milliard kroner. Dersom det tas hensyn til lønns- og prisstigningen, er økningen på 458 millioner. I tillegg kommer de tilleggsbevilgninger som ble vedtatt i desember 2008, hvor politidistriktenes budsjetter ble økt med 52 millioner kroner.

Bemanningsutfordring i politiet mot 2020. Med rekordøkningen i sivile stillinger i politiet, er regjeringen allerede i 2009 halvveis i å oppfylle bemanningsutvalgets mål om 1000 nye årsverk innen 2020. I Politidirektoratets rapport "Politiet mot 2020 - Bemannings- og kompetansebehovet i politiet" foreslås å øke bemanningen med 2 700 politiårsverk og 1000 andre stillinger innen 2020. Flere sivile stillinger frigjør politikraft. For å utdanne flere politifolk, har regjeringen økt opptaket til Politihøgskolen til 552 i 2009. Dette er det største opptaket ved Politihøgskolen noensinne. I tillegg satses det på seniorpolitiske tiltak slik at ansatte utsetter avgang med pensjon. Politidirektoratet opplyser at det i 2008 var totalt 169 ansatte i politi- og lensmannsetaten som har fortsatt pga seniorpolitiske tiltak i 2008, noe som er positivt for bemanningssituasjonen i politiet.

Økt soningskapasitet. Regjeringens betydelige satsing på økt sonings- og varetektskapasitet i kriminalomsorgen bidrar til mindre reising for politiet. Ved slutten av 2006 var det 2499 ubetingede fengselsdommer i soningskøen. Ved slutten av 2008 var soningskøen på 530 dommer. Dette frigjør ressurser i politi- og lensmannsetaten. Nytt videokonferanseutstyr i domstolene og fengslene vil også frigjøre ressurser som politiet i dag bruker på transport og vakthold i forbindelse med fremstillinger og vitneavhør. I tiltakspakken foreslår regjeringen 10 millioner til videokonferanseutstyr i domstolene og 20 millioner til IKT-investeringer i kriminalomsorgen, hvorav noe skal gå til videokonferanseutstyr.

Powered by Labrador CMS