Indrefileten forsvinner

Flere slutter enn det politiet trodde.

Publisert Sist oppdatert

Politimester Ragnar Auglend i Hordaland er urolig for det han kaller for «indrefileten» i politiet som forsvinner. I 2007 sa 208 personer i politiet opp jobbene sine, noe som er en økning på 61 prosent sammenlignet med året før.

Tallene som Politiforum i dag kan pres­entere, er oppsiktsvekkende lesning for politimester Ragnar Auglend i Hordaland.

Politiforum har hentet inn ferske tall fra PFs lokallag hvor det kommer frem at det i 2006 var 53 sivile og 75 politi­utdannede som sluttet til fordel for andre yrker. Tallene for 2007 var 84 sivile og 124 politiutdannede. Totalt sett betyr det en økning blant sivile på 58 prosent, mens økningen i prosent blant operative er på drøye 65 prosent.

Per dags dato er det samlet sett 128 personer som er ute i permisjon (utenfor politiet). I tillegg har Politiforum hentet inn tall fra PF som viser at det er nærmere

300 politiansatte som kan gå av med pensjon i 2008. De samlede tallene for 2008 viser dermed at nærmere 500 personer står i fare for å slutte hvis ikke noe vesentlig gjøres med lønna. Samtidig uteksamineres det 360 studenter fra Politihøgskolen i år. Når vi allerede vet at det er en underdekning på rundt 300 politi­ansatte, ser det ut til at under­dekningen vil øke til over 400 i løpet av 2008.

- I dag har vi 22 ledige stillinger i distriktet. Jeg har aldri tidligere hørt om at Bergen by ikke har klart å få tak i folk. Og det kommer ikke av at det er noe galt med byen. Problemet er at det ikke er politifolk å oppdrive, og det er en ny erfaring, sier Ragnar Auglend.

- Prøvd «alt»

17 av stillingene Auglend snakker om er sentrumsnære stillinger. De fem siste stillingene er i de ytre regioner av distriktet.

- Vi har prøvd å lokke med barnehageplass, jobb til ektefelle, stipendordninger, kompetanseutviklingstiltak og boliger i samarbeid med kommunen. Men ingen har meldt interesse.

- Hva slags type personer er det som sier opp hos dere?

- Det er ikke de unge og nyutdannede eller de som nærmer seg pensjonsalderen, men de jeg kaller for indrefileten; spesialistene og spesialmedarbeiderne. Dette er personer som befinner seg midt i politi­livet, og som faglig sett er indrefileten av det politiet kan servere publikum.

- Hva er årsaken at disse slutter?

- Jeg har ikke fått direkte over bordet at det er lønn. Men hovedsakelig er det ønske om å prøve noe annet. Når det er sagt, er jeg ikke udelt negativ til at ansatte hos oss utvider sin faglige horisont ved å arbeide noe tid utenfor etaten. Det er gode ambassadører vi sender ut i permisjon, og jeg håper jo selvsagt at de kommer tilbake etter at permisjonstiden er over. For det er liten tvil om at hvis de kommer tilbake til politiet igjen, vil det være en verdifull tilvekst til etaten, svarer Auglend.

Politimesteren i Hordaland har samlet alle som har permisjon til et orienteringsmøte der de også kom inn på tiltak for å få ansatte til å komme tilbake igjen.

- Tiltaket fikk positiv mottakelse, sier Auglend.

Politimester Ragnar Auglend har aldri tidligere opplevd at Bergen by ikke har klart å få tak i folk.

Tiltak

Ragnar Auglend mener et av resultatene av de ledige stillingene i politiet, blir en mindre robust organisasjon, spesielt med tanke på sykdom og fravær. I Hordaland har løsningen blitt å leie inn personer til å jobbe overtid ved behov, noe som selvsagt genererer ekstra kostnader.

- Hva mener du må gjøres for å få politifolkene til å bli og for å få de eldre til å ikke pensjonere seg?

- Vi har i to år hatt en senior­ordning i distriktet hvor sju tjenestemenn som har passert 57 år har blitt tilbudt noen ekstra lønnstrinn for å fortsette. I 2008 har politiet blitt tildelt et senior­prosjekt der hovedmålet er å få tjenestemenn med høy kompetanse som nærmer seg pensjonsalderen til å stå noe lenger. Virkemidler her vil være blant annet lønn og ferie. Rammene for prosjektet er ikke fastsatt ennå. Men den er liten tvil om at lønn spiller en stor rolle når det gjelder å beholde folk i politiet. Hvis det er snakk om personer som er viktige og som besitter høy kompetanse, må vi benytte oss av Hovedtariffavtalens punkt 2.3.4. Samtidig må vi innse at vi aldri kan matche de private på lønn, og må heller fokusere på kortere pensjonsalder, kompetanseutvikling, god trivsel og inspirerende og spennende arbeids­oppgaver. I Hordaland brukte vi i 2007 én million kroner på kompetansetiltak, sier Auglend, som mener situasjonen som politiet nå befinner seg i tilsier at etaten trenger flere spesialister for å dekke opp for dem som forsvinner ut.

Aldri lønnsledende

- Blant annet gjennom det arbeidet som nå pågår i Bemanningsprosjektet vet vi nå at noe flere enn det vi har vært klar over har sluttet i politiet og gått over i annen stilling. Vi har som kjent ikke hatt et sentralt dataregister over alle ansatte i politiet, og vi har ikke mottatt bekymrings­rapporter fra politidistriktene. Vi har likt å tro at «en gang politimann - alltid politi­tjenestemann». Slik er det nok ikke og det er en viktig bekymring vi må ta høyde for nå vi skal diskutere ressurssituasjonen i politiet, sier Ingelin Killengreen.

Politidirektøren er ikke i tvil om at tiden da politiet hadde enerett på personer som har tatt utdannelse på Politihøgskolen er forbi.

- Vi må være forberedt på at unge ny­utdannede som kommer fra Politihøgskolen vil være meget attraktive for både det private næringslivet og i andre offentlige sektorer. Politiet vil aldri kunne konkurrere på lønn og derfor må vi gjøre polititjenesten så attraktiv og spennende at de velger å bli. Jeg tror vi kan havne i en lignende situasjon som det vi hittil bare har forbundet med juristene i politiet hvor en god del av dem som kommer ut av Politihøgskolen kun blir en kort tid før de velger seg en karriere i det private, sier Killengreen.

- Hvordan skal dere klare å beholde flere av dem som går ut av skolen?

- Vi må spille på at politiet er en attraktiv arbeidsplass med interessante arbeidsoppgaver og godt miljø. Vi må heller ikke sakke for langt akterut med tanke på lønn. Det er viktig at vi innser at vi kan stå overfor en helt annen utfordring enn tidligere, og vi må innrette oss etter dette, svarer Killengreen.

Killengreen sier at de har en løpende kontakt med Justisdepartementet om denne saken. Politidirektøren ønsker ikke å kommentere tallene fra Politiforum før hun har fått sjekket de opp mot Politidirektoratets egne tall.

- Svært kritisk

- Lønn må aksepteres som et virkemiddel - også i politiet.

Forbundsleder Arne Johannessen i Politiets Fellesforbund mener situasjonen i politi-Norge er svært kritisk.

- Det er klart dette er bekymringsfylt. Det går stikk motsatt vei av hva vi ønsker, for Norge har en altfor dårlig politi­dekning og ligger helt på bunn - uavhengig av land. Når Ragnar Auglend forklarer at de mister indrefileten av polititjenestemenn i Hordaland, sier det mye om hvordan situasjonen er i politiet. Nå trenger vi mer spisskompetanse enn noen gang. Når vi står overfor så store utfordringer som det vi gjør i dag, må myndighetene komme på banen å gjøre noe aktivt. Jeg tenker på kompetanse­påfyll, bedre lederskap og bedre personal­politikk. Tida da det nyttet å lokke med attraktive stillinger og godt miljø, er forbi, sier Arne Johannessen.

Johannessen mener at lønn, lønn og atter lønn må være hovedsatsingen fra myndighetenes side for å gjøre noe med bemanningssituasjonen - det gjelder både for å rekruttere til Politihøgskolen og beholde politiutdannede og sivile i etaten.

- Vi er innforstått med at politiet aldri vil bli lønnsledende i forhold til privat sektor. Men det er et arbeidsgiveransvar å være konkurransedyktige på lønn i forhold til andre statlige bedrifter. Det blir helt feil når for eksempel Skatteetaten kan tilby 10-12 lønnstrinn mer enn det politiet kan. Det må umiddelbart endres, mener Johannessen.

Powered by Labrador CMS