Politiforums Ærespris

Politiforums Ærespris

Politiforums Ærespris ble opprettet i 2015, med mål om å hedre og løfte fram enkeltpersoner som har gjort en ekstraordinær innsats for publikum, kolleger og arbeidsplassen.

Intervjuer med tidligere vinnere

STATUTTER FOR ÆRESPRISEN

1 Prisens formål og kriterier

1.1 Æresprisen ble opprettet av Politiforum 29. oktober 2015. Prisen tildeles også av Politiforum.

1.2 Æresprisens formål er å hedre og løfte fram en enkeltperson som har gjort en ekstraordinær innsats for publikum, kolleger eller arbeidsplassen. Vedkommende skal gjennom sine handlinger og/eller holdninger ha hatt særlig betydning for politiet og/eller publikum på lokalt, regionalt eller nasjonalt nivå. Æresprisen kan også tildeles personer for et langvarig engasjement som politiansatt.

1.3 Kun politiansatte eller tidligere politiansatte kan nomineres til Æresprisen.

1.4 Æresprisen tildeles årlig, og tildelingen skal skje senest innen utgangen av februar året etter kåringen.

1.5 Æresprisen kan ikke tildeles mer enn en gang til samme person. Samme person kan ikke være blant de fem finalistene mer enn to ganger.

1.6 Æresprisen kan ikke tildeles nåværende eller tidligere ansatte i Politiforum.

1.7 I tildelingen av Æresprisen skal det også ses hen til tidligere vinnere, slik at vinnerne i så stor grad som mulig gjenspeiler variasjonen av ansatte i politiet.

2 Jury, forslagsstillere og tildeling

2.1 Hvem som helst kan fremme kandidater til Æresprisen innen den til enhver tid angitte fristen. Forslag med navn, kontaktinformasjon og begrunnelse i samsvar med statuttene, sendes Politiforum på e-post politiforum@pf.no eller gjennom et eget skjema som publiseres på Politiforum.no.

Begrunnelsen må ikke overskride to A4-sider. Juryen står fritt til å fremme egne kandidater.

2.2 Ærespris-juryen består av seks personer, med Politiforums redaktør (eller stedfortreder) som juryleder. Av de andre tre representantene må minst to være ansatt i eller ha bakgrunn fra politiet. Det siste jurymedlemmet trenger ikke å ha politibakgrunn, men bør være en samfunnsengasjert person med interesse for og kunnskap om politietaten. Juryen utpekes av Politiforum.

2.3 Etter nominasjonsfristens utløp, vil juryen i fellesskap plukke ut de fem beste kandidatene. Ved stemmelikhet teller jurylederens stemme dobbelt. Finalistene, og begrunnelsen for deres nominasjon, presenteres i desember-utgaven av Politiforum, samt på www.politiforum.no. På nettsiden kan Politiforums lesere stemme på den kandidaten de mener bør tildeles Æresprisen.

2.4 Under den endelige tildelingen har hvert jurymedlem én stemme til rådighet. Juryen tar også avstemningsresultatet fra www.politiforum.no til etterretning. Kandidaten med flest stemmer tildeles Æresprisen. Ved stemmelikhet, teller jurylederens stemme dobbelt.

3 Prisens innhold og statuttendring

3.1 Æresprismottakeren får tildelt en pris i form av en kunstnerisk utsmykning/plakett/statuett, bestemt av Politiforum. Mottakeren får også et gavekort på 10.000 kroner. Begge sponses av Politiets Fellesforbund.

3.2 Æresprisens innhold og statutter kan endres av Politiforum når som helst og uten forvarsel. Oppdaterte statutter er til enhver tid tilgjengelig på www.politiforum.no.

Ærespris-juryen

Juryen i Politiforums Ærespris består av seks personer:

  • Erik Inderhaug, ansvarlig redaktør i Politiforum (juryleder)
  • Unn Alma Skatvold, leder for Politiets Fellesforbund
  • Emilie Enger Mehl, justis- og beredskapsminister
  • Gunn Hege Høgberg, politibetjent Oslo politidistrikt
  • Anders Snortheimsmoen, tidligere leder for Beredskapstroppen
  • Kjerstin Askholt, politimester i Agder politidistrikt
Powered by Labrador CMS