UNNGÅR: Med over 38 grenseoverganger mellom Norge og Sverige, forsøker smuglere å unngå politi og tollvesen ved å krysse grensen på lite trafikkerte grusveier, i stedet for å kjøre gjennom her ved kontrollstasjonen på Magnormoen i Eidskog kommune.

– Hvor blir det av satsingen på grensekriminalitet i Hedmark?

To nye grensebiler er på plass i Østfold og Finnmark, men ingen i Hedmark med en langstrakt svenskegrense. Stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl tar opp saken.

Før nyttår fikk Østfold og Finnmark to nye spesialbiler, klare til å gjennomføre komplett grensekontroll hvor som helst.

Dette vil blant annet føre til mer effektiv kontroll enn tidligere, mener politimester i Øst politidistrikt, Steven Hasseldal. 

REAGERER: Stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl fra Senterpartiet reagerer på det hun mener er for svak satsing på grensekriminalitet i Hedmark.

– Nå kan vi ta fingeravtrykk-undersøkelser og dokumentundersøkelser ute på stedet. Da slipper vi å reise med vedkommende inn til nærmeste stasjon, og det gjør at vi får flere treff.

Men Hedmark, som har en av Norges mest trafikkerte grenseoverganger på Magnor i Eidskog og har til sammen 38 grenseoverganger, får ingenting.

Det reagerer stortingsrepresentant, Emilie Enger Mehl (Sp) på. Hun stilte dette spørsmålet til justisminister Per-Willy Amundsen:

– Hvor har det blitt av satsingen på grensekriminalitet i Hedmark, og hvordan vil statsråden sørge for nok ressurser og et godt samarbeid mellom politi og tollvesen i Hedmark?

– Det er positivt med to nye grensepolitibiler i Østfold og Finnmark, men jeg registrerer at satsingen nok en gang skjer uten Hedmark. Her ligger en av Norges mest trafikkerte grenseoverganger, på Magnor, og til sammen 38 overganger. Politiet i Kongsvinger og omegn bruker mye kapasitet på grensekriminalitet og har tidvis hele sin utetjeneste på Magnor.

I løpet av høsten 2017 tapte også Kongsvinger politistasjon om å bli politidistriktets grensedriftenhet i Innlandet - nettopp for å satse på bekjempelse av grensekriminalitet.

KAPASITET: Politiet i Kongsvinger bruker mye kapasitet på grensekriminalitet og tidvis hele sin utetjeneste ved grenseovergangen på Magnor, sier stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl (Sp).

Må fordele midler ut i fra der behovet er størst

Under onsdagens Spørretime svarte justisministeren dette på Mehls spørsmål:

– Mitt ansvar er å styrke bekjempelsen av grensekriminalitet. Da må man fordele midler ut fra der behovet anses å være størst. Som statsråd har jeg et ansvar for tildeling av budsjettmidler til hele politietaten gjennom Politidirektoratet. Å fordele budsjett mellom 12 politidistrikt er en faglig vurdering som gjøres på direktoratsnivå, og Politidirektoratet opplyser meg at prioriteringer innenfor den tildelte rammen til Innlandet politidistrikt er et sentralt tema i styringsdialogen mellom direktoratet og Innlandet politidistrikt. Jeg legger til grunn at det er en god dialog mellom Politidirektoratet og politidistriktet, og at man har en god prosess for å sørge for og ivareta distriktet i tildelingen.

Mehl mener Amundsen ikke tar ansvar.

– Statsråden kan ikke fraskrive seg alt ansvar for satsing på grensekriminalitet i Hedmark, for det handler om budsjettmidler, det handler om ressurser. Man kan overlate ansvaret for prioriteringer til en politimester, men man må jo gi nok ressurser til at det er mulig å foreta forskjellige prioriteringer. Blant annet lå det an til at hovedsetet for geografisk driftsenhet øst i Innlandet egentlig skulle ligge på Kongsvinger, samordnet med tolletaten. Det var det mange som var positive til, blant annet justisministeren og POD. Men i siste øyeblikk ble beslutningen endret av politimesteren til at det skulle ligge i Elverum i stedet. Noe av begrunnelsen var at han var redd at det ville bli for mye fokusering på grensekriminalitet, som ville overskygge annet politiarbeid hvis det ble liggende i Kongsvinger. Sier ikke det litt om ressurssituasjonen når en politimester er redd for at man ikke klarer å håndtere annet politiarbeid fordi man må håndtere for mye grensekriminalitet?

Antall politistillinger

Denne uka tok også Mehl opp antall politistillinger i Innlandet politidistrikt, med dette skriftlige spørsmålet til justisminister Amundsen: 

«Innlandet politidistrikt ble tildelt 27 nye stillinger i 2016 og 41 nye stillinger i 2017. I hvor mange av disse stillingene var det gjort ansettelser per 31.12.2017, og kan statsråden gi en oversikt over når de ulike ansettelsene ble gjort i stillingene for 2016, fremstilt månedsvis?».

I skrivende stund har ikke Mehl fått svar på dette.

Denne saken ble skrevet før statsrådskiftet onsdag ettermiddag.

Powered by Labrador CMS