DEBATTINNLEGG

Politiet er mye mer enn blålys

Hva er politiberedskap, og hva er en god polititjeneste? Mange tenker blålys, fartsmåling, håndjern og glattcelle. Det sier veldig lite om hvordan et moderne politi jobber, og det sier lite om hva vi får til og ønsker å få til i politiet i Finnmark.

Publisert Sist oppdatert

Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens holdning.

Det er stort engasjement og mange meninger om hvilket politi vi trenger. Jeg kjenner meg ikke alltid igjen i det bildet som tegnes av politiet, i alle fall ikke i Finnmark.

Politidistriktene får klare føringer om å prioritere den alvorligste kriminaliteten, det vil si vold og seksuelle overgrep mot barn og særlig sårbare grupper, mishandling i nære relasjoner, arbeidslivskriminalitet, økonomisk kriminalitet, samt ungdomskriminalitet og kriminelle nettverk.

Ellen Katrine Hætta, politimester i Finnmark politidistrikt.

Jeg har jobbet i politiet i Finnmark i snart 20 år og skal være den første til å vedkjenne at politiet i Finnmark ikke alltid har vært gode nok til å avdekke og etterforske alvorlige straffesaker, som voldtekt, overgrep, særlig nettbaserte overgrep Vi brukte for lang tid og kvaliteten på etterforskningen varierte internt i distriktet. Vi fikk regelmessig berettiget kritikk.

Nå er situasjonen snudd. Vi har landets korteste etterforskningstid på voldtekter. Vi avdekker nedlastere av overgrepsmateriale i hele distriktet. Med politiarbeid på stedet og felles straffesaksinntak får sakene god og lik etterforskningsledelse og dermed en god start. Vi har en oppklaringsprosent på 64,9, som er landets beste. Vi har en etterforskningstid på 81 dager, som også er best i landet. Statsadvokatenes kvalitetsundersøkelser viser at vi også har god kvalitet på etterforskningen.

Ikke stedsavhengig

I hele kjeden fra politipatruljen til de spesialiserte fagmiljøene bygger vi opp kompetanse, kvalitet og en profesjonalitet i polititjeneste som vi ikke hadde i Finnmark før politireformen. Etterforskningen er ikke lengre stedsavhengig. Våre politipatruljer er meget kompetente både på etterforskning og operative disipliner og de løser oppdragene på en god måte.

Den samlede kompetansen som involveres når det skjer noe alvorlig er blitt bedre. Hvert år gjennomgår innsatspersonellet i politipatruljen en omfattende operativ trening og våpengodkjenning. Vi har fått fremskutt lagring av våpen i patruljen som gir kortere klartid. Operasjonssentralen er førstelinjen for anrop til politiets nødtelefon 112, og har en helt annen kompetanse, rutiner og kvalitet enn bare for få år siden. Politiet jobber tett med de andre nødetatene, og vi øver sammen. Alle nødetater har plikt til å gripe inn for å hindre at liv får tapt.

Jeg håper at dette gir trygghet til befolkningen og jeg er stolt av våre medarbeidere og den faglige utviklingen vi har fått til siden vi etablerte Finnmark politidistrikt i 2016. I politiets innbyggerundersøkelse svarer 9 av 10 (92 prosent) av de spurte i Finnmark at de føler seg trygge der de bor og ferdes. De fleste av oss lever trygge og gode liv i Finnmark, og i mange bygder er det sjelden behov for at politiet rykker ut med blålys og sirener. Heldigvis.

Imidlertid kan alvorlige og livstruende hendelser oppstå hvor som helst og når som helst der det er folk. Politiet kan ikke være overalt til enhver tid. Selv midt i Oslo sentrum er det sjelden at politiet kommer så raskt at de klarer å forhindre eller stanse pågående vold og slåssing. Med våre avstander i Finnmark vil det oppstå hendelser et eller annet sted der politiet av og til kan ha lengre reisevei enn det vi kanskje føler er greit.

Vi baserer vakt og beredskap på det vi har av kunnskap om når og hvor vi kan forvente at det er behov for politiets tilstedeværelse. I stor grad treffer vi med det.

Etterretning

Vi har gjort store framskritt på få år, men mye kan også bli bedre. Foran oss ligger store endringer i måten politiet jobber på, med forebygging som hovedstrategi og økt digitalisering og tilstedeværelse på nett.

Vi kan bli bedre i kontakten med befolkningen og å forebygge hendelser alene og sammen med andre. Vi jobber med dette og skal bli bedre.

Nå for tiden har vi en stor satsing på etterretning for blant annet å avdekke alvorlig narkotikakriminalitet. Etterretning handler om systematisk og målrettet innhenting og bearbeiding av informasjon. Målet er at vi skal få bedre oversikt over hva som er de mest alvorlige kriminalitetstruslene mot befolkningen og samfunnet i Finnmark, sånn at vi treffer best mulig med prioriteringer og beslutninger. Vi ser allerede at det gir resultater, og derfor satser vi videre.

Vi jobber med politiets tilstedeværelse på nett og digitalisering av tjenester. Det skjer mye på dette området, og vi er nok bare i begynnelsen av denne utviklingen. Jeg håper at mange tjenester der vi i dag må sende papirskjema eller møte på et lensmannskontor kan løses hjemmefra med en datamaskin og sikker pålogging. Folk er mye på nett, og politiet må også være der både for å skape trygghet og forebygge og avdekke kriminalitet. Dette er egne fagområder der vi også over noen år har bygd opp kompetanse, men også her er det store muligheter og behov som vi ikke ennå har kommet til.

Det er nok av utfordringer og politiarbeid handler om mye mer enn blålys. Det er store og reelle dilemmaer og ingen enkle svar på hva som er den beste måten å fordele politiressursene framover. Som ellers i samfunnet må vi regne med strammere budsjetter og tøffere prioriteringer i årene som kommer. Det vil kanskje være behov for å gjøre vanskelige og for noen kanskje uønskede endringer. Jeg kan love at vi i politiet uansett vil gjøre vårt aller beste for å løse samfunnsoppdraget med de ressursene vi får tildelt og tjene befolkningen på en best mulig måte i samarbeid med mange andre.

LES OGSÅ: Reinpolitiet moderniseres

Powered by Labrador CMS