Politi og påtale - argumenter

Publisert Sist oppdatert

Politi og påtale

Det tosporede systemet for politiet og påtalemyndigheten har fungert i nesten 130 år. Nå diskuteres det igjen om det er behov for endring. Her er noen av argumentene for og mot dagens ordning:

For

  • Dagens organisering sikrer påtalemyndighetens uavhengighet, og forhindrer med det muligheten for politisk innblanding i enkeltsaker.
  • Nærheten mellom jourtjenesten og den operative ledelsen effektiviserer etterforskningen.
  • Integrert politi og påtalemyndighet gir bedre kommunikasjon mellom politietterforskere og påtalejurister i enkeltsaker.
  • Den ulike erfaringsbakgrunnen til jurister og etterforskere, bidrar til kvalitativt bedre saker.
  • Påtalemyndigheten lærer gjennom sin aktorering i rettsaker hva som blir angrepet og hva som fungerer. Det styrker etterforskningen.

Mot

  • Politidirektoratet har det politifaglige totalansvaret, personalansvaret og budsjettansvaret for straffesaksarbeidet, mens Riksadvokaten har fagansvaret. Slik er politidistriktene underlagt to styringssystemer.
  • Politijurister leder politiets etterforskning, uten at det stilles krav til kompetanse om etterforskning eller ledelse.
  • Politiets hovedoppgave er å forebygge kriminalitet, mens påtalemyndigheten håndterer kriminaliteten som har skjedd. Dette kan svekke innsatsen på forebyggende politiarbeid.
  • Påtalemyndigheten er tett på etterforskingen, og får ikke nødvendig avstand. Da kan de gå i «bekreftelsesfellen», noe som kan være et rettssikkerhetsproblem.
  • Etterforskere opplever det som vanskelig å ha andre synspunkter enn påtalejurister. Det legger grunnlaget for profesjonsstrid.