Hvorfor bør politimesteren i Sør-Øst sitte i Skien?

Svaret handler om mange arbeidsplasser. Statlige arbeidsplasser som delvis vil komme som et tillegg til de vi har i dag.

Publisert Sist oppdatert

Det er altså ikke bare snakk om en politimester. Politiets operasjonssentral skal lokaliseres på samme sted. Hvis vi legger tallene for dagens bemanning på de fire operasjonssentralene, på Hønefoss, i Drammen, Tønsberg og Skien som skal sammenslås og bli til Sør-Øst politidistrikt til grunn og tar med de tre nye funksjonene, påtalejurist, etterforskningsleder og analytiker også de med døgnbemanning som tilføres den nye operasjonssentralen blir det totale antallet hoder ca. 100. Et hundre politifolk med familier vil selvsagt merkes på vårt lokale bo- og arbeidsmarked i Telemark. I tillegg kommer de andre funksjonene som administrasjon og funksjonelle driftsenheter som skal legges på samme sted som hovedsetet slik at det totale antall statlige arbeidsplasser vil nærme seg 150, kanskje enda flere.

Regjeringen har laget retningslinjer for lokalisering av nettopp statlige arbeidsplasser. Statsråd Jan Tore Sanner uttalte i fjor høst at staten skal både bygge og bruke kompetansen i hele landet.

De siste tallene fra NAV viser at Telemark har en markert høyere arbeidsledighet enn både Vestfold og Buskerud. Telemark har også den laveste befolkningsveksten av de tre fylkene. I regjeringens retningslinjer står det, sitat:Ved omlokalisering av statlege verksemder, skal det leggjast vekt på lokalisering i regionale sentra der verksemda har størst potensial for å bidra til det lokale tilbodet av arbeidsplassar, både med omsyn til omfang og bredde.

Det er mange politifaglige argument som taler for å legge det nye administrasjonsstedet og altså operasjonssentralen til Skien. Det er uten tvil en fordel for oppgaveløsningen at de som jobber der er lokalkjent. Akkurat det er en voldsom oppgave, altså å være godt kjent i hele området fra Hemsedal øverst i Buskerud til Haukeli og Jomfruland i Telemark og nær sagt til Verdens Ende som er et herlig sted på Tjøme ytterst i Vestfoldskjærgården.

Redningsaksjoner er oppgaver der operasjonssentralen har en meget viktig koordinerende rolle mellom Hovedredningssentralen HRS og hjelpemannskapene ute i terrenget. Av de fire politidistriktene som nå skal slås sammen har Telemark klart flest redningsoppdrag. Tallene for 2013 og 2014 viser dette og tendensen er den samme så langt i år. De ansatte på operasjonssentralen i Telemark har derfor gjennom flere år opparbeidet seg en solid erfaring i løsningen av disse viktige oppdragene.

I Grenland er det en betydelig tungindustri, det har de nok også i Buskerud og Vestfold. Men det er bare for Telemark man har sett et så alvorlig farepotensial ved den petrokjemiske industrien at man har etablert et unikt samarbeid med NRK om gassalarm. Dette viktige beredskapstiltaket ble etablert så tidlig som på slutten av 80-tallet og vi tester det hver måned. Politiet kan da bryte inn på riksnettet over radioens P1 og informere publikum om hvordan de skal forholde seg når det eksempelvis lekker ut gass. For å kunne gjøre det på en lettfattelig og presis måte i en krisesituasjon krever det meget god lokalkunnskap fra operasjonslederen om plassering av berørte institusjoner, som barnehager, skoler, gamlehjem, kjøpesenter, trafikknutepunkt, den berørte industribedrift, øvrig infrastruktur og bl a vindretning.

For å samlokalisere Politiets operasjonssentral, AMK og brannvesenets nødmeldesentral kreves det ca. 2000 kvm gulvflate. Ved å flytte noen av de som jobber på politihuset i Skien til det gamle politibygget i Porsgrunn som politiet flyttet ut av i 2008, men som vi ennå betaler over 5 millioner i årlig husleie for, vil det være plass nok for alle de tre nødetatene i Skien.