Jon Christian Møller, politiråd FN-delegasjonen i New York. Bildet er tatt i Mali.

Organisert kriminalitet utgjør en trussel mot den globale sikkerheten

Uten et troverdig politi og rettsvesen, vil ikke samfunnet oppnå tilstrekkelig tillit hos befolkningen. Denne tilliten har kriminelle alt å vinne på å ødelegge.

Publisert

FNs arbeid med global bekjempelse av organisert kriminalitet berører oss alle. 

Organisert kriminalitet og ulovlig økonomi, med narkotikasmugling i førersetet, vil tjene på et svekket globalt multilateralt system. 

Kompleks kriminalitet er vanskelig å bekjempe uten samordnet internasjonal innsats.

I dette bildet er FN blant de ledende aktørene. 

Sikkerhetsrådets fem faste medlemmer (USA, Storbritannia, Frankrike, Russland og Kina), har selskap av ti valgte medlemmer som velges for to år av gangen. Norge er stiller til valg for 2021-2022.

Til tross for mangel på fast sete; I hverdagen har de roterende medlemmene stor innflytelse på utforming av verdens sikkerhetspolitikk.

Utgjør trussel

Noe forenklet kan man si at kjernen i FNs operasjonelle innsats er Sikkerhetsrådet. Der godkjennes mandatene for fredsoperasjonene. Både de med fredsbevarende mandat, som i Mali og Sør-Sudan, og de politiske som i Somalia og Colombia.

De må godkjennes før man har en operativ operasjon. Ny godkjenning skjer normalt hver sjette eller tolvte måned, etter grundig gjennomgang og diskusjon i Sikkerhetsrådet.

Sikkerhetsrådet er enig i at organisert kriminalitet utgjør en trussel mot den globale sikkerheten.

Elfenbenskysten har vært vertsland for en fredsoperasjon og satt i Sikkerhetsrådet i 2018 og 2019. Det gir tyngde når det vestafrikanske landet viser til egne erfaringer for å understreke betydningen av en solid reform av sikkerhetssektoren for å nå målet om bærekraftig fred.

Uten et troverdig politi og rettsvesen, vil ikke samfunnet oppnå tilstrekkelig tillit hos befolkningen. Denne tilliten har kriminelle alt å vinne på å ødelegge. 

Arnestedet

Innen brannetterforskning er det viktig å finne arnestedet for å kunne avdekke årsaken til en brann. Samme retorikk finner man hos ledende kriminalitetsbekjempende organisasjoner, først og fremst INTERPOL og FNs kontor mot narkotika og kriminalitet. Sistnevnte har sin største avdeling i Colombia, som var verdens ledende eksportør av kokain inntil Peru overtok tronen.

Peru har i dag roterende plass i Sikkerhetsrådet sammen med blant annet Elfenbenskysten. Landene har begge stor interesse av å spisse FNs verdensomspennende innsats mot narkotika så nærme utgangspunktet som mulig.

I dette bildet utgjør FNs tradisjonelle fredsoperasjoner en forskjell i det multilaterale samarbeidet i kampen mot transnasjonal organisert kriminalitet. Gjennom styrking og oppbygging av justissektoren i konfliktrammede land, øker evnen til å bekjempe problemet tettest mulig opp mot arnestedet. 

Betydning for narkotikakriminalitet i Norge

Vestafrikanske land har opplevd en stor oppsving i narkotikabruk. Fra å være en transitregion for smugling av narkotika fra Sør-Amerika til markeder i Europa, har land som Elfenbenskysten supplert tilgangen gjennom egen produksjon av sterkere stoffer.

Forbruket har gått opp, og rundt 12 prosent av landets yngre befolkning bruker i dag narkotika. Langt unna både Norge og Schengens yttergrense, men likevel med betydning for narkotikakriminalitet og sikkerhet i vårt eget land.

I fjor tok Elfenbenskysten initiativ til en orientering i Sikkerhetsrådet for bedre samordning mellom FN og andre internasjonale organisasjoner i arbeidet mot narkotikasmugling gjennom Vest-Afrika.

Temaet fikk solid oppslutning fra samtlige 15 medlemmer i den etterfølgende diskusjonen. For Norge er dette positivt.

Om FN, i samarbeid med eksempelvis INTERPOL, lykkes med å begrense strømmen av narkotika gjennom de gamle handelsrutene i Sahel-regionen, vil det direkte resultatet være mindre narkotika i Europa.

Indirekte resultater av å destruere smuglerkanaler, kan medføre redusert inntekt for store terrororganisasjoner som IS og Boko Haram

Kokainbeslag i Oslo kan gjerne ha reist fra Sør-Amerika, gjennom Sahara, før videreformidling i Europa. Samme ruten følges av reisende i heroin og amfetamin. 

Terrororganisasjoner

Indirekte resultater av å destruere smuglerkanaler, kan medføre redusert inntekt for store terrororganisasjoner som IS og Boko Haram. Både Sikkerhetsrådet og INTERPOL viser til en klar sammenheng mellom organisert kriminalitet og terrorisme

Når Elfenbenskysten i 2019 vil følge opp temaet gjennom sin periode i Sikkerhetsrådet, er det et stjerneeksempel på hvordan små nasjoner også er å regne med i utformingen av verdens freds- og sikkerhetspolitikk.

Svekket finansiell evne til å gjennomføre terrorangrep innebærer økt trygghet for oss alle.

Skulle man tvile på verdien av Norges kandidatur til en valgt plass i Sikkerhetsrådet, kan det anbefales å sette seg godt inn i rådets arbeid. Sverige og Nederland avsluttet sine valgte perioder ved utløp av 2018.

Gjennom resolusjoner og påvirkning av mandater, bidro de aktivt til å styrke FN-politiet, og det globale arbeidet mot organisert kriminalitet og terrorisme. En prioritering Tyskland forventes å videreføre når de nå er inne i sin toårsperiode. Medlemslandenes oppslutning om FNs bærekraftsmål, inkludert målet om redusert vold og kriminalitet, er unison. 

Pågående reform

FN har nok ikke alltid klart å vise til fleksibel oppdragsløsning i sitt sikkerhetsarbeid. Det er strengt nødvendig for å bekjempe kompleks kriminalitet.

Generalsekretærens pågående reform av FNs sekretariat og fredsoperasjoner er ment å gi en mer effektiv organisasjon med mindre byråkrati og bedre ledelse.

I kombinasjon med kriminalitetsorienterte Sikkerhetsrådsmedlemmer, er dette dårlig nytt for transnasjonale, organiserte kriminelle nettverk. 

Powered by Labrador CMS