Politiets økonomistyring under lupen

Justisminister Emilie Enger Mehl vil granske hvordan politiet bruker pengene sine. Hun peker på at selv om politiet gjentatte ganger er budsjettvinnere, så dukker det stadig opp nye kostnader som spiser av førstelinjen.

NYTTIG VERKTØY: En områdegjennomgang vil kunne gi bedre beslutningsgrunnlag fremover, og også være et nyttig verktøy for politiet selv, mener justisministeren.
Publisert

Politiet ville ha gått med flere hundre millioner kroner i minus i fjor, hadde det ikke vært for «redningspakken» fra Justisdepartementet.

På tampen av fjoråret valgte nemlig departementet å nulle ut store deler av merforbruket, med en budsjettøkning på over 700 millioner kroner.

Samtidig kunne departementet opplyse om at en «kort, spisset områdegjennomgang av politiet, herunder budsjettsituasjonen og økonomistyringen, er under gjennomføring».

Målet er er å få en oppdatert kunnskap om budsjettsituasjonen og økonomistyringen, sier  Justis- og beredskapsdepartementet til Politiforum. 

Se faktaboks lenger ned i saken for hva som konkret skal gjennomgås.

tips oss

Gjennom 2023 rettet Politiforum søkelyset på budsjettkrisen i politiet. Det vil vi fortsette med. Har du tips til saker?

Ta kontakt med Politiforums journalist på e-post oda@pf.no eller tlf. 92 05 15 45, gjerne via den krypterte meldingstjenesten Signal.

Les flere av våre tidligere saker her.

Budsjett på 23 milliarder

Justisminister Emilie Enger Mehl trekker frem at politietaten har et samlet budsjett på over 23 milliarder kroner. 

– Regjeringen har gjentatte ganger bevilget store økninger til politiet, men likevel kommer det stadig på nye kostnader som spiser av penger som er ment for førstelinjen og drift ute i distrikter og særorgan, sier hun i et svar på e-post.

– Regjeringen ønsker å prioritere politiet, og vil gjøre en områdegjennomgang for å ha enda bedre beslutningsgrunnlag for fremtidige prioriteringer, blant annet inn mot budsjettet, slik at pengene gir økt politikraft, fortsetter Mehl.

Hun trekker frem at politiet på samme måte som andre deler av samfunnet blir påvirket av prisveksten.

– I nysalderingen før jul ble det bevilget over 700 millioner kroner for å unngå at politiet måtte ta med seg røde tall inn i 2024. Det var en viktig prioritering etter et tøft år på grunn av kostnadsvekst og mange krevende hendelser. Samtidig vil en områdegjennomgang kunne gi bedre beslutningsgrunnlag fremover, og også være et nyttig verktøy for politiet selv, avslutter hun.

Er positiv

Hallvard Holm Brenna, fungerende avdelingsdirektør i Politidirektoratet, forteller at områdegjennomgangen skal bestå av personer fra Justisdepartementet (JD), Finansdepartementet(FIN) og POD.

– POD er positive til at vi sammen med FIN og JD nå får en helhetlig gjennomgang av den budsjettmessige situasjonen i politiet. Områdegjennomgangen vil være et nyttig kunnskapsgrunnlag for alle partene fremover», skriver han i en e-post til Politiforum.

Finansdepartementet viser til Justisdepartementet for svar i denne saken.

Dette skal evalueres

I områdegjennomgangen skal det:

gis informasjon om budsjettutviklingen i politiet. Den skal gi en oversikt over hvordan ressurssituasjonen i politiet har utviklet seg de siste årene, herunder bemanning.

vurderes om politiet er rammet hardere av pris- og valutaendringer sammenlignet med andre etater. Det skal videre tas utgangspunkt i de viktigste kostnadsdriverne i politiet og gjennomføre en sammenligning mot andre relevante etater.

vurderes hvorvidt tildelte midler benyttes i tråd med føringer i statsbudsjettet og tildelingsbrev.

redegjøres for oppfølging av anbefalinger fra tidligere rapporter og utredninger knyttet til økonomistyring i politiet.

KILDE: JUSTISDEPARTEMENTET

 

Powered by Labrador CMS