Politiet ved Oslo lufthavn er bevæpnet i minst tre måneder.

BEVÆPNING PÅ OSLO LUFTHAVN:

2016: Ikke hjemmel for bevæpning. 2017: Politiet bevæpnes. Vi har prøvd å få svar på hva som egentlig har endret seg.

Det er ikke trusselsituasjonen, svarer Politidirektoratet.

Publisert

For et par uker siden bestemte Justis- og beredskapsdepartementet å bevæpne politiet på Oslo lufthavn. Samtidig bekreftet både justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen og politidirektør Odd Reidar Humlegård at trusselsituasjonen ikke har endret seg.

Men da den midlertidige bevæpninga av politiet, som varte i godt over ett år fra 2014 til 2016, opphørte, var begrunnelsen fra Politidirektoratet at de ikke hadde hjemmel for å videreføre den midlertidige bevæpninga av politiet. Hvis trusselsituasjonen er den samme, hva har da endret seg, som gjør at politiet på Oslo lufthavn kan bevæpnes nå?

I forsøket på å få et konkret svar, har Politiforum spurt Politidirektoratet (POD) om det er endringer i hjemmelsgrunnlaget for midlertidig bevæpning siden vinteren 2015/2016. Seksjonssjef Jørn Schjelderup i Politidirektoratet bekrefter fortsatt at nei, det er ingen endringer hjemmelen for å bevæpne politiet på Gardermoen.

– Hva har da endret seg, som gjør at man nå har hjemmel for å bevæpne politiet midlertidig på Oslo lufthavn?

– Det som har endret seg, er at Øst politidistrikt har kommet med en henstilling til Politidirektoratet om midlertidig bevæpning. Det er gjort en ny, helhetlig vurdering etter risiko og sårbarhetsanalyse fra Øst politidistrikt. Vurderingen bygger også på gjeldende trusselvurderinger fra PST og Felles kontraterrortjenester (FKTS). Behovet på Oslo lufthavn skiller seg ut. Det er store områder på Oslo lufthavn, politiet patruljerer til fots og det kan være lang avstand til våpen når politiet patruljerer ubevæpnet, svarer Schjelderup.

Jørn Schjelderup, sjef for beredskaps-seksjonen i Politidirektoratet.

I et forsøk på å fortolke Schjelderups svar og Politidirektoratets vurdering, kan man si at POD har vurdert om politiet på Gardermoen klarer å ivareta sikkerheten på flyplassen uten våpen på hofta. Og svaret er altså nei.

Schjelderup påpeker at hjemmelen for bevæpning ligger i Våpeninstruksen § 3-2 tredje ledd, som åpner for midlertidig bevæpning «når det ut fra risiko- og sårbarhetsanalyser vurdert opp mot politiets oppgaveløsning anses nødvendig for å sette politiet i stand til å kunne avverge eller stanse handlinger som vil være særlig farlig for liv og helse eller viktige samfunnsfunksjoner»

– Dersom ingenting har endret seg i trusselbildet, betyr det at man avsluttet midlertidig bevæpning på Oslo lufthavn (og andre steder) i 2016, under et trusselbilde som er likt dagens trusselbilde. Forutsatt at man ser det nødvendig å bevæpne politiet nå, har man altså enten bevisst valgt å avvæpne politiet på Oslo lufthavn samtidig som det har vært en reell trussel/manglende sikkerhet for passasjerer og ansatte, eller rett og slett tatt feil og burde ikke stoppet den midlertidige bevæpninga på Oslo lufthavn vinteren 2015/16. Hvilket av disse alternativene stemmer?

– Vi har tradisjon for ubevæpnet politi, men våpeninstruksen gir anledning til unntak så lenge det er kartlagt klare behov og gjort grundige analyser. Etter at Øst politidistrikt kom med en henstilling om midlertidig bevæpning ved Oslo lufthavn tidligere i år, er det gjort nye analyser og behovene er kartlagt på ny. Med grunnlag i dette er det samtykket til at vilkårene nå er oppfylt for bevæpning på Oslo lufthavn. Når det gjelder Oslo lufthavn mener vi det er nødvendig å benytte handlingsrommet for bevæpning som våpeninstruksen gir anledning til, svarer Schjelderup.

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen har handlet på anmodning av Politidirektoratet, forteller han.

Justis- og beredskapsministeren: - Forholder oss til de anmodninger som fremmes av POD

Politiforum har forsøkt å få klarhet også fra justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen. Han svarer i en e-post gjennom departementets kommunikasjonsavdeling.

– Er hjemmelsgrunnlaget for midlertidig bevæpning endret siden vinteren 2015/16?

– Nei.

– Hva har endret seg som gjør at man nå har hjemmel for å bevæpne politiet midlertidig på Oslo lufthavn?

– Departementet forholder seg til de anmodninger som fremmes av POD. Det har ikke kommet anmodning om bevæpning av Gardermoen tidligere. Departementet har derfor ikke grunnlag for å svare på hvordan POD og Øst PD har vurdert situasjonen på Gardermoen tidligere sammenlignet med situasjonen nå.

– Dersom ingenting har endret seg, betyr det at man avsluttet midlertidig bevæpning på Oslo lufthavn (og andre steder) i 2016, under et trusselbilde som er likt dagens trusselbilde. Forutsatt at man ser det nødvendig å bevæpne politiet nå, har man altså enten bevisst valgt å avvæpne politiet på Oslo lufthavn samtidig som det har vært en reell trussel/manglende sikkerhet for passasjerer og ansatte, eller rett og slett tatt feil og burde ikke stoppet den midlertidige bevæpninga på Oslo lufthavn vinteren 2015/16. Hvilket av disse stemmer?

– Departementet har som nevnt over ikke grunnlag for å si at «ingenting har endret seg». Politidirektoratet begrunner sin anmodning om bevæpning ut fra en konkret vurdering av trusselbildet for Gardermoen samt skadepotensiale ved et eventuelt terroranslag. Vurderingen baserer seg på Øst politidistrikts egne ROS- og sikringsanalyser for Gardermoen. Det er de enkelte fagetater som må vurdere sine ansvarsområder konkret med sikte på adekvate sikringstiltak. Dette har Politidistrikt Øst og POD gjort, og funnet grunnlag for å anmode om bevæpning, svarer Amundsen.

Han legger til at terrortrusselen mot mange vestlige land fortsatt er alvorlig.

– Og trusselen er grenseoverskridende uavhengig av den konkrete trusselen som enkelte land utsettes for. Dette har PST understreket i sin siste trusselvurdering. Spørsmålet om bevæpning av politiet ved Oslo Lufthavn har synliggjort behovet for å vurdere om det bør gis adgang til at politiet ved landets hovedflyplass, og eventuelt andre utsatte objekter og funksjoner, kan være permanent bevæpnet. Høringsfristen for bevæpningsutredningen er 1. desember. Departementet vil prioritere oppfølging av spørsmålet om permanent bevæpning ved spesielt utsatte objekter med tanke på å fremme en egen lovproposisjon om saken, skriver justisministeren.

Powered by Labrador CMS