Som første politidistrikt har Vest politidistrikt, med hovedsete på politihuset i Bergen, opprettet en varslingsgruppe som et supplement til ledelsens håndtering av varslingssaker.

Oppretter varslingsgruppe i Vest PD

1. juni vedtok arbeidsmiljøutvalget i Vest politidistrikt å opprette en varslingsgruppe. Tiltaket kom som en konsekvens av Monika-saken.

Publisert Sist oppdatert

Opprettelsen av varslingsgruppa er et konkret tiltak etter erfaringene og vanskene Robin Schaefer og flere andre varslere opplevde i forbindelse med Monika-saken.

– Dette skal være et supplement til arbeidsgiver for å få en bedre håndtering av innkomne varslingssaker, sier lokallagsleder Kjetil Rekdal i Politiets Fellesforbund (PF) Vest til Politiforum.

Han forteller at arbeidsmiljøutvalget (AMU) enstemmig var enige om behovet. AMU er sammensatt av representanter fra både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, og både politimester, PF-lokallagsleder og verneombud deltar.

– Grunnlaget for at dette ble opprettet, er at vi så behovet for å sikre både kvalitet, kontinuitet, kompetanse og habilitet i forbindelse med varslingssaker. Fremdeles er det arbeidsgiver som har ansvar for å håndtere varslingssaker. Med det vi nå har opprettet, får arbeidsgiver et supplement til vurdering av hvordan man håndterer varsler som kommer inn, sier Rekdal.

Skal gi anbefalinger

Varslingsgruppen skal bestå av representanter fra arbeidsgiversiden og vernesiden, samt en felles representant utpekt av organisasjonene. Meningen er at denne gruppen skal gi en anbefaling til arbeidsgiver om hvordan et varsel skal håndteres.

– Vi er svært godt fornøyde med at vi sammen har blitt enige om dette. Det er gjort et godt forankret grunnarbeid, med deltagelse både fra arbeidsgiversiden, vernesiden og organisasjonene. Vi mener at dette vil kunne gjøre virksomheten bedre i stand til å håndtere denne type saker i fremtiden, sier Rekdal.

Han bekrefter at det er politidistriktets tidligere erfaringer fra varslingssaker som er bakgrunnen for opprettelsen av varslingsgruppen. Ideen til en egen varslingsgruppe er bygd opp etter erfaringer som Bergen kommune har med dette.

Rekdal gir politimester Kaare Songstad honnør for at han er positiv til dette, og for at politidistriktet igangsetter gruppen inntil det eventuelt kommer nasjonale retningslinjer.

POD uten samarbeid

Rekdal merker seg at Stortinget har bestemt seg for å øke kompetansen for å håndtere varslinger, ved at regjeringen nedsetter en ekspertgruppe som skal se på varsling og vurdere et varslingsombud.

– Vi er kjent med at Politidirektoratet (POD) har igangsatt arbeidet med å se på hvordan de skal håndtere varslingssaker bedre. Dette er bra, men det er beklagelig at POD ikke har involvert organisasjonene fra starten av i utarbeidelsen av retningslinjene, sier Rekdal

Politidistriktet har nå i fellesskap med vernetjenesten og tillitsmannsapparat utarbeidet grundige og tydelige retningslinjer for hvordan ansatte og arbeidsgiver skal forholde seg til varslinger om uheldige sider ved driften av politidistriktet.

Retningslinjene beskriver hva en varsling er, hvordan man som varsler bør gå frem, og hvilket lovverk som regulerer dette. I tillegg har de utarbeidet tydelige saksbehandlingsrutiner for varslingssaker.

– HAMU var involvert

HR-direktør Karin Aslaksen i POD, svarer i en e-post følgende på kritikken fra Rekdal om manglende involvering fra organisasjonene:

­­«Et samlet HAMU, inkludert PFs representanter, besluttet i september 2015 mandat, prosess og sammensetning av arbeidsgruppen som har utarbeidetforslag tilnye varslingsrutiner i etaten. HVO Audun Buseth deltar i arbeidsgruppen sammen med personer med fagkompetanse innen arbeidsrett, HMS og HR utvikling. Arbeidsgruppens arbeid har vært presentert og diskutert i HAMU i desember 2015 og i mai 2016.

Arbeidsgruppen har gjennomgått erfaringer fra varslingssaker i perioden 2012-2015, med spesielt fokus på erfaringene fra Hordaland gjennom bl.a. samtaler og møter med ledere og tillitsvalgte. Forslag til nye rutiner er nå sendt ut til alle distrikt og foreninger, og jeg ser frem til innspill og kommentarer.

Arbeidsgruppen skal behandle disse før rutinene skal behandles i IDF og HAMU i løpet av september /oktober 2016.

Gode rutiner legger et godt grunnlag for riktig håndtering av en eventuell varslingssak. Når disse er på plass må rutinene gjøres kjent og forstått i hele etaten. Viktigst er imidlertid å arbeide for å forbygge at varsling blir nødvendig, gjennom å utvikle god hverdagsledelse og et arbeidsmiljø der det oppleves trygt å si i fra».

Powered by Labrador CMS