UPASSENDE: En rekke ansatte i passkontrollen på Gardermoen er ansatt i 20 prosent-stillinger. – Det beste for kvaliteten ville vært å styrke kapasiteten på Gardermoen med flere fulltidsstillinger, mener tillitsvalgt Per Otto Kolsvik i Politiets Fellesforbund.

Frykter flere deltidsstillinger i politiet

Øst politidistrikt har ansatt nærmere 50 personer i 10-og 20-prosentstillinger. –Bekymringsfull utvikling, sier tillitsvalgt.

Publisert

I november 2018 kom den endelige beslutningen fra Justis- og beredskapsdepartementet: Etter dialog med Politidirektoratet (POD), ble det besluttet å redusere antallet passkontorer i Norge fra 141 til 77.

Bakgrunnen var et ønske om å bygge sterke fagmiljøer, og å unngå at pass kun skal være en tilleggsoppgave som utføres innimellom andre gjøremål.

«Passutstedelsen må i større grad enn i dag sentraliseres slik at den enkelte saksbehandler får en større saksmengde enn svært mange i dag har. […] Ut i fra en faglig vurdering, vil Politidirektoratet anbefale at den enkelte saksbehandler i førstelinje behandler ca. 1000 søknader pr. år for å opprettholde høy kompetanse», skisserte POD i et brev til politidistriktene 1. mars 2017.

Per Otto Koksvik, tillitsvalgt i Politiets Fellesforbund.

– For å opprettholde tilstrekkelig kvalitet i utstedelsen er det nødvendig å begrense antallet små passkontor, understreket programdirektør Atle Roll-Mathiesen i fjor i en pressemelding på Politiet.no.

Ikke bare studenter

I Øst politidistrikt ble antallet passkontorer redusert fra ni til tre. Nå utstedes det kun pass i Lillestrøm, Sarpsborg og Ski. Et tosifret antall ansatte som jobber med dette, er imidlertid tilsatt i 10 prosent-stillinger.

– Det er et stort paradoks at POD sentraliserte passutstedelsen fordi de mente at de som jobbet med dette på lensmannskontorene, utstedte for få pass slik at kvaliteten ble for dårlig. Men hva skjer når de ansetter noen i en 10 prosent-stilling for å utstede pass? De jobber kanskje veldig mye en måned eller to på våren, men veldig lite resten av året når høysesongen er over og nordmenn er ferdige med å reise. Det var akkurat det man gjorde på lensmannskontorene tidligere, sier Per Otto Kolsvik, nestleder i Politiets Fellesforbund (PF) Øst.

I brevet fra POD bes politimestrene «om å etterstrebe at personell som behandler søknader om pass har en relativt stor saksmengde pr. år». Kolsvik kan vanskelig se for seg hvordan 10 prosent-stillinger skal gi økt kvalitet på passutstedelsen.

– Jeg tror ikke det var tenkt fra PODs side at man skal gjennomføre alle passutstedelsene i løpet av en måned eller to, sier han.

Kolsvik har møtt flere av de som er ansatt i 10 prosent-stillinger. Han avkrefter at dette kun er snakk om uerfarne studenter eller nyutdannede.

– Mange er ansatte med lang erfaring som nå ufrivillig har havnet i en slik stilling. De er veldig innstilt på å få jobbe fulltid. To personer jeg har snakket med, har fått stillingene utvidet til 100 prosent fram til nyttår, men så er det tilbake til 10 prosent igjen. Dette gir åpenbart fleksibilitet for arbeidsgiver, men det er ingen forutsigbarhet i det for de ansatte.

- Bedre enn ingenting

Politiforum har vært i kontakt med en av personene som er fast ansatt i en 10 prosent-stilling. Vedkommende har et vikariat i tillegg til den faste stillingen, og sier det går greit så lenge dette totalt tilsvarer en fulltidsjobb.

– Jeg klager ikke, for jeg må ha en jobb, understreker personen.

Vedkommende ønsker ikke å stå fram med navn i Politiforum.

– Jeg skulle selvfølgelig gjerne hatt 100 prosent fast stilling. Kun en 10 prosentstilling er selvfølgelig for lite å overleve på, så jeg håper på å få fast fulltidsjobb i framtiden. Det er kjipt å kun være ansatt 10 prosent, men det er bedre enn ingenting.

Samtidig som Øst politidistrikt ansetter personer i 10 prosent-stillinger til å ta seg av passutstedelse, har distriktet også ansatt flere titalls andre i 20 prosent-stillinger. Disse jobber hovedsakelig med passkontroll i førstelinjen på Gardermoen flyplass.

Kolsvik mener dette er en lite hensiktsmessig måte å drive grensekontroll på, sett opp mot de økte kravene til grensekontroll de siste årene.

– Det beste for kvaliteten ville vært å styrke kapasiteten på Gardermoen med flere fulltidsstillinger, sier Kolsvik, og fortsetter:

– De som jobber i 20 prosent-stillinger sier at dette ikke er en ønskelig posisjon å være i. Da er det naturlig å tenke seg at det vil være en stor turnover her. Hvor mye tid og ressurser vil arbeidsgiver bruke på å ansette og lære opp nye?

Det er den økte trafikken på hovedflyplassen som har skapt behovet for flere ansatte.

– Så er det ingen hemmelighet at trafikken på Gardermoen går i bølgedaler. Det er derfor man gjør dette slik. Økt bruk av midlertidighet er noe vi har vært skånet for i politiet, men jeg sitter nå med inntrykk at dette er økende også i vår etat. Det er en utvikling jeg er bekymret for. Fagforeningen følger saken tett, sier Kolsvik.

– Vi snakker nå med disse medarbeiderne som er utsatt for det jeg vil definere som sosial dumping. PF jobber nå for å se dette opp mot regelverket om fortrinnsrett for deltidsansatte i statsansatteloven.

I lovens §13(1) står det at: «Deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse i virksomheten. Fortrinnsretten kan også gjelde en del av en stilling.»

– Vi anbefaler de som er i slike stillinger å kontakte Politiets Fellesforbund for å se på muligheten for å kreve fortrinnsrett på 100 prosent-stilling, sier Kolsvik.

- Ville rydde opp

Stine Britt Strand, leder av stab for HR/HMS i Øst politidistrikt, sier distriktet lenge har hatt behov for ekstrahjelp i forbindelse medhelg og høysesong. Tidligere har dette blitt løst gjennom administrative ansettelser av sommervikarer og timevikarer.

– I forbindelse med ny statsansattelov har vi ryddet opp i dette, slik at også ekstrahjelpene gjennom året har fast ansettelse i politidistriktet. Disse medarbeiderne – i hovedsak studenter som har dette som en inntekt ved siden av studier – har både anledning til og ønske om åb arbeide i helger gjennom studieåret, og de ønsker å øke sin stillingsandel i vår høysesong. Vi har ikke mulighet til å ansette et tilsvarende antall medarbeidere i fast, 100 prosent stilling. Det vil heller ikke svare på vårt bemanningsbehov i helgene og sommerferieperioden, sier Strand.

Driftsenhetsleder Eli Fryjordet i felles enhet for utlending og forvaltning, understreker at Øst politidistrikt har fokus på kvalitet i tjenesten.

– Disse deltidsstillingene gjennomfører opplæring, og vil i høysesong få mengdetrening. Ved at de også jobber sammen med erfarne ansatte gjennom hele året, sørger også dette for god kvalitet. De vil da være opplært når høysesongen starter, sier hun.

Fryjordet viser til at kvalitet var et tema da disse stillingene ble drøftet med fagforeningene.

– Der ble det blant annet fremhevet at nye passregler og rutiner fører til at det vil være strengere krav til passutstedelsen, og det vil være behov for at de ansatte jevnlig utsteder pass – altså har en viss mengde utstedelser. Ved å ha faste deltidsansatte som da arbeider i tillegg til de tradisjonelle «sommervikarene» som kun jobber om sommeren, øker vi kvaliteten og rettsikkerheten i passutstedelsesprosessen som skjer både i lavsesong og i høysesong, sier hun.

– Anbefalingen fra POD er et minimum på 1000 passøknader per saksbehandler årlig. Blir denne minimumsanbefalingen nådd med stillingshjemler på 10 prosent?

– Ved at disse jobber fast gjennom hele året, og med økt stillingsandel i høysesong, ferieperioder og ved behov, vil disse behandle over 1000 søknader per år, svarer Fryjordet.

I årets fem første måneder mottok Øst politidistrikt rundt 14.900 søknader om pass. Antallet varierer – i juni 2018 kom det inn over 15.600 søknader, mens det i desember 2018 kom inn cirka 3500 søknader.

Powered by Labrador CMS