REAGERER: Arbeiderpartiets Jan Bøhler og medlem av justiskomiteen på Stortinget reagerer kraftig på innstillingen fra Høyres og Frps representanter om å flytte Politihøgskolen ut av Oslo. Han har lenge løftet fram tomta langs Nyland mot Grorud stasjon som et godt alternativ.

Politihøgskolen skal ut av Oslo: ­– Dette er et stort løftebrudd

Mandag kveld skal saken opp til debatt.

For snart ett år siden gikk regjeringen inn for å se på om Politihøgskolen kan flyttes ut av hovedstaden, som er del av kommunalminister Jan Tore Sanners plan om å etablere nye statlige arbeidsplasser i distriktene. Siden har blant annet PHS-miljøene i Kongsvinger og Stavern, og Groruddalen og Moss laget presentasjoner og utredninger om hvorfor de er et godt alternativ.

I dag leverer regjeringsmedlemmene i justiskomiteen sin innstilling, hvor det står: «En ny, moderne Politihøgskole skal lokaliseres utenfor Oslo».

Det reagerer medlem av justiskomiteen, Jan Bøhler sterkt på.

– Jeg mener dette er et stort løftebrudd. Dette er en meget dårlig behandling av Oslo som hovedstad og en svekkelse av tryggheten her - og særlig ille for Groruddalen.

Han viser til at justisministeren har argumentert for at PHS bør bli i Oslo, og at representanter fra både Høyre, Frp, Venstre og KrF argumenterte for det samme under valgkampen i høst

– Politihøgskolen og Oslo som hovedstad er gjensidig avhengig av hverandre blant annet på grunn av et sterkt fagmiljø hos Oslo-politiet, noe også politimester Sjøvold har understreket sterkt.

Innstillingen skal behandles under Stortingets debatt om statsbudsjettet mandag kveld.

– Et varsko til kommunene

UT AV OSLO: Dermed kan 429 årsverk flyttes ut av hovedstaden. De siste årene har opptaket vært på om lag 720 nye studenter årlig, og i 2017 var antallet 730.

Gruppelder i bystyret for Høyre, Erik Lae Solberg avviser overfor avisa Groruddalen at det er snakk om et løftebrudd, slik Bøhler hevder. Han er uenig i innstillingen og sier at de skal fortsette å jobbe opp mot stortingsgruppa for å beholde PHS i Oslo - og aller helst til Groruddalen.

– Denne innstillingen bør være et varsko om at mange kommuner og fylker nå må posisjonerer seg for å få tildelt PHS. Vi vet at blant annet Ski, Moss og Kongsvinger har laget presentasjoner og utredninger om hvorfor de bør velges, sier han til avisa.

Som følge av Sanners plan for snart 10 måneder siden, fikk Politidirektoratet i oppdrag om å utrede saken. Fristen er satt til 1. januar 2018, og ifølge justisminister Amundsen er arbeidet i rute. 

Men Emilie Enger Mehl, medlem av justiskomiteen fra Senterpartiet uttrykker bekymring for prosessen.

Hun stilte justisministeren spørsmål i Spørretimen i oktober om hvor langt prosessen har kommet og hvilke forhold som blir vurdert.

– Prosessen kan virke noe lukket

Mehl opplever at prosessen kan virke noe lukket og frykter at avgjørelsen kan bli tatt for kjapt.

– Skal Politihøgskolen vurderes flyttet ut av Oslo og vekk fra andre eksisterende lokasjoner, så må vi ha en åpen og ryddig prosess. Derfor er det viktig med god involvering av Politihøgskolen og de eksisterende lokasjonene i Oslo, Kongsvinger, Stavern og Bodø. Hvor den nye Politihøgskolen skal ligge er svært viktig både for utdanningas innhold og med tanke på hvor tilgjengelig den er for de ulike delene av landet. Faktorer som bør telle inn i vurderingen er også å se på politiets kompetansebehov, eksisterende fasiliteter ved dagens PHS-avdelinger og regional utvikling, sier Mehl til Politiforum.

ÅPEN OG RYDDIG: Stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl (Sp) fra Hedmark er opptatt av en åpen og ryddig prosess.

Hun følger nå prosessen tett og jobber aktivt opp mot statsråden.

– Jeg er opptatt av å ha en god dialog med eksisterende høgskolemiljø. Framover blir det viktig å jobbe for en løsning som imøtegår morgendagens politikompetanse. Ifølge justisministeren skal utredning av kompetansebehovet foreligge først neste år. Det er viktig at det ikke blir tatt en forhastet beslutning på nåværende tidspunkt.

Mener Oslo ikke er godt nok

På grunn av plassmangel har Politihøgskolen lenge jobbet for å få bygget en nye høgskole i Oslo. Med lite lokaler har dette ført til at PHS må leie til mange titalls millioner kroner i året.

Derfor mener representantene fra Høyre og Frp at Politihøgskolen i Oslo ikke er bra nok, ifølge innstillingen:

OPERATIV TRENING: Her trener politistudentene på operativ trening på Politihøgskolen i Stavern.

«PHS’ lokaliteter i Oslo ikke er godt egnet til dagens utdanning. Et nytt anlegg vil kunne tilpasses nye behov og skreddersys slik at man får en mer optimal drift. Videre har disse medlemmer grunn til å tro at dagens eiendomsmasse på Majorstua vil kunne tilføre staten vesentlige inntekter, selv om disse ikke vil tilbakeføres direkte til justissektoren».

Det understrekes at det har vært et behov for en ny politihøgskole i lang tid, og at det bør vurderes hvorvidt private kan bygge og drifte lokalene, mens det offentlige kan leie. Dette mener medlemmene er fornuftig både økonomisk og for å få på plass en ny skole så fort som mulig.

Men ved å flytte ut av Oslo understrekes det at avstanden ikke må bli for stor.

«Avstanden mellom en ny skole og Oslo bør være slik at den ivaretar beredskapsmessige behov som PHS er tenkt å inneha. Videre forutsettes det at en ny PHS, til erstatning for den som nå finnes på Majorstua, ikke skal påføre justissektoren økte husleiekostnader». 

Samtidig må det være nærhet til forskermiljøet:

«En ny lokalisering bør være så nær Oslo at forskningsmiljøet ved PHS ikke rammes. Et politi med ferdigheter basert på kunnskap og forskning vil kunne være avgjørende for befolkningens tillit».

KONGSVINGER: Ifølge innstillingen er Politihøgskolen i Kongsvinger viktig for politireformen med blant annet lokal kompetanse. Her på Sæter trener også blant annet Beredskapstroppen, Bombegruppa og Hundetjenesten, ved Politihøgskolen opplæringssenter.

– Kongsvinger og Stavern viktige verktøy i politireformen

Når det gjelder Politihøgskolen i Bodø mener representantene at den i all hovedsak dekker intensjonen om behovet for politipersonell i den nordlige landsdelen: «Dette forhindrer ikke at også studenter fra andre deler av landet tar sin utdanning i nord. Et mangfold av ulikheter kan omstilles til kvalitet dersom riktig fokus opprettholdes».

Ifølge innstillingen er de også tilfredse med oppgavene som utføres ved avdelingene i Vestfold og i Hedmark: «I en eventuelt endret organisering og lokalisering av PHS vil begge disse stedene bli viktige verktøy i politireformen, ikke minst fordi det legges opp til større lokal kompetanse og ansvar i de respektive politidistriktene». 

Ifølge justisminister Amundsen, ønsker regjeringen et godt og grundig utredningsarbeid, og derfor vil arbeidet med en fremtidig lokalisering av PHS ta noe tid.

Politidirektoratet skal blant annet se på det langsiktige kapasitets- og kompetansebehovet for politiet de kommende tiårene, og skal blant annet danne grunnlag for å kunne vurdere fremtidig struktur for PHS, mulige samarbeidsforhold med andre institusjoner og bygnings- og øvingsmessige behov.

Vurderinger av aktuelle steder for ny lokalisering og beslutning om lokalisering av PHS er ikke del av utredningen.

Powered by Labrador CMS