Innlegg: Drikking av alkohol på offentlig sted - og hva så?

Vi lever i et velfungerende og gjennomregulert samfunn som gjennom lover og regler ivaretar og beskytter individ og samfunn på beste måte.

Publisert Sist oppdatert

Vårt flotte samfunn er i stadig endring, noe som stiller krav til en lovgivning som er mest mulig à jour og i takt med en ønsket samfunnsutvikling. Lovverket påvirker og fremmer moral og holdninger til den enkelte av oss. Det er viktig for publikum og politi at de lover og reguleringer vi lever med er fornuftige, forståelige og at de synes hensiktsmessige.

I lys av dette stiller jeg spørsmål rundt Alkohollovens § 8-9 som forbyr drikking av alkohol på offentlig sted. Hva er problemet med å drikke alkohol på offentlig sted? Dette er ingen stor sak isolert sett og de fleste av oss har et fornuftig forhold til denne bestemmelsen. Jeg antar at de fleste som bedriver ordenstjeneste rundt omkring i landet viser sunt bondevett og godt politiskjønn i forbindelse med håndheving av denne bestemmelsen.

I dag er det vanskelig å forstå meningen og fornuften med denne bestemmelsen uten å se den i sammenheng med Løsgjengerloven som ble opphevet i 2005. Løsgjengerloven inneholdt blant annet et forbud mot å være beruset på offentlig sted.

I politiet er vi opptatt av stemningen i sentrumsområdene på helgenettene og særlig volds statistikk/-utvikling følges nøye. Om noen gjennom sin adferd og opptreden kvalifiserer til forelegg etter strl § 350,så er det vel mindre interessant om vedkommende er edru eller beruset? Alkoholen påvirker adferden, men det er uvesentlig i så måte hvor alkoholen inntas. Bestemmelsen har således isolert sett intet å gjøre i kategorien ordensforstyrrelser.

Trondheim, landets fremste og beste studentby har et aktivt uteliv i helgene.

Veldig mange drikker alkohol på offentlig sted i Trondheim sentrum hver helg hele året. Veldig mange oppfører seg veldig bra og er ute etter positive sosiale opplevelser med høy trivselsfaktor på byen. De kommer gjerne fra et sentrumsnært vorspiel og rusler inn til byen med en boksøl i hånden. ”Veiamat” som noen kaller det. Denne boksen kastes som regel i søpla idet de når utestedene. Slik er det med de aller fleste.

Politiet observerer dette og kjører forbi med bevisste skylapper. De feststemte skjermer/skjuler boksen med øl inntil kroppen. Av og til reageres det med en muntlig advarsel og meget sjeldent opprettes det anmeldelse. Dette skuespillet utspiller seg gjennom hele året.

Enkelte ved Sentrum politistasjon i Trondheim oppfatter drikking av alkohol på offentlig sted som et problem og er opptatt av å ”dressere” de som ferdes på byen i helgene samt ”å legge lista” ved å praktisere 0 toleranse.

Her er vi i utakt med samfunnsutviklingen som ser ut til å innta et mer kontinentalt og avslappet drikkemønster og forhold til alkohol. Vi ser samtidig en samfunnsendring med mer fokus på kosthold, trening og sunn livsstil. Dette tror jeg påvirker våre alkoholvaner i positiv forstand med mer måtehold og nytelse/bruk – ikke misbruk. Vi lever samtidig i en tid hvor vi aldri tidligere har vært så kunnskapsrike, opplyste og informerte om skadevirkningene ved å misbruke rusmidler som i dag.

Det ser derfor ut til at ansvarligheten er høy og nøkternheten sunn hos de aller fleste rundt bruken av alkohol, noe samfunnsforskning og forbrukerundersøkelser delvis bekrefter.

Etter mange år i operativ tjeneste er jeg mer og mer overbevist om at det vil være fornuftig å fjerne forbudet mot drikking av alkohol på offentlig sted. Jeg kan ikke se at bestemmelsen har noen innvirkning og noen sammenheng vedrørende volds hendelser og ordensforstyrrelser.

Jeg tror heller ikke alkoholforbruket vil øke selv om det skulle bli tillatt å nyte alkohol på offentlig sted. Det gjøres i stor grad allerede. La folk få nyte sin vin eller pilsnerøl om de har piknik i parken eller rusler i en sentrumsgate så lenge de oppfører seg. På sikt tror jeg dette faktisk vil påvirke vår restriktive alkoholpolitikk på en positiv måte. Vi har mange andre områder og arenaer i samfunnet som er langt viktigere å satse på for å forebygge og begrense skadene alkoholen påfører individ og samfunn.

Løsgjengerloven ble som tidligere nevnt opphevet i 2005. Justisminister Knut Storberget kommenterte ved den anledning at det var en lov som tiden hadde løpt fra. Alkohollovens bestemmelse om forbud mot å drikke alkohol på offentlig sted bør naturlig følge etter Løsgjengerloven.

Politiker Trond Helleland forsøkte som leder av Stortingets Justiskomité i 2005 å fremme forslag om å endre Alkohollovens § 8-9 slik at drikking på offentlig sted ble tillatt. Han argumenterte blant annet med at det ikke er grunn til å ha et lovverk som ingen respekterer. Sovende paragrafer trengs ikke. Han møtte den gang motbør for forslaget.