Det har vakt reaksjoner blant ansatte i Øst politidistrikt, at politidistriktet både skal dekke Giskes lønn hos PHS og i tillegg bekoste kostnaden for hennes vikar.

Politimesterens relasjon påfører politidistriktet store ekstrautgifter

Politimester Steven Hasseldal i Øst politidistrikt har innledet en nær relasjon til en av sine nærmeste underordnede. Det påfører politidistriktet ekstrautgifter i millionklassen.

Gjennom en e-post til alle ansatte i Øst politidistrikt, bekjentgjorde Hasseldal i juni at han hadde utviklet et «nært vennskap» til Camilla Giske – leder for felles enhet for forebygging i politidistriktet. 

Hasseldal opplyste videre at de ønsket å se om dette kan «utvikle seg til noe mer».

«Politiet har klare etiske retningslinjer som blant annet beskriver forholdet mellom leder og underordnet. Disse er vi svært bevisst og har etter grundig vurdering funnet det best at en av oss tar permisjon for en periode. Etter en helhetsvurdering har vi blitt enige om at Camilla tar permisjon fra sin stilling som leder av felles enhet for forebygging i ett år, fra august måned», skrev politimesteren videre.

Han understreket at det ikke var gitt at det var hun og ikke han som tok permisjon.

Politimester Steven Hasseldal i Øst politidistrikt, sier at grunnen til at Giske skal jobbe utenfor distriktet er for å unngå habilitetsutfordringer.

«[D]ette har vært en krevende avgjørelse å ta for oss begge», skrev politimesteren.

Dekker lønnen

Ifølge politidistriktet er Giske nå utlånt til Politihøgskolen (PHS) i ett år, «med full arbeidsplikt», mens det er lyst ut et vikariat for stillingen hennes.

I mellomtiden skal Øst politidistrikt både dekke Giskes lønn hos PHS og i tillegg bekoste kostnaden for hennes vikar. Stillingen er lyst ut med en lønn på mellom 883.100 og 963.000 kroner brutto.

«I saker som denne har ikke arbeidsgiver hjemmel for å avslutte arbeidsforholdet. Øst politidistrikt dekker derfor lønn i den perioden Giske er utlånt. Dette er gjeldende praksis når medarbeidere av ulike årsaker ikke kan stå i stilling som følge av for eksempel sykdom, tilrettelegging, ordensstraff eller liknende. Politidistriktet dekker også lønn til flere medarbeidere som blir utlånt til POD eller andre særorganer for en kortere eller lengre periode», er Øst politidistrikts forklaring på hvorfor politidistriktet påtar seg denne ekstrakostnaden.

Sterke reaksjoner

Politiforum er kjent med at det har vakt sterke reaksjoner at politidistriktet på denne måten blir påført en ekstrakostnad i millionklassen.

Samtidig er det snakk om to enkeltmennesker her, som det er viktig at blir behandlet på en ordentlig måte

Espen Orud, lokallagsleder i PF i Øst politidistrikt

– Øst politidistrikt, i likhet med de fleste andre distrikter har en stram økonomi. Det er mange medlemmer som jobber hardt, og har fått flere arbeidsoppgaver enn tidligere, samtidig som man har blitt færre til å utføre oppgavene. Dette har sammenheng med budsjettsituasjon, og at vi er tvunget til å gå med vakanser. Jeg har forståelse for at det kommer reaksjoner på dette i medlemsmassen, sier Espen Orud, lokallagsleder for fagforeningen Politiets Fellesforbund (PF) i Øst politidistrikt.

– Samtidig er det snakk om to enkeltmennesker her, som det er viktig at blir behandlet på en ordentlig måte, understreker han. 

Menneskelig side

Også PF-leder Sigve Bolstad er godt kjent med situasjonen som har oppstått i Øst politidistrikt. I likhet med Orud understreker han viktigheten av å tenke på de menneskelige sidene i saken.

– Dette handler også om to personer, som skal behandles på en god måte, sier han.

Bolstad er imidlertid også opptatt av at dette vil ramme Øst politidistrikt økonomisk.

– Det er en stram budsjettsituasjon i norsk politi, som legger begrensninger på hva man har anledning til å gjøre. Og nå bruker politidistriktet bortimot en million kroner på noe politidistriktet ikke får noe igjen for. Jeg er kjent med og har forståelse for at dette kan vekke reaksjoner, sier han.

På spørsmål om dette er den riktige måten å løse denne situasjonen på, svarer PF-lederen dette:

– Jeg vil tro at det også finnes andre løsninger på dette.

Retningslinjer

I politidistriktets egne retningslinjer for tjenestegjøring for ansatte som står i nært familiemessig forhold til hverandre, fra 2018, står det blant annet skrevet at det skal «i størst mulig grad legges til rette for at ansatte i nære familieforhold ikke kommer i et direkte overordnet/underordnet forhold til hverandre».

Distriktets definisjon på nære familiemedlemmer opp mot disse retningslinjene, inkluderer både ektefeller og samboere, men spesifiserer ikke noe annen type kjærlighetsforhold.

På spørsmål om relasjonen mellom Hasseldal og Giske er vurdert i tråd med disse retningslinjene, svarer politidistriktet dette i en e-post fra kommunikasjonsavdelingen:

«Siden det er et direkte linjeforhold mellom Giske og Hasseldal måtte man finne en løsning, samtidig som stillingsvernet og hensynet til medarbeideren blir ivaretatt. Dette er i tråd med etiske retningslinjer.»

– Giske tar permisjon i ett år på grunn av at hun og Hasseldal ønsker å se om det nære vennskapet kan bli noe mer. Om ett år vil hun da sannsynligvis enten ha eller nylig ha hatt en nær relasjon til sin nærmeste overordnede. Er dette vurdert å være forenlig med en retur til ledergruppa?

«Hva som vi skje når permisjonstiden er over er for tidlig å si», svarer Øst politidistrikt. 

Hasseldal: - Vil unngå habilitetsutfordringer

Politimester Steven Hasseldal sier til Politiforum at han tror reaksjonene skyldes at mange ikke vet hvordan man håndterer saker hvor man må flytte ansatte, og det ikke er grunnlag for oppsigelse. 

- Både medarbeidere og ledere har samme stillingsvern, og det må hensyntas i slike situasjoner. Vi har etiske retningslinjer som tilsier at man ikke kan ha et direkte linjeforhold til noen man har en nær relasjon til. Derfor var løsningen at en av oss måtte flyttes, sier han. 

Hasseldal legger til at det er vanlig praksis at medarbeidere beholder den samme lønnen, når de av ulike årsaker blir flyttet fordi de ikke kan fortsette i stillingen. 

- Grunnen til at hun skal jobbe utenfor Øst politidistrikt er for å unngå habilitetsutfordringer, sier han. 

- Da dere skjønte at dere ikke kunne jobbe sammen, vurderte dere andre løsninger enn den som ble valgt? 

- Vi har valgt denne løsningen for å gi oss litt tid, og se hva som blir løsningen på lengre sikt, sier Hasseldal. 

- Tenkte dere på at løsningen dere valgte kunne føre til økonomiske konsekvenser for politidistriktet? 

- Det har ikke vært en del av vurderingen. Det som har vært en del av vurderingen har vært å håndtere dette på en ryddig og ordentlig måte, som både ivaretar stillingsvernet og de etiske retningslinjene, sier han. 

- Forsøkt å løse på en ryddig måte

Camilla Giske skriver i en SMS til Politiforum at hun har full tillit til at HR-avdelingen i Øst politidistrikt har håndtert hennes permisjonssøknad i tråd med gjeldende retningslinjer og praksis. Hun legger til at dette har vært en krevende sak som de har forsøkt å løse på en ryddig måte for å unngå brudd på etiske retningslinjer. 

- Da dere skjønte at dere ikke kunne jobbe sammen, vurderte dere andre løsninger enn den som ble valgt? 

- Vi ønsket å finne en løsning raskt for å unngå potensielle utfordringer. Løsningen ved at jeg nå tjenestgjør ved PHS er midlertidig, sier Giske. 

- Vi har vært opptatt av åpenhet og ryddighet i denne prosessen, samt finne en løsning. Saken har både personlige og økonomiske omkostninger. En av oss måtte tre til side av hensyn til etiske retningslinjer og permisjonsløsningen som er valgt er i henhold til gjeldende praksis, sier hun. 

LES OGSÅ: Fakta før valget: Hva er konsekvensene av politireformen?

Powered by Labrador CMS