Sør-Vest: Erkjenner at omstridt feriepraksis ikke er hjemlet i avtale

Sør-Vest politidistrikt erkjenner at endringene som er gjort i bruk av gjennomsnittlig timeberegning ved ferieavvikling ikke er hjemlet i den sentrale avtalen om arbeidstidsbestemmelser i politiet. Det foreligger heller ikke andre avtaler.

BLIR VURDERT AV SIVILOMBUDET: Politimester Hans Vik i Sør-Vest politidistrikt blir gransket av Sivilombudet for sin praksis ved beregning av arbeidstid for ansatte som tar ut ferie. I et svarbrev til Sivilombudet, erkjenner distriktet at praksisen ikke er hjemlet i noen spesifikke avtaler. Her er Vik avbildet under åpningen av Politiets Fellesforbunds landsmøte i 2018.
BLIR VURDERT AV SIVILOMBUDET: Politimester Hans Vik i Sør-Vest politidistrikt blir gransket av Sivilombudet for sin praksis ved beregning av arbeidstid for ansatte som tar ut ferie. I et svarbrev til Sivilombudet, erkjenner distriktet at praksisen ikke er hjemlet i noen spesifikke avtaler. Her er Vik avbildet under åpningen av Politiets Fellesforbunds landsmøte i 2018.
Publisert Sist oppdatert

Det fremgår av et brev som politidistriktet har sendt til Sivilombudet 31. august i år, og som Politiforum har fått innsyn i. Sivilombudet gransker om distriktets praksis er i strid med arbeidsmiljøloven, som er en vernelov. 

Klager, ett av verneombudene ved politidistriktet, fremholder at praksisen i hovedsak er til ugunst for arbeidstakerne, ved at beregningsmetoden som oftest fører til at operativt personell i turnus blir skyldig arbeidsgiver timer eller dager når de skal avvikle ferie. 

Disse «minustimene» eller «minusdagene» må senere jobbes inn i perioder der politifolkene etter turnus egentlig skulle hatt fri eller pålagt hviletid.

Sør-Vest politidistrikt har på sin side svart at praksisen er hjemlet i føringer i et brev fra Politidirektoratet om avtalen om arbeidstidsbestemmelser (ATB) i politiet skal fortolkes slik at arbeidstid skal gjennomsnittsberegnes ved ferieuttak.

Sivilombudet har stilt flere konkrete spørsmål til politidistriktet, etter at tilsynsorganet i sommer besluttet å åpne egen sak for å granske feriepraksisen i Sør-Vest politidistrikt.

Ingen avtaler

Ett av disse spørsmålene er om det er inngått særskilt avtale med enkeltansatte eller fagforening om praksisen.

«ATB-avtalen har ingen bestemmelser om hvordan ferieavviklingen skal gjennomføres. Vi har ingen fast turnusliste som har en lengde på 52 uker som våre ansatte følger gjennom året», skriver politidistriktet i sitt svar og legger til: 

«Dagens ordning innebærer ikke at enkelte ansatte har minustimer eller plusstimer etter avviklet ferie. Vår praksis for ferieuttak viser at ansatte ikke forskjellsbehandles på bakgrunn av når man tar ut ferie i en arbeidsplanperiode, slik som gammel ordning førte til.»

Deler av denne fortolkningen går klager sterkt i rette med.

«Jeg registrerer at Politimesteren nå for første gang erkjenner at ATB-avtalen ikke regulerer ansattes ferieavvikling», skriver verneombud Kenneth Håland i et tilsvar.

Mener praksis er ulovlig

Klager, som er verneombud ved Felles enhet for operativ tjeneste (FOT) i Sør-Vest politidistrikt, viser deretter til hva som er kommunisert internt.

GRANSKER SØR-VEST: Sivilombud Hanne Harlem.
GRANSKER SØR-VEST: Sivilombud Hanne Harlem.

«Frem til 31.08.23 har Politimesteren gjentatte ganger uttalt at ATB-avtalen regulerer ansattes ferieavvikling. Viser eksempelvis til at arbeidsgiver 15.06.22 kommuniserte ut følgende til alle ansatte i distriktet: «ATB-avtalen, som er fremforhandlet mellom partene i arbeidslivet, er det viktigste grunnlaget for hvordan ferieavvikling praktiseres i Sør-Vest.» Men selv om Politimesteren skulle trekke sin uttalelse om at ATB ikke regulerer ferieavviklingen, vil det ikke ha betydning for utfallet av feriesaken. Dette grunnet at nevnte tariffavtale ikke inneholder noen henvisninger til ferieloven og ikke inneholder noen særskilt avtale eller tekst om at feriedager skal omregnes til timer», heter det i tilsvaret.

Verneombudet skriver videre at hen registrerer at politidistriktet heller «ikke kan vise til andre inngåtte avtaler, verken med fagforening eller enkeltansatte, som regulerer ansattes ferieavvikling».

«Vi står følgelig i en situasjon hvor Politimesteren har innført et timebasert ferieuttak uten at dette er regulert i noen avtaler eller i ferieloven», fastslår klager, som mener at en lovlighetsvurdering av politidistriktets nye feriepraksis derfor må knyttes opp mot ferieloven og EUs arbeidstidsdirektiv.

«Dersom den nye ordningen er til skade eller ugunst for enkelte ansatte er den ulovlig», hevder verneombudet, som har gitt en rekke eksempler på hvordan dette arter seg i praksis (og som Politiforum omtaler i en egen artikkel).

Avviser lovbrudd

Sør-Vest politidistrikt avviser på det mest bestemte at det foreligger lov- eller regelbrudd.

«Vår vurdering er at feriepraktiseringen i distriktet er i tråd med både ferieloven og EUs arbeidstidsdirektiv. De ansatte sikres feriefritid på 25 virkedager hvert år, jf. ferieloven § 5, og mottar feriepenger i henhold til de krav som stilles i ferieloven kapittel 3. Samtidig oppfylles kravet om alminnelig arbeidstid på 37,5 timer i snitt pr. uke, som følger av sentralt avtaleverk i politiet. Dagens feriepraksis sikrer også at ansatte får like mye lønnet ferie, herunder at de jobber samme timeantall for sin grunnlønn», heter det i politidistriktets brev til Sivilombudet. 

Visepolitimester Gøril Våland i Sør-Vest politidistrikt.
Visepolitimester Gøril Våland i Sør-Vest politidistrikt.

Politidistriktets svarbrev ble opprinnelig unntatt fra offentlighet fra politidistriktets side, men utlevert fra Sivilombudets side etter en innsynsbegjæring fra Politiforum. 

Sivilombudet kom fram til at det ikke var grunnlag for å unnta dokumentet fra offentlighet, slik distriktet hadde anført.

I brevet, som er elektronisk signert av visepolitimester Gøril Våland på politimesterens vegne, anfører politidistriktet at alle arbeidsplaner og turnuslister blir drøftet med tillitsvalgt før de blir iverksatt og at distriktet tar høyde for ferieønsker før arbeidsplaner blir rullet ut. 

Beskylder politimester for feilinformasjon

Også dette bestrider klager, som mener politimester feilinformerer Sivilombudet.

«Politimesterens påstand om at ingen av hans turnusansatte jobber faste turnuslister løpet av året, men angivelig får nye "faste" turnuslister for hver arbeidsperiode, er uriktig og villedende. Samtlige turnusansatte har sine faste turnuslister som ruller og går gjennom året og som har vært til drøfting mellom arbeidsgiver, fagforening og vernetjenesten før de trådte i kraft», skriver klager. 

Han påpeker at ordinære turnuser blir drøftet før de første gang blir iverksatt, lagt inn i TTA og tilknyttet de ansatte som skal gå i turnusene. Selv om også arbeidsplaner for kommende periode blir drøftet, er disse drøftingene langt mindre grundige.

FERIESTRID: Det har i tre år vært stadig sterkere intern strid innad i Sør-Vest politidistrikt om praksisen med å gjennomsnittsberegne arbeidstid for ansatte som tar ut ferie. Ansatte som arbeider turnus, blir på denne måten ofte skyldig arbeidstid, som senere må arbeides inn igjen. Praksisen er siden februar i fjor velsignet av Poilitidirektoratet. Her en uniformert patruljebil under et oppdrag i Hillevåg i Stavanger i desember i fjor.
FERIESTRID: Det har i tre år vært stadig sterkere intern strid innad i Sør-Vest politidistrikt om praksisen med å gjennomsnittsberegne arbeidstid for ansatte som tar ut ferie. Ansatte som arbeider turnus, blir på denne måten ofte skyldig arbeidstid, som senere må arbeides inn igjen. Praksisen er siden februar i fjor velsignet av Poilitidirektoratet. Her en uniformert patruljebil under et oppdrag i Hillevåg i Stavanger i desember i fjor.

«Arbeidsgiver har i over tre år sagt at arbeidsgivers omlegging fra turnusvakter til dagvakter under ferie ikke er gjenstand for slike drøftinger, så her er det kun åpnet for drøfting av øvrige endringer som er gjort, dvs. øvrige omlegginger av vakter som ikke har med ferien å gjøre, men arbeidsgiver aksepterer drøfting av hvor ekstravakter (minustimene fra ferieuttaket) skal plasseres inn, med mindre arbeidsgiver skal dekke evt. hull i bemanningen. Ordinære turnusvakter i kommende periode blir følgelig ikke drøftet. Dette grunnet at den faste turnusen, som de ansatte hele tiden går, er drøftet mellom partene før den trådte i kraft», skriver verneombudet fra FOT i Sør-Vest politidistrikt.

Sør-Vest står imidlertid på sitt.

«Ved å sette opp ansatte med ferie på et gjennomsnitt på 37,5 timer blir turnusarbeidere likestilt med de som ikke jobber turnus. Gammel ordning førte forskjellsbehandling mellom ansatte ved at de ansatte måtte jobbe ulikt antall timer for samme lønn basert på når i turnusplanen de tok ut ferie. Dette brøt med kravet til alminnelig arbeidstid i ATB-avtalen, og prinsippet om lik lønn for likt arbeid. Ved å tjenesteplanlegge ferien ble disse forskjellene fjernet», skriver distriktet.

Kan også ramme POD

Sivilombudet har varslet en uttalelse om saken innen utgangen av november. Dersom tilsynsorganet finner grunnlag for å rette kritikk mot praksisen, og eventuelt finner at denne er i strid med norsk lov, vil dette ramme politimester Hans Vik og øvrig ledelse i Sør-Vest direkte. 

Politidistriktet viser til at praksisen ved ferieuttak er forankret i føringer fra Politidirektoratet, men av klagesakens dokumenter fremgår det at denne feriepraksisen startet to år tidligere, før POD på forespørsel fra Sør-Vest uttalte seg i et brev til alle distriktene 8. februar i fjor. 

«Sør-Vest politidistrikt avventer svar fra Sivilombudsmannen. Frem til da forholder vi oss til føringene fra Politidirektoratet», uttaler leder for HR og HMS-seksjonen i Sør-Vest politidistrikt, Modolf Haraldseid, til Politiforum.

Også klager, verneombud Kenneth Håland ved FOT, er fåmælt. Han sier til Politiforum at han ikke har noe å legge til utover det han har fremført av argumentasjon og gitt av saksopplysninger i klagen til Sivilombudet.

Politidirektør Benedicte Bjørnland.
Politidirektør Benedicte Bjørnland.

I sitt brev i februar 2022 skrev POD at de støttet fortolkningen Sør-Vest hadde praktisert de to foregående årene. Eventuell kritikk fra Sivilombudet vil dermed også ramme ledelsen i Politidirektoratet.

«Ferieloven § 5 nr. 4 annet ledd er gitt for å sikre at en hovedferieperiode med ferie i 18 virkedager alltid gir arbeidstakeren fritid i 21 sammenhengende kalenderdøgn og 16 timer. Bestemmelsen sikrer at skift- og turnusarbeidere likestilles med de som arbeider normalarbeidsuke. Ved å sette de ansatte opp på arbeidsuker med et gjennomsnitt på 37,5 timer blir dette ivaretatt. Ansatte som avvikler ferie har per definisjon ikke arbeidstid i ferien. Når de teknisk blir satt opp på dagvakter har dette ingen praktisk betydning for den enkelte ansatte», heter det i brevet fra POD.

TIPS POLITIFORUM: Vet du noe om denne saken eller ønsker å fortelle oss om noe annet du vil vi skal skrive om? Ta kontakt med Politiforums journalist på e-post kjetil@pf.no eller tlf. 4177 5050, gjerne via den krypterte meldingstjenesten Signal.

Powered by Labrador CMS