Sør-Vest: Slik slår feriepraksisen ut

Sivilombudet vurderer om politiets bruk av gjennomsnittsberegning av arbeidstid ved ferieuttak er i strid med ferieloven og EUs arbeidstidsdirektiv. Tilsynsorganet har varslet en uttalelse i løpet av november.

NEGATIVE KONSEKVENSER: I en klage mot Sør-Vest politidistrikt, som nå ligger til behandling hos Sivilombudet, blir det gitt en lang rekke eksempler på negative konsekvenser ved at distriktet benytter gjennomsnittsberegning av arbeidstid ved ferieuttak for ansatte i turnus. Politidistriktet avviser lovbrudd og viser til føringer fra Politidirektoratet.
NEGATIVE KONSEKVENSER: I en klage mot Sør-Vest politidistrikt, som nå ligger til behandling hos Sivilombudet, blir det gitt en lang rekke eksempler på negative konsekvenser ved at distriktet benytter gjennomsnittsberegning av arbeidstid ved ferieuttak for ansatte i turnus. Politidistriktet avviser lovbrudd og viser til føringer fra Politidirektoratet.
Publisert Sist oppdatert

Sør-Vest politidistrikt begynte for tre år siden å legge om ansatte i turnus til ordinære dagvakter slik at de fikk gjennomsnittlig arbeidstid på 37,5 timer i ferieuker. 

«Uten at ferieloven, ATB-avtalen (arbeidstidsbestemmelsene i politiet) eller arbeidsavtaler er blitt endret, uten at øvrige politidistrikt har endret sin praksis og uten å involvere ansatte eller noen av deres representanter, verken vernetjenesten eller fagforening, valgte Sør-Vest politidistrikt å endre sin feriepraksis radikalt for ca tre år siden. Nåværende praksis er i strid med distriktets tidligere praksis og nåværende praksis i øvrige politidistrikt», heter det i klagen til Sivilombudet fra et verneombud ved Felles enhet for operativ tjeneste (FOT) i Sør-Vest politidistrikt.

Politidirektoratet (POD) mener imidlertid praksisen er i samsvar med lov og regelverk, noe direktoratet har skrevet i et brev til alle politidistriktene 18. februar 2022.

Klager mener imidlertid at den nye praksisen er til ugunst for arbeidstaker og således er ulovlig.

«Den nye særegne ferieordningen for Sør-Vest pd har vist seg å gi negative følgeeffekter for flere ansatte som tar ut ferie. Med negative følgeeffekter menes blant annet at ansatte skylder både timer og dager grunnet ferieuttak, som må jobbes inn før eller etter ferieuttaket på opprinnelige fridager, eller at ansatte må ta ut ekstra feriedager hvis de ikke ønsker eller kan gå ekstravaktene som settes opp», heter det i klagen.

En rekke eksempler

I ett av brevene som klager har sendt til Sivilombudet, er det gitt en rekke eksempler på hvordan dette slår ut i praksis.

 • Ansatt A tok ut en ukes ferie i uke 7 i 2023, i en turnusuke hvor han hadde 51,29 timer. Ble lagt om til normalarbeidsdag mandag til fredag som utgjorde 37,5 timer. Faktisk konsekvens: Ansatt ble trukket 6 feriedager i stedet for 5 i en periode som kun har 5 feriedager.
 • Ansatt B tok ut en ukes ferie i uke 9 i 2021, i en turnusuke hvor han hadde 51,71 timer. Ble lagt om til normalarbeidsdag mandag til fredag som utgjorde 37,5 timer. Faktisk konsekvens: Ansatt ble trukket 5 feriedager tilsvarende antall feriedager i ferieperioden, men ble samtidig skyldig arbeidsgiver 14,21 timer som han måtte jobbe inn på sine fridager.
 • Ansatt C jobbet 7 av 8 uker sommeren 2022 og tok ut en ukes ferie i uke 32, hvor han hadde 45,67 timer. Ble lagt om til normalarbeidsdag mandag til fredag som utgjorde 37,5 timer. Faktisk konsekvens: Ansatt ble trukket 5 feriedager, men ble samtidig skyldig arbeidsgiver 8, 17 timer som han måtte jobbe inn 02.08.22.
 • Ansatt D tok ut en ukes ferie i uke 9 i 2023, i en turnusuke hvor han hadde 41,98 timer. Ble lagt om til normalarbeidsdag mandag til fredag som utgjorde 37,5 timer. Faktisk konsekvens: Ansatt ble trukket 5 feriedager tilsvarende antall feriedager i perioden, men ble samtidig skyldig arbeidsgiver 4,48 timer som han måtte jobbe inn andre dager, herunder 28.03.23 og 29.03.23.
 • Ansatt E tok ut en ukes ferie i uke 22 i 2023 hvor han hadde 48 timer. Ble lagt om til normalarbeidsdag mandag til fredag i ferieuken som utgjorde 37,5 timer. Faktisk konsekvens: Ansatt ble trukket 5 feriedager, men ble samtidig skyldig arbeidsgiver 10,5 timer som han måtte jobbe inn 28.04.23, 14.06.23 og 15.06.23.
 • Ansatt F tok ut fire feriedager i uke 18 i 2023, hvor hun hadde over 34 timer. Ble lagt om til normalarbeidsdag nevnte fire dager som utgjorde 30 timer. Faktisk konsekvens: Ansatt ble trukket 4 feriedager, men ble samtidig skyldig arbeidsgiver over 4 timer som hun måtte jobbe inn 12.06.23.
 • Ansatt G tok ut tre ukers ferie i uke 8-10 2023 hvor han hadde 115,5 timer. Ble lagt om til normalarbeidsdag mandag til fredag nevnte tre uker som utgjorde 112,5 timer. Faktisk konsekvens: Ansatt ble trukket 15 feriedager, men ble samtidig skyldig arbeidsgiver 3 timer som han måtte jobbe inn forut for ferieuttaket.
 • Ansatt H tok ut en ukes ferie i uke 19 i 2022, i en turnusuke hvor han hadde 39,75 timer. Ble lagt om til normalarbeidsdag mandag til fredag som utgjorde 37,5 timer. Faktisk konsekvens: Ansatt ble trukket 5 feriedager, men ble samtidig skyldig arbeidsgiver 2,25 timer som ble lagt til hans øvrige vakter enten forut for eller etterkant av ferien.
 • Ansatt I tok ut to ukers ferie i uke 29-30 i 2022, i en periode hvor han hadde 86 timer. Ble lagt om til normalarbeidsdag mandag til fredag disse to ukene som utgjorde til sammen 75 timer. Faktisk konsekvens: Ansatt ble trukket 10 feriedager, men ble samtidig skyldig arbeidsgiver 11 timer som måtte jobbes inn i perioden 22.06.22-04.08.22 i etterkant av ferien.
 • Ansatt J økte om en ukes ferie i uke 33 i 2022, i en turnusuke hvor hun hadde 51 timer. Arbeidsgiver opplyste at de hadde lagt henne om til normalarbeidsdag mandag til fredag som utgjorde 37,5 timer, og at hun nå skyldte arbeidsgiver 13,5 timer. Faktisk konsekvens: Arbeidsgiver opplyste at de kom til å trekke 5 feriedager, og at hun samtidig måtte jobbe inn 13,5 timer ekstra på fridager etter ferien. Den ansatte oppfattet tilbudet fra arbeidsgiver som så urimelig og kostbart at hun trakk feriesøknaden og kansellerte ferieplanene. Arbeidsgiver la henne da om for andre gang, denne gang fra normalarbeidsuke til turnusvakter. Hun jobbet i stedet sine turnusvakter i uke 33 på 51 timer, hvilket medførte at hun slapp å jobbe inn to ekstra vakter på sine fridager.
 • Ansatt K tok ut en ukes ferie i uke 40 i 2021, i en turnusuke hvor han hadde 50,38 timer. Normalt sett ville dette medført 12,88 "minustimer" som følge av at arbeidsgiver legger om ansatte til normalarbeidsdager under ferie, men arbeidsgiver la inn "arbeidstid" mandag til torsdag kl 06:30-15 og fredag 06:30-16, slik at ferieuttaket forårsaket 6,88 minustimer. Faktisk konsekvens: Ansatt ble trukket 5 feriedager, men ble samtidig skyldig arbeidsgiver 6,88 timer som måtte jobbes inn i etterkant av ferien da han egentlig skulle hatt fri.
 • Ansatt L tok ut ferie uke 29-33. Ble lagt om til normalarbeidsdag mandag til fredag som utgjorde 37,5 timer pr uke. Faktisk konsekvens: Ansatt ble trukket 5 feriedager, men ble samtidig skyldig arbeidsgiver 8 timer som han måtte jobbe inn på sin fritid i etterkant av ferien.
 • Ansatt M tok ut ferie uke 1, 6 og 9 i 2023. Arbeidsgiver la ham da om fra turnusvakter til normalarbeidsdager mandag til fredag med 37,5 timer pr uke. Faktisk konsekvens: Ansatt ble trukket tre ukers ferie, men ble samtidig skyldig arbeidsgiver åjobbe en ekstra vakt 03.02.23 kl 06:45-16:15 eller å ta ut en ekstra feriedag 03.02.23 kl 06:45-16:15. Ansatt valgte å ta ut tre ukers ferie, samt en feriedag 03.02.23 for å få ferie i tre uker.
 • Ansatt N
  1. Tok ut tre feriedager i uke 52 i 2022, hvor hun hadde 30,75 timer. Ble lagt om til normalarbeidsdag nevnte tre dager som utgjorde 22,5 timer. Faktisk konsekvens: Ansatt ble trukket 3 feriedager, men ble samtidig skyldig arbeidsgiver 8,25 timer, hvorav 7,5 timer måtte jobbes inn 20.12.22 og resterende timer ble lagt til en av hennes øvrige vakter. Medførte at hun ikke fikk fridag etter jobbehelg, og måtte jobbe 7 vakter på rad uten fri.
  2. Tok ut to ukers ferie i 2022. Ble lagt om til normalarbeidsdager mandag til fredag disse to ukene hvor hun opprinnelig hadde høyt timeantall. Faktisk konsekvens: Ble trukket to ukers ferie, men måtte samtidig jobbe inn en ekstra vakt 15.07.22 kl 06:30-15 forut for ferien hvor hun allerede jobbet 100% stilling. Medførte at hun fikk en dag mindre på å hente seg inn igjen etter to nattevakter i starten av uken.
  3. To ut to enkle feriedager 07.06.23 og 08.06.23. Ble lagt om til normalarbeidsdag. Faktisk konsekvens: Ble trukket to feriedager, men ble samtidig skyldig arbeidsgiver to timer som ble lagt til på starten av to kveldsvakter.
  4. Tok ut en feriedag 01.06.22 hvor hun hadde turnusvakt 14:15-23. Ble lagt om til normalarbeidsdag 07:30-15. Faktisk konsekvens: Ble trukket en feriedag, men ble samtidig skyldig arbeidsgiver 2 timer som ble lagt til en av hennes vakter.
 • Ansatt O søkte om en feriedag 03.04.23 tjenestesettet 06:30-16:30. Arbeidsgiver opplyste at de da kom til å legge ham om til tjenestesett 07:30-15. Faktisk konsekvens: Ansatt ville bli trukket 1 feriedag og i tillegg skylde arbeidsgiver 2,5 timer som måtte jobbes inn et annet sted i turnusen. På bakgrunn av dette valgte den ansatte å trekke feriesøknaden og avspaserte heller 10 timer 03.04.23 for å unngå å skylde arbeidsgiver 2,5 timer.
 • Ansatt P tok ut en ukes ferie i uke 44 i 2022, perioden 17 .10.22-21.10.22, i en turnusuke hvor han hadde fem turnusvakter på til sammen 43,25 timer. Arbeidsgiver la ham teknisk om til normalarbeidsdag mandag til fredag 07:30-15, hvilket medførte at den ansatte stod igjen med kun 37,5 timer i uke 42 i stedet for de opprinnelige 43,25 timene. Faktisk konsekvens: Ansatt ble trukket 5 feriedager, men ble samtidig skyldig arbeidsgiver 5,75 timer som måtte jobbes inn i forkant eller etterkant av ferien da han egentlig skulle hatt fri. Ansatt hadde ikke blitt pålagt disse ekstratimene dersom han ikke hadde tatt ut ferie.
 • Ansatt Q på tok ut en ukes ferie i uke 23 i 2023, perioden 05.06.23-11.06.23, i en turnusuke hvor hun hadde fem turnusvakter på til sammen 51,3 timer. Før hun ble lagt ut i feriefravær og trukket fem feriedager, slettet arbeidsgiver de fem turnusvaktene og la i stedet inn normalarbeidsdag mandag til fredag denne uken med "arbeidstid" 07:30-15. Hun stod da igjen med kun 37,5 timer i uke 23 i stedet for de opprinnelige 51,3 timene. Faktisk konsekvens: Ansatt ble trukket 5 feriedager, men ble samtidig skyldig arbeidsgiver 13,8 timer som måtte jobbes gratis inn i forkant av ferien i form av dagvakter tirsdag 02.05.23 og onsdag 03.05.23. Med gratis menes her at hun kun fikk sin faste grunnlønn selv om hun altså måtte jobbe 13,8 timer ekstra. Hun hadde ikke blitt pålagt disse ekstravaktene dersom hun ikke hadde tatt ut ferie. En annen konsekvens av ferieuttaket er at arbeidsbelastning ble høyere forut for ferien ettersom hun måtte jobbe nevnte to ekstravakter rett etter arbeidshelg, på dager hvor hun egentlig skulle hatt fridager.
 • TIPS POLITIFORUM: Vet du noe om denne saken eller ønsker å fortelle oss om noe annet du vil vi skal skrive om? Ta kontakt med Politiforums journalist på e-post kjetil@pf.no eller tlf. 4177 5050, gjerne via den krypterte meldingstjenesten Signal.

Powered by Labrador CMS